Selitteet

Työsuoritus LV 05/1076

X oli irrottamassa vetoautosta siihen kytkettyä kevytperävaunua. Maaston epätasaisuudesta johtuen perävaunun aisa oli osunut yllättäen vetoauton vasempaan takaoveen aiheuttaen siihen painauman.

Vakuutusyhtiö, jossa sekä vetoauto että perävaunu olivat liikennevakuutettuja, eväsi X:n vaatimuksen vetoauton vaurioiden korvaamisesta perävaunun liikennevakuutuksesta. Yhtiö katsoi, että vahinko on sattunut kuormauksen tai siihen rinnastettavan muun työsuorituksen kestäessä eikä siten kuulu liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 5 §:n 2 kohdan nojalla korvattavaksi.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 5 §:n (361/1993) 2 kohdan mukaan vahinkoa ei kuitenkaan korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen kohteena olevaan omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon.

Liikennevakuutuslain 8 § 1 momentin mukaan milloin moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, kiskoilla kulkevaan ajoneuvoon tai tällaisessa ajoneuvossa olevaan henkilöön tai omaisuuteen, ei vahinkoa korvata ensiksi mainitun ajoneuvon vakuutuksesta, jollei vahinko ole aiheutunut sen omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta taikka siitä, että ajoneuvon kulku tai sijoitus oli liikennesääntöjen vastainen tahi että ajoneuvo oli puutteellisessa kunnossa.

Kyseisessä tapauksessa X oli kertonut kytkeneensä perävaunun irti vetoautosta, kun maaston epätasaisuuden vuoksi perävaunun aisa on osunut vetoauton takaosaan.

Lautakunta katsoi, että perävaunun irrottamista vetoautosta ei voida pitää liikennevakuutuslain 5 § 2 kohdassa tarkoitettuna muuna työsuorituksena, vaan kyseinen toiminta on perävaunun käyttämistä liikenteeseen sille ominaisella tavalla. Perävaunun irrottamisen yhteydessä vetoautolle aiheutunutta vaurioitumista ei voida pitää mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle tai tähän toimintaan osalliselle toiselle moottoriajoneuvolle aiheutuneena vahinkona.

Kyseisessä tapauksessa perävaunun liikenteeseen käyttämisestä on aiheutunut vetoautolle vahinkoa liikennevakuutuslain 8 § 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Lautakunta suositti, että vakuutusyhtiö korvaisi vetoautolle aiheutuneet vahingot perävaunun liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen