Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 5/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille, 21.11.2003

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 21.11.2003

PYSYVÄN VIAN JA HAITAN KORVAAMINEN ERÄISSÄ ASIOISSA

Liikennevahingon perusteella suoritettaviin korvauksiin sovelletaan liikennevakuutuslakia (279/59). Liikennevakuutuslaissa viitataan vahingonkorvauslakiin (412/74), jossa todetaan muun ohella, että sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma on oikeus saada korvaus viasta ja muusta pysyvästä haitasta. Laissa ei tarkemmin säännellä miten vika ja haitta määritellään tai minkä suuruinen maksettavan korvauksen tulee olla. Muun sääntelyn puuttuessa on liikennevahinkojen korvauskäytännössä soveltuvin osin käytetty apuna sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain nojalla antamaa päätöstä haittaluokituksesta (1012/86) arvioitaessa pysyvän vian ja haitan suuruutta.

Korvauksen määrittelemisen lähtökohtana pidetään vahingonkorvausoikeudessa täyden korvauksen periaatetta. Kyseisen periaatteen mukaan korvausta on suoritettava määrä, jonka saatuaan vahingonkärsinyt pääsee samaan asemaan, jossa hän olisi, jos vahinkotapahtumaa ei olisi sattunut. Täyden korvauksen periaatteen mukaisesti korvaus on suoritettava myös toteen näytetystä vähäisestä vahingosta. Periaatteesta voidaan poiketa vain nimenomaisen lainsäännöksen perusteella. Liikennevakuutuslaissa on poikettu täydenkorvauksen periaatteesta kivun ja säryn korvauksissa vähäisten vammojen osalta. Vähäisen pysyvän vian ja haitan osalta liikennevakuutuslaissa ei ole poikkeussäännöstä. Tämän vuoksi vähäisen pysyvän vian ja haitan korvaamiseen on sovellettava pääsääntönä olevaa täyden korvauksen periaatetta.

Sosiaali- terveysministeriön antama haittaluokitusta koskeva päätös koskee suoranaisesti vain tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavia korvauksia eikä sen sisältämää korvauspiirin rajoitusta vähäisen pysyvän vian ja haitan osalta voida soveltaa määriteltäessä liikennevakuutuslain perusteella maksettavia pysyvän vian ja haitan korvauksia. Vahingonkorvauslain lähtökohtana olevaa täyden korvauksen periaatetta ei voida tehokkaasti syrjäyttää myöskään korvaustoiminnassa sovelletulla käytännöllä, vaikka sitä olisi pidempäänkin noudatettu.

Liikennevahinkolautakunta toteaa, että liikennevahingon seurauksena jäänyt lääketieteellisin keinoin todettavissa oleva toiminnanvajaus on pysyvänä vikana ja haittana korvattavaa vahinkoa myös silloin, kun se muissa kuin sormi- ja silmävammoissa jää alle haittaluokituksen mukaisen toisen haittaluokan

(HL 2), jos se kuitenkin toiminnanvajauksen vaikeusasteen osalta on rinnastettavissa HL 1:n mukaiseen korvaukseen oikeuttaviin sormi- ja silmävammoihin. Korvattava määrä on tällöin HL 1:n korvausmäärää vastaava. Maksettavan korvauksen määrään vaikuttaa vammautuneen ikä vahinkohetkellä.

Tätä ohjetta on sovellettava 21.11.2003 jälkeen käsiteltäviin pysyvää vikaa ja haittaa koskeviin korvausasioihin.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

LIITE Pysyvä vika ja haitta

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.

Liite

Pysyvä vika ja haitta Dnro 03/476

X oli kuljettaessaan peltotiellä traktoria ajautunut liian lähelle ojan reunaa seurauksin, että traktori oli kaatunut ojaan. X:lle aiheutui liikennevahingon seurauksena vasemman olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmeno.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei X:lle ole jäänyt liikennevahinkovammasta korvattavaa pysyvää vikaa ja haittaa.

Lausunnossaan liikennevahinkolautakuntalautakunta katsoo sille esitetyn selvityksen perusteella, että X:n vasen olkalisäke-solisluunivel on liikennevahingon seurauksena jäänyt epävakaaksi ja siinä esiintyy rasituskipeytymistaipumusta.

Pysyvästä viasta ja haitasta suoritettava korvaus on liikennevahinkojen korvauskäytännössä arvioitu siten, että pysyvä toiminnallinen haitta, joka ei ole vaikeusasteeltaan ole vastannut vähintään haittaluokkaa 2, ei muissa kuin sormi- ja silmävammoissa ole oikeuttanut korvaukseen liikennevakuutuksesta.

Lautakunta on istunnossaan 21.11.2003 antanut soveltamisohjeen (3/03) koskien pysyvän vian ja haitan korvaamista alle haittaluokan 2 jäävien toiminnanvajausten osalta. Soveltamisohjeesta tarkemmin ilmenevin perusteluin liikennevahingon seurauksena jäänyt, lääketieteellisin keinoin todettavissa oleva toiminnanvajaus on pysyvänä vikana ja haittana korvattavaa vahinkoa myös silloin, kun se muissa kuin sormi- ja silmävammoissa jää alle haittaluokituksen mukaisen haittaluokan 2, jos se on kuitenkin toiminnanvajauksen vaikeusasteen osalta rinnastettavissa haittaluokan 1 mukaiseen korvaukseen oikeuttaviin sormi- ja silmävammoihin. Korvattava määrä on tällöin haittaluokan 1 korvausmäärää vastaava.

Lautakunta arvioi sille esitetyn selvityksen perusteella, että X:lle on liikennevahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta, joka vastaa haittaluokkaa 1.

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa X:lle korvauksena pysyvästä viasta ja haitasta haittaluokkaa 1 vastaavan korvauksen.