Soveltamisohjeet

Korvausten sitominen kustannustasoon

Ennen 1.1.2017 sattuneiden liikennevahinkojen korvausten sitominen kustannustasoon

Jatkuva ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen korvaus on sidottu kustannustasoon niin kuin asiasta on säädetty eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa (875/1971). Lain 1 §:ää on sittemmin muutettu niin, että vuonna 2005 sovellettiin eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia (1351/2004) ja vuoden 2006 alusta lukien sovellettavia indeksejä koskevat määräykset sisältyvät eräiden liikennevahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettuun lakiin (1097/2005).

Edellä kerrottua on vakiintuneesti sovellettu myös liikennevakuutuksen hoitotukeen ja vaatelisään.

Korvausten sitominen kustannustasoon, kun liikennevahinko on sattunut 1.1.2017 tai sen jälkeen

Liikennevakuutuslain ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan kalenterivuosittain vahinkovuoden tasoon työntekijäin eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Edellä kerrottua sovelletaan myös liikennevakuutuksen hoitotukeen ja vaatelisään.