Soveltamisohjeet

Vaatelisä

Liikennevahingossa saadun vamman seurauksena vahinkoa kärsinyt voi joutua käyttämään erilaisia apuvälineitä, jotka kuluttavat vaatteita tavanomaista enemmän. Vaatteiden kulumisesta on käytännössä vaikea esittää yksityiskohtaista selvitystä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että korvaus voidaan normittaa jäljempänä esitetyllä tavalla. Jos vahinkoa kärsinyt voi osoittaa vahingon määrän ylittävän normikorvauksen, tulee vahinko korvata todellisen määrän mukaan.

Liikennevakuutuksen vaatelisä maksetaan 1.2.2003 alkaen sattuneiden vahinkojen osalta kahden luokan mukaan. Liikennevakuutuksen vaatelisä vastaa 1.1.2003 voimaan tulleen tapaturmavakuutuslain 20 a §:n muutoksen mukaista vaatelisää ja 1.1.2016 jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 52 §:ssä tarkoitettua vaatelisää.

Vaatelisää suoritetaan jos liikennevahinkovammasta johtuvan tekojäsenen, muun apuvälineen taikka siteen tai sidoksen pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuu vahinkoa kärsineelle vaatteiden erityisen kulumisen johdosta jatkuvasti kuluja.

Vaatelisää maksetaan siltä ajalta, jona mainittu liikennevahinkovamman vaatima apuväline on käytössä ja sen käyttämisestä aiheutuu vaatteiden erityistä kulumista.

Luokitus

I luokan vaatelisää suoritetaan, jos vahinkoa kärsinyt käyttää reisi- tai sääriproteesia, alaraajan pitkää tukisidosta, kovasta materiaalista valmistettua vartalon tukiliiviä tai korsettia tai jos muun apuvälineen tai apuneuvon käyttö aiheuttaa rakenteensa tai käyttötarpeensa vuoksi vaatteiden erityistä kulumista (Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 1314/2002 20 a § 2 mom.).

II luokan vaatelisää suoritetaan, jos vahinkoa kärsinyt käyttää pehmeistä materiaaleista valmistettua apuvälinettä, vartalossa pienellä alueella käytettävää tukea tai sidettä taikka muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka aiheuttaa I-luokassa mainittua vähäisempää vaatteiden erityistä kulumista (Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 1314/2002 20 a § 3 mom.). 

Luokkakohtaiset korvaukset 1.1.2021 alkaen:

Vaatelisää suoritettaessa vahvistetaan päivältä maksettava korvaus seuraavasti:

LuokkaVaatelisä
I2,42 €
II0,61 €

Tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeus vaatelisäkorvaukseen

Tapaturmavakuutusyhtiöllä on regressioikeus maksamansa vaatelisän osalta liikennevakuutuksesta maksettavaan vaatelisään, koska sanotut korvauslajit vastaavat toisiaan (Tapaturmavakuutuslaki 61 § 2 momentti ja työtapaturma- ja ammattitautilaki 270 § ja 271 §).

Vaatelisän luokitus ennen 1.2.2003

Jos proteesin käyttämisestä aiheutuu vammautuneella pitovaatteiden erityistä kulumista, hän saa tekojäsenen hankkimisajankohdasta alkaen jatkuvana korvauksena vaatelisää.

I luokan vaatelisä suoritetaan, milloin on kyse reisi- tai sääriproteesista tai kokopitkästä jalkatuesta.

II luokan mukainen määrä suoritetaan, milloin on kyse käsiproteesista, kokopitkästä käsituesta, käsikäyttöisen invalidipyörän ulkokäytöstä, kyynär- tai kainalosauvoista tai pitkistä nahkaliiveistä.

III luokan mukainen määrä suoritetaan, milloin on kyse lyhyestä nahka- tai pitkistä kangastukiliiveistä tai pienemmistä tukisidoksista.

IV luokan mukainen määrä suoritetaan, milloin on kyse urinaalista tai pienistä tukisidoksista.