Selitteet

Pysyvä vika ja haitta Dnro 03/476

X oli kuljettaessaan peltotiellä traktoria ajautunut liian lähelle ojan reunaa seurauksin, että traktori oli kaatunut ojaan. X:lle aiheutui liikennevahingon seurauksena vasemman olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmeno.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei X:lle ole jäänyt liikennevahinkovammasta korvattavaa pysyvää vikaa ja haittaa.

Lausunnossaan liikennevahinkolautakuntalautakunta katsoo sille esitetyn selvityksen perusteella, että X:n vasen olkalisäke-solisluunivel on liikennevahingon seurauksena jäänyt epävakaaksi ja siinä esiintyy rasituskipeytymistaipumusta.

Pysyvästä viasta ja haitasta suoritettava korvaus on liikennevahinkojen korvauskäytännössä arvioitu siten, että pysyvä toiminnallinen haitta, joka ei ole vaikeusasteeltaan ole vastannut vähintään haittaluokkaa 2, ei muissa kuin sormi- ja silmävammoissa ole oikeuttanut korvaukseen liikennevakuutuksesta.

Lautakunta on istunnossaan 21.11.2003 antanut soveltamisohjeen (5/03) koskien pysyvän vian ja haitan korvaamista alle haittaluokan 2 jäävien toiminnanvajausten osalta. Soveltamisohjeesta tarkemmin ilmenevin perusteluin liikennevahingon seurauksena jäänyt, lääketieteellisin keinoin todettavissa oleva toiminnanvajaus on pysyvänä vikana ja haittana korvattavaa vahinkoa myös silloin, kun se muissa kuin sormi- ja silmävammoissa jää alle haittaluokituksen mukaisen haittaluokan 2, jos se on kuitenkin toiminnanvajauksen vaikeusasteen osalta rinnastettavissa haittaluokan 1 mukaiseen korvaukseen oikeuttaviin sormi- ja silmävammoihin. Korvattava määrä on tällöin haittaluokan 1 korvausmäärää vastaava.

Lautakunta arvioi sille esitetyn selvityksen perusteella, että X:lle on liikennevahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta, joka vastaa haittaluokkaa 1.

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa X:lle korvauksena pysyvästä viasta ja haitasta haittaluokkaa 1 vastaavan korvauksen.