Normit ja ohjeet 2024

Korvattavuus. Eräät korvaamatta jäävät esinevahingot.

LV 17/1495

Lautakunnan istunto 9.3.2018

TAPAHTUMATIEDOT

Vahinkotapahtumasta saadun selvityksen mukaan lausunnonpyytäjä oli työtehtävissä asiakasyrityksessä. Hänellä oli mukanaan työtehtävän suorittamisessa tarvittava X Oy:n omistama mittauslaitteisto. Lausunnonpyytäjän ryhdyttyä siirtämään pihalla autoaan maassa ollut mittauslaitteisto jäi auton yliajamaksi ja vaurioitui.        

Vakuutusyhtiö on evännyt vaatimuksen mittauslaitteiston korvaamisesta lausunnonpyytäjän ajoneuvon liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentin nojalla. Vahinko on aiheutunut ajoneuvon kuljettajan ja omistajan hallinnassa olleelle omaisuudelle.   

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (460/2016) 40 §:ssä säädetään eräistä sellaisista ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvista esinevahingoista, joita ei liikennevakuutuksen tarkoituksen perusteella voida korvata tämän ajoneuvon liikennevakuutuksesta. 

Pääsäännön mukaan ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tälle ajoneuvolle, tässä ajoneuvossa olleelle omaisuudelle sen omistajasta riippumatta eikä myöskään ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muullekaan omaisuudelle. Edelleen mainitun pykälän 2 momentin mukaan ajoneuvon vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muulle kuin ajoneuvossa tai muutoin hallinnassa olevalle omaisuudelle.

Säännös rajaa korvattavuuden ulkopuolelle ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan omistaman omaisuuden lisäksi myös näiden hallitseman tai muutoin hallinnassa olevan omaisuuden. Käsitteen ”hallinta” tarkempaa sisältöä, joka voi vaihdella mm. hallinnan kohteesta ja hallinnan perusteesta riippuen, ei ole laissa tai sen esitöissä (HE 123/2015) tarkemmin avattu. Yleensä hallinnalla ymmärretään kuitenkin ulkopuolisten havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esineeseen tai oikeuteen. Usein hallinta ilmenee haltijan esineeseen kohdistamana käyttämisenä, hoitamisena, säilyttämisenä tai muunlaisena hallinnoimisena. Hallinta merkitsee tosiasiallista valtasuhdetta esineeseen.    

Näin ollen rajoitussäännöstä sovelletaan esimerkiksi liikennevahingon kohdistuessa ajoneuvon omistajalla, haltijalla tai kuljettajalla lainassa, säilytettävänä tai vuokralla olevaan omaisuuteen. Nyt puheena olevassa tapauksessa lausunnonpyytäjällä oli ollut käytössään työtehtävissä X Oy:n omistama mittauslaitteisto. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseessä on varsin tyypillinen ja tavanomainen hallinnaksi ymmärrettävä tilanne, jossa henkilöllä on käyttämisenä ilmenevä määräämisvalta esineeseen. Tällainen tilanne on tavanomainen mm. työsuhteissa, joissa työntekijällä on hallinnassaan työn suorittamiseksi työnantajansa työvälineitä.      

Lausunnonpyytäjä on nyt puheena olevassa tilanteessa ajanut autollaan X Oy:n omistamien mittauslaitteiden yli vaurioittaen niitä. Mittauslaitteet ovat olleet tapahtumahetkellä lausunnonpyytäjän hallinnassa liikennevakuutuslain 40 § 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Näin ollen vaurioituneita mittauslaitteita ei korvata lausunnonpyytäjän ajoneuvolle myönnetystä liikennevakuutuksesta. Lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista.

Lautakunta oli yksimielinen.