Selitteet

Ansion- ja elatuksenmenetyksen laskemisessa käytettäviä tekijöitä

Vuoteen sisältyvien päivien määrä

Laskettaessa liikennevakuutuksen vuosiansiota päiväpalkan mukaan käytetään kertoimena 365 päivää 1.1.2006 ja sen jälkeen sattuneissa vahingoissa. Vastaavasti vuosiansiosta saadaan päiväkorvaus jakamalla se 365:lla.

Ennen 1.1.2006 sattuneisiin liikennevahinkoihin sovelletaan edelleen aikaisempaa laskuohjetta, jonka mukaan kerroin on 360.

Vuoteen sisältyvien työtuntien ja työpäivien keskimäärät teollisuudessa ja maataloudessa

Niissä tapauksissa, joissa alan työehtosopimuksista tai muutoin ei ole saatavissa riittäviä tietoja alalla sovellettavasta keskimääräisestä työajasta vuosiansion yksilölliseksi määräämiseksi, katsotaan vuoteen sisältyvien työtuntien ja työpäivien keskimääriksi sekä teollisuudessa että maataloudessa 2 028 tuntia ja 253 päivää.

Vuosiansio näillä aloilla saadaan lasketuksi kertomalla korvauksen perusteena oleva tuntipalkka edellä mainitulla tuntiluvulla. Milloin korvauksen perustana oleva aikapalkka muutoin on tiedossa, saadaan vuosiansio lasketuksi kertomalla päiväpalkka luvulla 253, viikkopalkka luvulla 52 ja kuukausipalkka luvulla 12. Näin saatuun ansioon lisätään lomaraha.

Edellä olevan ohjeen mukaiset työtunti- ja työpäivämäärät kuvaavat keskimääräistä yhteenlaskettua palkallista työ- ja vapaa-aikaa.

Vuosityöansion pyöristys

Lautakunta on aiemmin antanut ohjeita jatkuvan korvauksen perusteena olevan vuosiansion pyöristämisestä lähimpään sataan markkaan ja sittemmin kymmeneen euroon ja lähimpään euroon.

Koska vuosiansion pyöristämiselle ei enää ole käytännön vaatimia perusteita, määritetään korvauksen laskennassa käytettävä vuosiansio kahden desimaalin tarkkuudella kaikissa tapauksissa, joissa vuosiansio perustuu esimerkiksi vahinkoa kärsineen työnantajalta tai verottajalta saatuihin tulotietoihin. Jos vuosiansio määritellään arvionvaraisesti, on se kuitenkin perusteltua määritellä tapauksesta riippuen sadan tai tuhannen euron tarkkuudella.

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2007 tai sen jälkeen käsittelyssä oleviin vahinkoihin.