Soveltamisohjeet

KORVAUKSEN TAI SEN MAKSUTAVAN MUUTTAMINEN (VahL 5:8§)

VahL 5:8 §:n mukaan olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta voidaan VahL 5 luvun 2, 2d, 4 tai 4 b §:n perusteella suoritettavaa korvausta tai sen suorittamistapaa muuttaa.

Kertakorvausta ei kuitenkaan voida alentaa.

Liikennevakuutuslain 66 §:n mukaan vakuutuslaitoksen on pyydettävä lausunto liikennevahinkolautakunnalta ennen jatkuvaa korvausta koskevaa ratkaisua. Vakuutuslaitoksen on näin ollen tehtävä asianmukainen lausuntopyyntö ennen jatkuvan korvauksen muuttamista koskevaa ratkaisuaan.

Jatkuvaa korvausta koskeva muutos perustuu korvaukseen oikeutetun henkilön olosuhteen muutokselle. Uutta avio- tai avoliittoa taikka rekisteröityä parisuhdetta pidetään pääsääntöisesti olosuhteen muutoksena, jonka perusteella aikaisempaa päätöstä voidaan muuttaa. Muutoksen syntyhetkenä pidetään avioliiton osalta vihkimispäivää, parisuhteen osalta rekisteröintipäivää ja avoliiton osalta muutosperusteen pääsääntöisenä syntyajankohtana pidetään väestörekisterin mukaista muuttopäivää. 

Pääsääntöisesti muutos jatkuvaan korvaukseen tulee voimaan liikennevahinkolautakunnan antaman lausunnon jälkeen tehdyn vakuutuslaitoksen korvauspäätöksen tekopäivästä lukien. Korvauspäätös ei voi koskea taannehtivaa aikaa. Katso kohta Elatuksen menettäminen/Korvauksen määrä.

Pääsäännön mukaisesta tapauksesta on kysymys silloin, kun etuuden muuttaminen perustuu joltakin osin harkintaan. Etuuden muuttaminen perustuu harkintaan esimerkiksi silloin, kun leski menee uuteen avioliittoon, avoliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen, vaikka uuden avio- tai avoliiton tai rekisteröidyn parisuhteen perusteella lähtökohtaisesti lesken oikeus elatuksen menetyksen korvaukseen lakkaa.

Etuuden muuttamista koskeva päätös perustuu harkintaan myös silloin, kun on kysymys lesken tai muun edunsaajan oikeuden elatuksen menetyksen korvauksen lakkaamisesta sillä perusteella, että tämä pystyy itse elättämään itsensä.

Etuuden muuttaminen ei sen sijaan perustu harkintaan esimerkiksi silloin, kun työttömänä ollut leski menee ansiotyöhön, leski jää äitiys- tai vanhempainlomalle, etuuden saaja kuolee tai vahinkoa kärsinyt tervehtyy ja palaa työhön. Mainituissa tapauksissa etuutta koskeva päätös voidaan muuttaa olosuhteen muutoksesta lukien

Jatkuvan korvauksen tai sen maksutavan muuttamista koskevassa asiassa on pyydettävä liikennevahinkolautakunnan lausunto siitä riippumatta perustuuko etuuden muuttaminen harkintaan vai ei. Jatkuvan etuuden suorittaminen voidaan kuitenkin lopettaa etuuden saajan kuoleman johdosta vakuutuslaitoksen päätöksellä välittömästi kuolinkuukauden lopussa.

Ennen 1.1.2006 määrätyn jatkuvan korvauksen muuttaminen (LvL 6 § 2 momentti)

Ennen 1.1.2006 toistuvina suorituksina maksettavaksi määrättyjen korvausten muuttamiseen sovelletaan liikennevakuutuslain 6 §:n 2 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa liikennevakuutuslain muuttamisesta annetun lain 610/2004 voimaan tullessa eli 1.1.2006.