Selitteet

Palveluiden ja apuvälineiden hankkimisesta sekä asunnon muutostöiden tekemisestä aiheutuneiden kulujen korvaaminen (VahL 5:2 §:n 1 kohta)

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan korvattavat muut kulut rajoittuvat tapauskohtaisesti arvioitaviin tarpeellisiin, liikennevahinkoon syy-yhteydessä oleviin kuluihin.   

Liikennevakuutuksesta on korvattava vammasta johtuvista toiminnanrajoitteista aiheutuvien tarpeellisten apuvälineiden hankkimiskulut. Tarpeellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota henkilövahingon laatuun ja vaikeusasteeseen.

Lähinnä korvattaviksi voivat tulla sellaisten apuvälineiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, joilla parannetaan vammautuneen henkilön liikkumismahdollisuuksia. Tapauskohtaisen arvion perusteella voivat tulla korvattaviksi myös vaikeasti vammautuneelle tarkoitettujen, toimintakykyä lisäävien viestintävälineiden ja vammautuneen omatoimista jokapäiväisistä kotitöistä suoriutumista tukevien kodinkoneiden hankkimisesta aiheutuvat kulut sekä asunnon välttämättömien muutostöiden kustannukset.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan korvattavia kuluja eivät ole erilaisten harrastusvälineiden hankkimisesta tai sopeutumisen tai sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseen tähtäävistä toimista aiheutuneet kulut. Tällaisten kulujen kattamiseen vahinkoa kärsinyt voi harkintansa mukaan käyttää hänen saamiaan aineettoman vahingon korvauksia.

Vahingon rajoittamisnäkökohdasta johtuu, että vahinkoa kärsineen olisi palveluita hankkiessaan ensisijaisesti käytettävä yhteiskunnan vammaisille tarjoamia palveluita. Yksityisten palveluiden käyttämisestä aiheutuneet kulut voivat tulla korvatuiksi, jos julkisia palveluita ei ole tarjolla.

Korvattaessa liikennevakuutuksesta vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 1 kohdan tarkoittamista palveluista, apuvälineiden hankkimisesta ja asunnon muutostöiden aiheutuvia kuluja noudatetaan soveltuvin osin Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kuntoutuskorvauksien suorittamisesta antamia ohjeita (www.vkk.fi).

Tässä tarkoitettuja kuluja voidaan korvata sekä liikennevakuutuslain että liikennevakuutuksesta korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 626/1991 nojalla. Liikennevakuutuksesta korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n mukaan kyseisessä laissa tarkoitettua kuntoutusta on työhön paluun ja työssä suoriutumisen edistäminen ja tukeminen, työ- ja toimintakykyyn vaikuttavien haittojen poistaminen ja ehkäiseminen sekä itsenäisen suoriutumiskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Kuntoutuslain korvauspiiri on näin ollen laajempi kuin liikennevakuutuslain korvauspiiri, joka rajoittuu vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaisesti tarpeellisiin kuluihin.

Tässä yhteydessä ei käsitellä liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaan korvattavaa kuntoutusta kuten ammatillista kuntoutusta ja työ- tai toimintakykyyn kohdistuviin haittoihin kohdistuvaa kuntoutustoimintaa ja niiden korvaamista.

Tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeus

Tapaturmavakuutusyhtiöllä on takautumisoikeus sen suorittamien kulukorvausten osalta korvausvastuussa olevaa liikennevakuutusyhtiötä kohtaan (Tapaturmavakuutuslaki 61 § 2 momentti ja työtapaturma- ja ammattitautilaki 270 § ja 271 §).