Normit ja ohjeet 2024

Liikenteeseen käyttäminen. Korvattavuus. LV05/1180

Rakennuksen sisällä sijaitsevaan säiliöön oli illalla toimitettu polttoöljyä rakennuksen ulkopuolella sijaitsevasta täyttöputkesta. Seuraavana aamuna oli havaittu, että rakennuksen lattialla oli polttoöljyä, jota oli päässyt leviämään lattiakaivoista kaupungin viemäriverkostoon.

Vakuutusyhtiö eväsi vahinkoa kärsineen vaatimuksen vahingon korvaamisesta polttoöljyn toimittaneen säiliöauton liikennevakuutuksesta.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että ajoneuvon on katsottava olevan liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämiseksi katsotaan vakiintuneesti myös kuljettajan ja matkustajan ajoneuvoon nouseminen tai sieltä poistuminen samoin kuin ajoneuvon lastaaminen tai purkaminen. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana tai sillä lähdetään liikkeelle, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen.

Ajoneuvon liikenteessä oloa sellaisenaan ei poikkeuksetta voida katsoa liikenteeseen käyttämiseksi. Moottoriajoneuvo saattaa sinänsä olla osallisena vahingossa, mutta vahinko on voinut sattua sellaisesta moottoriajoneuvon käyttömuodosta tai - tavasta tai ominaisuudesta, ettei vahinkoa voida pitää liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneena. Myöskään tavaran kuljettamisesta tai kuorman purkamisesta ei voida yksinomaan päätellä, onko kysymyksessä liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko vai ei. Korvausvastuun syntyminen edellyttää siis syy-yhteyttä vahingon ja ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa ratkaisevaa on se, onko riski tavanomainen ja tyypillinen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vai onko se sille vieras ja niin etäinen, ettei sitä enää voida pitää liikenteeseen käyttämiseen kuuluvana. Lähtökohtana on siis pidettävä sitä, että vahinko on aiheutunut läheisesti moottoriajoneuvon liikkeestä, sijainnista tai muusta siihen liittyvästä ns. liikenteeseen käyttöön liittyvästä yleisvaarallisesta ominaisuudesta.

Liikennevakuutuksen korvauskäytännössä on katsottu, että jos kuorman purkamisen yhteydessä kuljettaja toimii huolimattomasti purkamisen teknisessä toteuttamisessa ja tästä on seurauksena vahinko tai kuormauksessa tai kuorman purkamisessa käytetty ajoneuvon varuste särkyy tai on ollut puutteellisessa kunnossa, kysymys on ajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen kuuluvasta riskistä ja tähän syy-yhteydessä oleva vahinko on korvattu liikennevakuutuksesta. Sen sijaan mikäli vahinko on johtunut yksinomaan vastaanottajan päässä olevan purkulaitteen viallisuudesta, vahingon ei ole katsottu olevan syy-yhteydessä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen.

Lautakunta totesi, että liikennevakuutuslain 1 §:n 1 momentin nojalla liikennevakuutuksesta voidaan korvata vain sellaisia tapahtumia, joiden on näytetty olevan riittävässä syy-yhteydessä liikennevahinkoon. Näyttötaakka syy-yhteyden osoittamisessa on lähtökohtaisesti vahingonkärsineellä korvauksen vaatijana. Saatujen selvitysten mukaan säiliön täytössä on noudatettu tavanomaista menettelyä eikä selvitystä paineiskusta tai muustakaan täyttöön liittyvästä ajoneuvon varusteen viallisuudesta tai kuljettajan huolimattomuudesta ole esitetty. Ottaen huomioon, että täyttöletku on tuntemattomasta syystä irronnut rakennuksen sisällä olevasta liittimestä, ei puheena olevan vahingon voida katsoa olevan korvausvastuun muodostavassa syy-yhteydessä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen. Näin ollen vaaditut korvaukset eivät kuulu korvattaviksi liikennevakuutuslain nojalla.

Lautakunta oli yksimielinen