Soveltamisohjeet

Pysyvä kosmeettinen haitta (VahL 5:2 § ja 5:2 c § 2 mom.)

Pysyvänä haittana korvataan myös kosmeettinen haitta.  Kosmeettisena haittana korvataan vahinkoa kärsineelle liikennevahingon seurauksena jäänyt pysyvä ulkonäöllinen haitta siltä osin kuin kyseinen haitta ei tyypillisesti kuulu pysyvään toiminnalliseen haittaan, jonka johdosta on suoritettu pysyvän haitan korvaus. Ontuminen ja jatkuvat huomiota herättävät raajojen pakkoliikkeet tulee ottaa huomioon pysyvän haitan korvausta määrättäessä.

Korvaus pysyvästä kosmeettisesta ulkonäölle aiheutuneesta haitasta (rumentava arpi, epämuotoisuus, rumentava typistymä, ryhtivirhe jne.) on yleensä maksettava kertakaikkisena, jollei korvauksen suorittamista jatkuvana tapauksen erityislaadun perusteella ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Kertakaikkisen korvauksen määrittämisperusteet ovat seuraavat:

Pysyvän kosmeettisen haitan vammakohtainen luokittelu

Korvauksen suuruus määräytyy vammakohtaisen luokittelun perusteella, jossa otetaan huomioon rumentuman näkyvyys, laatu, laajuus, muoto, väri ja sijainti. Pysyvän kosmeettisen haitan vammakohtainen luokittelu on seuraava:

Lievä kosmeettinen haitta (1) (31.12.2005 saakka 1 a)

- näkyvä ja rumentava kasvoarpi (tai arvet), joka on lyhyt ja kapea, ihon värinen ja ihon tasossa ja joka sopeutuu ihon poimuihin, lyhyt, siisti henkitorven avauksen arpi, rumentava vartalon arpi, joka on kapea ja pehmeä eikä väriltään voimakkaasti ihosta poikkeava,

- rumentava muu arpi, joka sijaintinsa johdosta (kuten raajan sisäsivulla) on yleensä ainakin osin piilossa eikä laajuuden, kiristyksen tms. johdosta ole huomiota herättävä,

- raajan lievä epämuotoisuus, kuten ranteen seudun murtuman jälkeen,

- yhden tai kahden sormen menetys kärkinivelestä,

- lievää huomattavampi ryhtivirhe.

Lievää suurempi kosmeettinen haitta (2) (31.12.2005 saakka 1 b)

- kasvoarpi (tai arvet), joka on selvemmin näkyvä kuin kohdassa 1. kuvattu, mutta joka ei vääristä kasvonpiirteitä eikä ole erityisen laaja,

- päänahan laaja arpialue,

- karsastus,

- näkyvä sarveiskalvon samentuma,

- huomiota herättävät pakkoliikkeet pään ja kaulan alueella,

- henkitorven avauksen arpi, joka on huomiota herättävämpi kuin kohdassa 4.2.1.1

- yhden tai useamman sormen menetys,

- vartalon tai raajojen arvet, jotka ovat selvemmin näkyvät kuin kohdassa lievä kosmeettinen haitta kuvatut tai monilukuiset,

- raajojen ääreisosien epämuotoisuutta aiheuttavat kutistumiskoukistumat,

- alaraajan menetys säärestä.

Huomattava kosmeettinen haitta (3) (31.12.2005 saakka 1 c)

- kasvoarvet, jotka laajuutensa, monilukuisuutensa tai kasvonpiirteiden vääristymisen takia ovat jossain määrin huomiota herättäviä tai jotka vääristävät ilmehtiessä,

- huomiota herättävät pakkoliikkeet kasvojen ilmehtimisessä,

- kasvohermon pysyvä halvaus,

- pysyvä vaikea pään ja kaulan pakkoasento,

- koko päänahan menetys (peruukki tarpeen),

- silmän menetys (proteesi tarpeen),

- paha karsastus,

- paha satulanenä tai paha nenän vinous,

- nenänpään tai nenänpielen menetys,

- korvalehden menetys,

- hyvin laajat tai epämuotoisuutta aiheuttavat vartalon tai raajojen arvet,

- kaikkien sormien menetys,

- yläraajan menetys kyynär- tai olkavarresta,

- vaikea vammaperäinen kumaraselkäisyys,

- alaraajan menetys reidestä.

Hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4) (31.12.2005 saakka 2 a)

- kasvoarvet, jotka laajuutensa tai kasvopiirteiden tai ilmehdinnän voimakkaan vääristymisen takia ovat sangen huomiota herättäviä,

- molempien korvalehtien menetys,

- erittäin laajat palovamma-arvet raajoissa ja vartalolla,

- lukuisat laajat arpialueet tai vaikeat epämuotoisuudet eri ruumiinosissa.

Poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5) (31.12.2005 saakka 2 b)

- kasvojen erittäin paha, poikkeuksellisen silmiin pistävä arpisuus tai epämuotoisuus esimerkiksi pehmytkudosten laajan tuhoutumisen tai luuston vammojen johdosta.

Peruskorvauksen suuruus ja normien soveltaminen

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2021 alkaen:

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 - 2 300 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 300 - 6 200 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 200 - 12 700 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 700 - 24 900 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 900 € -

Pysyvän kosmeettisen haitan peruskorvaus määritellään sadan euron tarkkuudella.

Vahinkoa kärsineen iän vaikutus korvaukseen

Vahinkohetken mukainen ikävähennys

Liikennevahinko sattunut ennen 1.1.2006

Vammautuneen iän ollessa vahinkotapahtuman sattuessa alle 19 vuotta on kokonaiskorvaus pysyvästä kosmeettisesta haitasta normin mukainen eikä ikä vaikuta korvauksen suuruuteen. Iän ollessa yli 18 vuotta vähennetään korvauksen perusmäärästä 1,5 %:a kutakin iän 18 vuotta ylittävää täyttä ikävuotta kohti 75 vuoden ikään asti, jonka jälkeen ikä ei vaikuta korvaukseen vähentävänä tekijänä (liikennevahinkolautakunnan kiertokirje 19/1982).

Esimerkki 1:

Vahingoittunut: 28-vuotias

Kosmeettisen haitan luokka: 1 c (3)

Perusmäärä: 7 000 €

Maksetut korvaukset: v.2004 maksettu ennakkoa 1 000 €

Laskelma:

7 000 € - 1,5 x (28 - 18) / 100 x 7 000 € = 5 950 €

josta vähennetään v. 2004 maksettu ennakko 1 000 euroa nimellisarvoisena eli

5 950 - 1 000 = 4 950 €

Esimerkki 2:

Vahingoittunut: 37-vuotias

Kosmeettisen haitan luokka: 1 b (2)

Perusmäärä: 2 200 euroa

Harrastuskerroin: 1,1

Laskelma:

1,1 x [ 2 200 € - 1,5 x (37 -18) / 100 x 2 200 € ] = 1 730,30 €

Liikennevahinko sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen

Koska pysyvä kosmeettinen haitta on yleensä arvioitavissa noin vuoden kuluttua vammasta tai sen hoitamiseksi tehdystä leikkauksesta pidetään tällöin vahinkohetken laskennallisena ikänä vammautuneen todellista ikää vahinkohetkellä lisättynä yhdellä vuodella.

Vahinkoa kärsineen iän ollessa vahingon tapahtuessa alle tai tasan17 vuotta, pidetään hänen laskennallisena ikänään 18 vuotta (17+1). Tässä tapauksessa kokonaiskorvaus pysyvästä kosmeettisesta haitasta on normin perusmäärän mukainen eikä vahinkoa kärsineen ikä vaikuta korvauksen suuruuteen.

Vahinkoa kärsineen iän ollessa vahingon sattuessa yli 17 vuotta eli laskennallinen ikä yli 18 vähennetään korvauksen perusmäärästä 1,5 %:a kutakin laskennallisen iän 18 vuotta ylittävää täyttä ikävuotta kohti laskennalliseen 75 vuoden (74+1) ikään asti, jonka jälkeen ikä ei vaikuta korvaukseen vähentävänä tekijänä.

Esimerkki 1:

Vahinkoa kärsinyt 37-vuotias

Laskennallinen ikä 38 (37+1)

Kosmeettisen haitan luokka: 2

Perusmäärä: 3 000 euroa

Kerroin: 1,3

Laskelma:

1,3 x [ 3 000 € - 1,5 x (37+1 -18) / 100 x 3 000 € ] = 2 730 €

Esimerkki 2:

Vahinkoa kärsinyt: 74-vuotias

Laskennallinen ikä 75 (74+1)

Kosmeettisen haitan luokka: 2

Perusmäärä: 3 000 €

3 000 € - 1,5 x (74+1 - 18) / 100 x 3 000 € = 435

Toimenpidehetken mukainen ikävähennys

Liikennevahinko sattunut ennen 1.1.2006

Pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen ikävähennys määrätään näissä tapauksissa sen iän mukaan, jolloin vammautuneelle on suoritettu pysyvää kosmeettista haittaa aiheuttava lääketieteellinen toimenpide, jos ko. vamma-alueelle ei ole aiemmin muodostunut pysyvää kosmeettista haittaa. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi vahinkoperäisen nivelrikon hoitaminen leikkauksella vuosia liikennevahingon jälkeen tai liikennevahinkovammojen vuoksi myöhemmin tehty amputaatio (liikennevahinkolautakunnan tiedote 4/2002).

Liikennevahinko sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen

Koska pysyvä kosmeettinen haitta on yleensä arvioitavissa noin vuoden kuluttua vammasta tai sen hoitamiseksi tehdystä leikkauksesta, käytetään tällöin korvausta laskettaessa vammautuneen todellista ikää vahinkohetkellä lisättynä yhdellä vuodella.

Vahinkoa kärsineen vamman vakiintumisiän ollessa alle tai tasan 17 vuotta pidetään vahinkoa kärsineen laskennallisena ikänä 18 vuotta (17+1). Tässä tapauksessa on kokonaiskorvaus pysyvästä kosmeettisesta haitasta normin mukainen eikä ikä vaikuta korvauksen suuruuteen.

Vahinkoa kärsineen iän ollessa vahingon sattuessa yli 17 vuotta eli laskennallinen ikä yli 18 vuotta vähennetään korvauksen perusmäärästä 1,5 %:a kutakin laskennallisen iän 18 vuotta ylittävää täyttä ikävuotta kohti laskennalliseen 75 vuoden (74+1) ikään asti, jonka jälkeen ikä ei vaikuta korvaukseen vähentävänä tekijänä.

Pysyvän kosmeettisen haitan olennaisen pahentuman johdosta voidaan suorittaa lisäkorvaus.  Jos lisäkorvaus suoritetaan vahinkoa kärsineelle tehdyn leikkauksen perusteella, pidetään hänen ikänään korvausta määriteltäessä leikkauksen ajankohdan ikää lisättynä yhdellä vuodella. Jos kirurgista toimenpidettä ei ole suoritettu pidetään, vahinkoa kärsineen ikänä korvausta määriteltäessä pahentuman toteamisajankohdan ikää.

Vahinkoa kärsineen ammatti ja harrastukset

Elämän laadun erityinen heikkeneminen

Rumentuman ammatille yleisöpalvelu tehtävissä, esimerkiksi koulutus- ja muissa palvelutehtävissä tai erilaisissa läsnä olevalle yleisölle esiintymistä edellyttävissä harrastuksissa aiheuttaman elämän laadun erityiseen heikkenemiseen verrattavan haitan johdosta voidaan pysyvän kosmeettisen haitan korvaus tapauskohtaisen harkinnan perusteella korottaa kertoimella 1,3.

Vahinkoa kärsineen ammatti ja harrastukset(ennen 1.1.2006 sattuneet vahingot)

Rumentuman ammatille (yleisön palvelutehtävät, myyntityö jne.) tai harrastuksille aiheuttaman haitan johdosta voidaan korvausta korottaa kummankin osalta erikseen kertomalla se luvulla 1,1-1,5 ja soveltamalla muutoin pysyvän vian ja haitan kohdalla mainittuja vastaavia perusteita.

Pysyvän kosmeettisen haitan käsittely liikennevahinkolautakunnassa

Pysyvä kosmeettinen haitta on osa pysyvän haitan korvausta, joka on erityislaatunsa vuoksi käytännön syistä liikennevahinkojen korvauskäytännössä eriytetty erikseen arvioitavaksi ja korvattavaksi. Lautakunta soveltaa liikennevahinkolautakunnasta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdan määräystä niin, että vamman ollessa tilapäisen haitan normiston mukaan vaikea (luokka 4 tai korkeampi) on myös pysyvän kosmeettisen haitan osalta pyydettävä liikennevahinkolautakunnan lausunto.

Ennakkokorvaukset

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan erääntynyt riidaton osa korvauksesta on suoritettava vahinkoa kärsineelle.  Lopullista korvausta maksettaessa ennakko vähennetään nimellismääräisinä.

Korvauksen pyöristys

Vahingonkärsineelle maksettavaa kertakaikkista korvausta ei pyöristetä.

Tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeus pysyvän kosmeettisen haitan korvaukseen

Mikäli vahinkoa kärsineelle on jo hyvitetty työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla samaa ulkonäköhaittaa, tulee korvaukset yhteen sovittaa. Näin ollen tapaturmavakuutusyhtiöllä on näissä tapauksissa regressioikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen haittarahan osalta liikennevakuutuksesta maksettavaan pysyvän kosmeettisen haitan korvaukseen (lv 16/469).