Selitteet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 1/2006

Liikennevahinkolautakunnan istunto 3.2.2006

MATKUSTAJAN OMAN MENETTELYN VAIKUTUS HENKILÖVAHINKOJEN KORVAUKSIIN

Korkein oikeus on antanut asiaa koskevan ennakkopäätöksen KKO:2005:145. Päätöksessä oli kysymys liikennevakuutusta koskevien direktiivien soveltamisesta rattijuopon matkustajien korvausoikeutta koskeneessa asiassa. KKO:n tuomio perustuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kantaan kyseisessä asiassa.

Kuljettajan humalatilalla ja sen johdosta kohonneella vahinkoriskillä ei yksin ole sellaista merkitystä, että sen perusteella vapaaehtoisesti, kuljettajan tilasta tietoisena matkustajaksi ryhtyneen oikeutta liikennevakuutuksesta suoritettaviin henkilövahingon korvauksiin voitaisiin rajoittaa.

KKO:n tuomion (KKO:2005:145) kohteena olleeseen tapaukseen ei sisältynyt sellaisia tekijöitä, joiden perusteella matkustajan oikeutta korvauksiin henkilövahingoista olisi voinut rajoittaa.

Liikennevahinkolautakunnan soveltamiskäytäntö täsmentyy sen käsiteltäväksi tulevien yksittäisten lausuntoasioiden kautta. Lausuntokäytännössään lautakunta ottaa huomioon KKO:2005:145 tuomiosta ja mahdollisesta myöhemmästä oikeuskäytännöstä ilmenevät periaatteet.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA