Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 12/2004

Liikennevahinkolautakunnan istunto 16.12.2004

PYSYVÄN VIAN JA HAITAN KORVAUKSEN MÄÄRITTELY ERÄISSÄ TILANTEISSA

Työeläkelain uudistamisen yhteydessä muutetaan myös liikennevakuutuslain tarkoittamia korvauksia koskevat indeksisäännökset. Tämän vuoksi liikennevahinkolautakunta katsoo tarpeelliseksi antaa korvaustoimen yhtenäistämiseksi uuden ohjeen, joka koskee pysyvän vian ja haitan korvauksien määrittelyä viiden ylimmän haittaluokan osalta.

Niissä tilanteissa, joissa pysyvä vika ja haitta on aikaisemmin vahvistettu vähintään haittaluokan 16 mukaiseksi ja vammasta aiheutuneen toiminnallisen haitan voidaan todeta pahentuneen niin, että tämän vuoksi vahvistetun korkeamman haittaluokan mukainen korvaus tulee määriteltäväksi, on aikaisemmin maksettu korvaus korotettava pahentuman mukaisen korvauksen maksuajankohdan tasolle eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1351/2004 1 §:n tarkoittamalla niin kutsutulla puoliväli-indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason painokerroin on 0,5. STM:n antaman asetuksen 924/2004 mukainen indeksiluku vuodelle 2005 on 2191.

Ohjetta sovelletaan 1.1.2005 ja sen jälkeen määriteltäessä pysyvän vian ja haitan korvausta em. pahentuman johdosta.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA