Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 12/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille, 11.12.2003

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 11.12.2003

SIJAISAUTON KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Liikennevahinkolautakunta on selvittänyt nykyistä kustannustasoa vastaavat oman auton käyttökustannusten keskimääräiset säästyvät kustannuserät käytettäessä sijaisautoa. Selvitystyön perusteella lautakunta antaa seuraavan uuden soveltamisohjeen:

Jos liikennevahingossa vaurioituneen henkilö- tai pakettiauton (jäljempänä auto) tilalle on vuokrattu toinen, korvataan huomioon ottaen auton käytön laatu, vuokrauksesta johtuvista kustannuksista enintään vaurioitunutta autoa malliltaan ja hintaluokaltaan vastaavan auton vuokraamisen kokonaiskustannuksista 94%. Korvattaviin vuokrauskustannuksiin ei kuulu mahdollisen vahingon varalta maksettu ns. omavastuun poistomaksu.

Suoritettavaan korvaukseen ei vaikuta, saako auton vuokraaja työnantajaltaan korvausta auton käytöstä. Vuokrauksesta johtuvien kustannusten korvaamisen lisäksi ei suoriteta vuokrausajalta muuta seisonta-ajan korvausta.

Käytettäessä oman auton sijasta vuokra-autoa säästyvät seuraavat oman auton kustannuserät:

-rengaskulut

-korjaus- ja huoltokulut

-kulumisvähennys eli se vähennys, jonka ajetut kilometrit aiheuttavat auton yleisenä kulumisena auton käypään arvoon.

Korvaamatta jäävä osuus eli 6% vuokrauskustannuksista vastaa keskimäärin auton käyttökustannusten säästöä auton seisonta-aikana.

Leasing-auton sijaan vuokratun auton vuokrauskustannukset korvataan, ellei leasing-sopimuksen sisällöstä perustellusti muuta johdu seuraavasti:

Rahoitusleasingilla vuokratun auton sijalle hankitun vuokra-auton vuokrauskustannuksista suoritetaan 6%:n vähennys. Tämä vähennys johtuu siitä, että vuokralleottajan kustannettavaksi on katsottava jäävän samat kuluerät kuin omistusajoneuvon vahingon yhteydessä, kun otetaan huomioon vuokraan sisältyvien kustannuserien osuus.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 12/2003

Huoltoleasingilla vuokratun auton sijalle hankitun vuokra-auton vuokrauskustannukset korvataan täysimääräisenä. Tämä perustuu siihen, ettei seisonta-ajalta synny korjattavana olevan ajoneuvon osalta vuokralleottajalle vähennettävää säästöä.

Sijaisauton käytön peruste

Vuokra-auton käyttö tulee olla riittävän perusteltu ja tarpeellinen.

Vuokrauksista johtuvista kustannuksista voidaan suorittaa korvausta vahingonkärsineen ammatin harjoittamisen tai työn suorittamisen edellyttäessä auton jatkuvaa käyttöä tai autottomuuden aiheuttaessa hänelle muutin huomattavaa taloudellista menetystä.

Lisäksi voidaan vuokrauksesta johtuvat kustannukset korvata, kun olosuhteet ovat muutoin sellaiset, ettei vahingonkärsineen kohtuudella voida katsoa tulevan toimeen ilman henkilö- tai pakettiautoa. Näin on asianlaita erityisesti,

- kun vahingonkärsineen työmatkaan käyttämä aika kohtuutto-

masti pitenee joukkoliikennevälineillä matkustettaessa tai

joukkoliikennevälineillä matkustaminen on muusta syystä

poikkeuksellisen hankalaa,

- kun auton käyttö on työvälineiden tai -tarvikkeiden kuljettami-

sen vuoksi vahingonkärsineelle välttämätöntä, tai

- kun vahingonkärsineen henkilökohtaiset olosuhteet edellyttävät

auton käyttämistä.

Käyttötarveselvityslomake

Sijaisauton käyttötarve selvitetään edelleen liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeessä 14/1990 vahvistetulla käyttöselvityslomakkeella

Ajallinen sovellutus

Näitä korvausohjeita sovelletaan 1.1.2004 jälkeen alkaviin vuokrauksiin.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.