Selitteet

LÄHEISEN KUOLEMAN PERUSTEELLA SUORITETTAVAT SAIRAANHOITO- JA MUUT KULUKORVAUKSET SEKÄ KORVAUS ANSIONMENETYKSESTÄ (VahL 5:4 b §)

Korvauksen edellytykset

Korvauksen edellytyksenä on, että korvaukseen oikeutettu on ollut vahingonkorvauslain tarkoittamassa erityisen läheisessä suhteessa surmansa saaneeseen. Erityisen läheisen määrittelyn osalta viitataan siihen, mitä kohdassa läheisen oikeudesta korvaukseen henkisestä kärsimyksestä on lausuttu. Kuolema on tullut aiheuttaa tahallisella tai törkeän tuottamuksellisella teolla. Rikosnimikkeellä sinänsä ei ole merkitystä korvausvastuuta ajatellen. Ratkaisevaa on se, onko itse kuoleman aiheuttanutta tekoa pidettävänä törkeän huolimattomana tai tahallisena. Jos teko on rikosoikeudellisin perustein arvioitu tahalliseksi tai törkeäksi voidaan se yleensä katsoa sellaiseksi myös vahingonkorvausoikeudellisessa arvostelussa liikennevahingon seurauksena syntyvää korvausvastuuta arvioitaessa.

Läheisen oikeus korvaukseen syntyy, jos hänelle itselleen on kuolemantapauksen seurauksena aiheutunut henkilövahinko. Korvattavaksi tulee kuoleman aiheuttamasta järkytyksestä aiheutunut terveydentilanhäiriöksi luokiteltava henkilövahinko. Toisin kuin liikennevahingossa kuolleen läheiselle VahL 5:4 a §:n nojalla korvattava kärsimys, tässä kohdassa tarkoitettu korvaus ei ole kohtuusharkintaan perustuva.

Korvattavat vahingot

Korvattavaa vahinkoa ovat vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut vahingot, joita on selostettu kohdissa sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut.

Vahinkoa kärsineellä on VahL 5:4 b §:n mukaan oikeus korvaukseen vain taloudellisesta vahingosta eli tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista sekä ansion menetyksestä. Sen sijaan oikeutta tilapäisen haitan korvaukseen ei VahL 5:4 b §:n nojalla synny. Läheisen kärsimyksen korvaamisesta on säädetty 5:4 a §:ssä, jota on käsitelty kohdassa läheisen oikeus korvaukseen henkisestä kärsimyksestä. Hallituksen esityksen perusteluissa VahL 5:4 a §:ä valmisteltaessa on todettu, että läheiselle kärsimyksestä maksettavalla korvauksella on tarkoitus kattaa asiantuntija-avun käyttämisestä aiheutuneita kuluja ja ansiotyöstä poissa olosta aiheutuvaa ansion menetystä. Asiantuntija-avulla tarkoitettaneen tässä yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa apua. Näin ollen mahdollinen VahL 5:4 b §:n nojalla korvattu määrä on otettava alentavana tekijänä huomioon määrättäessä korvausta kärsimyksestä 5:4 a §:n perusteella.

Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että VahL 5:4 b §:n nojalla korvaukseen oikeutetun läheisellä (läheisen läheisellä) ei ole oikeutta VahL 5:2 d §:n nojalla kuluista ja ansionmenetyksestä. Kysymyksessä on liikennevahinkoon nähden niin etäinen seuraus, että sen ei enää voida katsoa olevan korvausoikeutta perustavassa syy - yhteydessä liikennevahinkoon.

Ohjeen soveltaminen

Ohjetta sovelletaan 1.1.2006 tai sen jälkeen sattuneisiin liikennevahinkoihin.