Soveltamisohjeet

Ansio- tai elinkeinotulojen myöhentyminen

Vahingonkorvauslain 5:2 §:n 2 kohdan mukaan henkilövahingon perusteella voi syntyä oikeus korvaukseen ansio- tai elinkeinotulojen myöhentymisestä.  Kysymyksessä on ansionmenetyksen korvaus em. lainkohdan tarkoittamassa erityistilanteessa.

Korvattavaksi kuuluu ansionmenetys siltä ajalta, jolta vahinkoa kärsineen valmistuminen ammattiin on todistettavasti siirtynyt myöhäisempään ajankohtaan liikennevahingon seurauksena.

Korvauksen suorittaminen alkaa siitä ajankohdasta lukien, jolloin vahinkoa kärsinyt olisi ilman liikennevahinkoa valmistunut ammattiinsa.

Tulojen myöhentymisestä maksettava korvaus on myöhentymisajalta kokonaan tai osittain saamatta jääneen tulon suuruinen laskettuna kyseiseen ammattiin valmistuneen keskimääräisen alkupalkkatason mukaan sinä ajankohtana, jolloin vahinkoa kärsinyt olisi ilman liikennevahingosta aiheutunutta myöhentymistä valmistunut. 

Myöhentymiskorvauksena maksettavasta kuukausikorvauksesta on vähennettävä vahinkoa kärsineen loma-aikoina ansiotyössä ansaitsema määrä.

Korvaus suoritetaan toistuvana korvauksena kuukausittain etukäteen siltä ajalta, jonka myöhentyminen voidaan arvioida kestävän.  Myöhentymiskorvaus perustuu pääosin arvioituun ansionmenetykseen myöhentymisajalta. Näin ollen myöhentymisen perusteella suoritettavasta korvauksesta ei ole perusteltua vähentää ns. työntekijämaksuja.