Selitteet

Liikenteeseen käyttäminen. Korvattavuus.

LV 07/2304 lautakunnan istunto

A oli kaatamassa moottorisahalla tukkipuuta, joka jäi latvastaan kiinni. Hän yritti irrottaa puun vetäen sitä traktorilla. Puun irrottua, se työntyi traktorin ovesta sisään ja A putosi traktorista maahan.

Traktorin liikennevakuutusyhtiö eväsi A:n korvausvaatimuksen todeten, että vahinkotapahtuma ei ollut seurausta sellaisesta laissa tarkoitetusta ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvasta liikenteellisestä riskistä, joka tulisi korvata ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta. Kyseessä oli yksinomaan työsuoritteen tekemiseen liittyneestä riskistä aiheutunut vahinko, jossa on ollut sattumanvaraisesti mukana myös liikennevakuutettu ajoneuvo.   

A totesi lausuntopyynnössään muun muassa, että vahinko sattui yleisesti liikennöidyllä yksityistiellä, jolla hän oli kuljettamassa kyseistä traktoria. Hän oli noutanut ajoneuvon varta vasten saattaakseen jo aiemmin suorittamansa työsuoritteen loppuun. A oli vetämässä tukkipuuta tarkoituksella viedä se varastopaikalle vaijerilla hinaamalla. Tämä on traktorilla erittäin tavanomainen työsuorite. Puu oli vielä vaijerilla kytketty liikennevakuutettuun ajoneuvoon vahingon sattuessa. Vahinko sattui nimenomaan tiellä, ei maastossa.

Vakuutusyhtiö totesi vastineessaan, että vahinkotapahtumasta esitetty selvitys huomioon ottaen A:lle aiheutunut vahinko oli seurausta yksinomaan riskistä, joka liittyy puun kaatamiseen. Kyseessä ei näin ollen ollut moottoriajoneuvon tavanomaiseen käyttöön liittyvästä liikenteellisen riskin toteutumisesta vaan vahingosta, jonka mahdollisuus liittyy kaikkiin nyt käsillä olevaa tapausta vastaaviin työsuorituksiin siitä riippumatta käytetäänkö työssä apuna moottoriajoneuvoa vai ei.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko. Lain 4 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Liikennevakuutuslain 5 §:n 1 -kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluvien vahinkojen korvaamisen yleisenä edellytyksenä on, että moottoriajoneuvoa on vahingon sattuessa käytetty liikenteeseen. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. Liikenteeseen käyttäminen voi olla erilaista henkilöauton, kuorma-auton, moottorikelkan ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen osalta.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön mukaisesti (4 §) objektiivisen eli niin sanotun ankaran vastuun mukaisesti. Edellytyksenä ei ole esimerkiksi kuljettajan huolimattomuus, vaan korvauksen maksamiseen riittää, että ajoneuvoa on käytetty liikenteeseen ja että aiheutuneeseen vahinkoon on syy-yhteys.

Liikennevahinkona korvattavaksi voivat tulla ainoastaan sellaiset tapahtumat, jotka johtuvat välittömästi liikennevahingosta. Liikennevakuutusjärjestelmä on luotu kattamaan niin sanotun liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita. Syy-yhteyden arvioinnissa ratkaisevaa on se, onko riski tavanomainen ja tyypillinen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vai onko se sille vieras ja niin etäinen, ettei sitä enää voida pitää liikenteeseen käyttämiseen kuuluvana.

A on lausuntopyynnössään todennut, että vahinko sattui yleisesti liikennöidyllä yksityistiellä, jolla hän oli kuljettamassa traktoria ja suorittamassa puutavaranajoa. Hän oli vetämässä traktorilla tukkipuuta tarkoituksena viedä se varastopaikalle vaijerilla hinaamalla. Tämä on A: n mukaan traktorityössä erittäin tavanomainen työsuorite. Vahinkoilmoituksessaan A on kertonut, että traktori oli yksityisellä tiellä, jota mm. sähköyhtiö käyttää huoltoajoihin. A on kertonut kaataneensa moottorisahalla puun, joka jäi latvastaan "konkeloon". A kiinnitti puuhun traktorin peräkoukussa olevan vaijerin ja kiristi vaijeria ajaen ryömintävaihteella tietä pitkin. Vaijeri kiristyi ja latva irtosi, samalla traktori kääntyi nykäisystä tielle poikittain ja latva tuli traktorin oikeasta ovesta sisään. Jossain vaiheessa A oli pudonnut traktorin vasemmasta ovesta ulos.

Lautakunta katsoi, että traktori oli työtä tehdessään liikenteessä ja sitä käytettiin sille ominaiseen tarkoitukseen. Toiminnassa oli siten kysymys ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Lautakunta katsoi selvitetyksi, että vahinko oli syy-yhteydessä traktorin liikenteeseen käyttämiseen. Lautakunta totesi vielä, että traktori oli työsuorituksen kestäessä liikkeellä. Lautakunta katsoi, että A:n loukkaantumisesta aiheutuneet kustannukset tulisi korvata liikennevakuutuksesta.

Lautakunta suositti vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista edellä mainitulla tavalla.

Lautakunta oli yksimielinen.