Soveltamisohjeet

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset

Tämän normin mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2021 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle, maksetaan korvaus soveltaen niitä normeja, jotka kulloinkin ovat olleet voimassa.

SEISONTA-AIKAKORVAUKSET 2021

Ajoneuvolaji

Ajoneuvojen 

hintaluokitus t €

 Normikorvaus

 euroa/päivä

Muu ajoneuvo

alle 1,0

0,54

Muu ajoneuvo

1,0 - 2,0

1,07

Muu ajoneuvo

2,0 - 5,0

2,68

Muu ajoneuvo

5,0 - 10,0

5,34

Muu ajoneuvo

10,0 - 14,0

7,52

Henkilöauto

14,0 - 19,0

10,20

Henkilöauto

19,0 - 23,0

12,31

Henkilöauto

23,0 - 28,0

15,12

Henkilöauto

28,0 - 34,0

18,44

Henkilöauto

34,0 - 45,0

23,77

Henkilöauto

45,0 -

30,27

Taksi yhdessä vuorossa

 

31,99

Taksi kahdessa vuorossa

 

55,11

Pakettiauto

 

17,26

Moottoripyörä

0,0 - 5,0

6,58

Moottoripyörä

5,0 - 15,0

13,91

Moottoripyörä

15,0 -

23,49

Traktori

0,00 - 35,0

15,84

Traktori

35,0 -

31,47

Kuorma-auto

0,0 - 25,0

20,67

Kuorma-auto

25,0 - 50,0

36,50

Kuorma-auto

50,0 - 75,0

59,82

Kuroma-auto

75,0 - 100,0

77,27

Kuorma-auto

100,0 - 150,0

101,96

Kuorma-auto

150,0 - 200,0

126,74

Kuorma-auto

200,0 - 250,0

140,80

Kuorma-auto

250 -

164,23

Perävaunu (kuorma-auton)

0,0 - 25,0

12,17

Perävaunu (kuorma-auton)

25,0 - 50,0

22,68

Perävaunu (kuorma-auton)

50,0 - 75,0

33,52

Perävaunu (kuorma-auton)

75,0 - 100,0

44,03

Perävaunu (kuorma-auton)

100,0 - 125,0

54,54

Perävaunu (kuorma-auton)

125,0

65,06

Linja-auto

0,0 - 50,0

33,02

Linja-auto

50,0 - 100,0

61,63

Linja-auto

100,0 - 150,0

92,03

Linja-auto

150,0 - 200,0

119,65

Linja-auto

200,0 - 250,0

144,94

Linja-auto

250,0 - 300,0

169,05

Linja-auto

300,0 - 350,0

190,85

Linja-auto

350,0 -

212,64

Poliisiauto 1

 

19,45

Poliisiauto 2

 

13,08

Sairasauto

 

43,13

Kouluauto, henkilöauto alue 1*)

0,0 - 30,0

21,22

Kouluauto, henkilöauto alue 3,5,7*)

 

20,55

Kouluauto, kuorma-auto alue 1*)

0,0 - 100,0

44,30

Kouluauto, kuorma-auto alue 3,5,7*)

 

42,55

Vuokra-auto, henkilöauto

0,0 - 20,0

22,38

Vuokra-auto, henkilöauto

20,0 -

34,22

Hautausauto

 

24,06

*) Alue 1 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Alue 3, 5, 7 muu maa

Korvattava vahinko

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon johdosta maksetaan korvausta liikennevakuutuksesta sen vuoksi, ettei moottoriajoneuvoa ole voitu käyttää (seisonta-aika).

Seisonta-ajan korvauksella pyritään korvaamaan moottoriajoneuvon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, jotka tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla on keskimääräisesti. Korvauksen maksamiseksi riittää, että vahingonkärsinyt osoittaa korvattavan seisonta-ajan pituuden. Mikäli vahingonkärsinyt näyttää kärsineensä todellista vahinkoa yli kulloinkin voimassaolevan ohjeen mukaisen seisonta-aikakorvauksen, korvataan täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen vahingon määrä.

Jos korvaus sen sijaan maksetaan näitä normeja korkeampana esimerkiksi korvaamalla todelliset matkakulut tai ansionmenetys, on korvaus maksettava ainoastaan seisonta-aikaan sisältyviltä todellisilta käyttöpäiviltä.

Ajoneuvon korjaaminen

Normin mukainen seisonta-ajankorvaus on kaikissa moottoriajoneuvoluokissa maksettava jokaiselta seisontapäivältä. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että yhtiölle on toimitettu luotettava selvitys seisonta-ajasta, esimerkiksi korjaamon seisonta-ajan todistus. Ellei todistusta seisonta-ajasta ole saatavissa, korvataan arvioitu seisonta-aika. 

Jos ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoisessa kunnossa eikä se ole ollut väliaikaiskorjauksella siihen kuntoon saatettavissa on korvaus maksettava myös korjaamoajan ja varaosien välttämättömältä odotusajalta. 

Ajoneuvon lunastaminen

Moottoripyörät, paketti- ja henkilöautot

Liikennevakuutuslain 37 §:n 2 momentin mukaisissa moottoriajoneuvon lunastustapauksissa maksetaan seisonta-ajan korvaus enintään 14 päivältä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Lunastustapauksissa on seisonta-ajan korvaus maksettava edellä sanotun lisäksi vahinkopäivästä lukien siihen päivään saakka jolloin vahinkoa kärsinyt tuli tietoiseksi siitä, että vaurioitunut ajoneuvo ei ole kohtuullisin kustannuksin korjattavissa. Vahinkoa kärsinyt voi tulla tietoiseksi lunastamisesta joko vaurioiden laadun ja laajuuden perusteella tai vakuutusyhtiön ilmoituksen perusteella.

Muut kuin moottoripyörät, paketti- tai henkilöautot taikka "muu ajoneuvo" luokkaan kuuluvat ajoneuvot

Muiden kuin moottoripyörien, paketti- tai henkilöautojen (esim. raskas kalusto) osalta maksetaan korvaus kuitenkin ajalta, joka kuluu lunastetun ajoneuvon tilalle tulevan vaurioitunutta tai tuhoutunutta vastaavan ajoneuvon hankkimiseen ja varusteluun. Muun selvityksen puuttuessa korvaus maksetaan 30 päivältä.

Normitaulukon käyttäminen

Henkilöautot

Henkilöautoihin, joiden uushankintahinta on alle 14.000 euroa, sovelletaan "muu ajoneuvo"-luokkien korvausnormeja.

Muu ajoneuvo

Luokkaan "muu ajoneuvo" kuuluvat esimerkiksi ajoneuvot, joista käytetään kauppanimeä mopo, mopoauto, mönkijä ja moottorikelkka.

Kyseiseen luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joiden uushankintahinta on yli 14.000 euroa, sovelletaan henkilöautojen korvausnormeja.

Ajoneuvon iän vaikutus korvaukseen

Viisi vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen seisonta-ajan korvaus maksetaan vauriohetken käyvän arvon mukaan kyseisen ajoneuvoluokan hintaluokitusta soveltaen.

Viisi vuotta ja sitä vanhempien henkilöautojen, joiden käypä arvo on alle 14.000 euroa, seisonta-ajan korvaukset maksetaan kuitenkin "muu ajoneuvo"- luokan normien mukaan.

Moottoripyörien osalta korvaus maksetaan aina sen ajoneuvoluokan hintaluokitusta soveltaen. Viisi vuotta ja sitä vanhemman moottoripyörän seisonta-ajan korvaus maksetaan sen vauriohetken käyvän arvon mukaan. Jos moottoripyörä on uushankintahinnan mukaan kuulunut ryhmänsä halvimpaan hintaluokkaan, maksetaan viisi vuotta ja sitä vanhemman moottoripyörän seisonta-ajan korvauksena ryhmän halvimman hintaluokan mukainen normikorvaus puolitettuna.

Taksiautot

Kahdessa vuorossa käytettävän taksiauton seisonta-aikaa koskevan normikorvauksen maksaminen seisonta-ajalta edellyttää taksin säännöllistä käyttöä kahdessa vuorossa ympäri vuoden. Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos ammatinharjoittaja voi osoittaa, että hänellä on palveluksessaan kuljettaja tai kuljettajia ja ko. auton ajotuntimäärä on yli 3600 tuntia vuodessa.

Poliisiautot

Luokkaan poliisiauto 1 luetaan pakettiautorunkoiset partioautot ja liikennevalvonnan videohenkilöautot. Luokkaan poliisiauto 2 luetaan muut poliisiautot, kuten henkilömalliset partioautot ja tunnuksettomat, siviilikäytössä olevat poliisiautot.

Matkailuautot ja -perävaunut

Henkilöautoja koskevia korvausnormeja voidaan soveltuvin osin käyttää myös matkailuautojen ja -perävaunujen seisonta-ajan korvausten määrittelyyn.

Kuljettajan palkan korvaaminen

Ajoneuvon käyttöhyödyn korvauksen ohella on vakiintuneesti korvattu myös hukkaan mennyt kuljettajan palkan osuus.

Kuljettajan palkkaa koskevaan korvaukseen on oikeus yrityksellä, jonka palveluksessa oleva autonkuljettaja ei voi tehdä työtään autonkuljettajana sen vuoksi, että ajoneuvo on vaurioitunut tai tuhoutunut liikennevahingon johdosta ja yritys on kuitenkin velvollinen maksamaan kuljettajalle palkkaa.

Kuljettajan palkkakorvausta ei tule kuitenkaan maksaa ellei yritys joudu maksamaan kuljettajalle palkkaa eikä jos kuljettaja voi jatkaa tai olisi voinut jatkaa työntekoa autonkuljettajana yrityksen käytössä olevalla muulla autolla. Kuljettajan palkan korvaus on joko yksin- tai kaksinkertainen riippuen siitä käytettiinkö vaurioitunutta ajoneuvoa ennen liikennevahinkoa säännölliseen yksivuoro- tai kaksi vuoroajoon. Yrityskäytössä olevilla ajoneuvoilla ei tässä tarkoiteta ns. työsuhdeautoja.

Kuljettajan palkkaa ei tule erikseen korvata siltä ajalta, jolta kuljettajalle suoritetaan henkilövahingon johdosta ansionmenetyksen korvausta. Jos yritys on maksanut sairausajan palkan kuljettajalle, korvataan maksettu määrä yritykselle.

Pääsäännön mukaan vahinko on korvattava täysimääräisesti. Näin ollen tapauskohtaisen selvityksen perusteella kuljettajan palkka tulee korvata aiheutuneen vahingon määräisenä. Tässä tapauksessa työntekijälle maksetun palkan ohella korvattavaa vahinkoa ovat myös työnantajan suorittamat ns. palkan sivukulut.

Vuonna 2021 yhdessä vuorossa käytetyn ajoneuvon kuljettajan palkkaa koskeva normikorvaus päivää kohti on 174,93 €. Jos seisonta-aika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle, sovelletaan kuhunkin seisontapäivään kyseisenä päivänä voimassa ollutta korvausnormia.

Kuljettajan palkka korvataan ajoneuvon vuorokautisen käyttöajan mukaan joko yksin- tai kaksinkertaisena.

Kuljettajan palkkaa koskeva korvausnormi soveltuu riittävällä tarkkuudella myös kouluauton osalta liikenneopettajan palkkakulujen korvaamiseen.

Sijaisauton vuokrauskustannusten korvaaminen

Jos liikennevahingossa vaurioituneen henkilö- tai pakettiauton (jäljempänä auto) tilalle on vuokrattu toinen, korvataan huomioon ottaen auton käytön laatu, vuokrauksesta johtuvista kustannuksista enintään vaurioitunutta autoa malliltaan ja hintaluokaltaan vastaavan auton vuokraamisen kokonaiskustannuksista 94 % (liikennevahinkolautakunnan soveltamisohje 12/2003).

Korvattaviin vuokrauskustannuksiin ei kuulu mahdollisen vahingon varalta maksettu ns. omavastuun poistomaksu.

Suoritettavaan korvaukseen ei vaikuta, saako auton vuokraaja työnantajaltaan korvausta auton käytöstä.

Vuokrauksesta johtuvien kustannusten korvaamisen lisäksi ei suoriteta vuokrausajalta muuta seisonta-ajan korvausta.

Käytettäessä oman auton sijasta vuokra-autoa säästyvät seuraavat oman auton kustannuserät:

-rengaskulut

-korjaus- ja huoltokulut

-kulumisvähennys eli se vähennys, jonka ajetut kilometrit aiheuttavat auton yleisenä kulumisena auton käypään arvoon.

Korvaamatta jäävä osuus eli 6 % vuokrauskustannuksista vastaa keskimäärin auton käyttökustannusten säästöä auton seisonta-aikana.

Vuokra-auton käyttö tulee olla riittävän perusteltu ja tarpeellinen. Sijaisauton käyttötarve selvitetään liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeessä 14/1990 mainitulla lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä muulla selvityksellä.

Vuokrauksista johtuvista kustannuksista voidaan suorittaa korvausta vahingonkärsineen ammatin harjoittamisen tai työn suorittamisen edellyttäessä auton jatkuvaa käyttöä tai autottomuuden aiheuttaessa hänelle muutoin huomattavaa taloudellista menetystä.

Lisäksi voidaan vuokrauksesta johtuvat kustannukset korvata, kun olosuhteet ovat muutoin sellaiset, ettei vahingonkärsineen kohtuudella voida katsoa tulevan toimeen ilman henkilö- tai pakettiautoa. Näin on asianlaita erityisesti,

-kun vahingonkärsineen työmatkaan käyttämä aika kohtuuttomasti pitenee joukkoliikennevälineillä matkustettaessa tai joukkoliikennevälineillä matkustaminen on muusta syystä poikkeuksellisen hankalaa.

-kun auton käyttö on työvälineiden tai -tarvikkeiden kuljettamisen vuoksi vahingonkärsineelle välttämätöntä, tai

-kun vahingonkärsineen henkilökohtaiset olosuhteet edellyttävät auton käyttämistä.

Leasing-auton sijaan vuokratun ajoneuvon vuokrauskustannuksetkorvataan, ellei leasing-sopimuksen sisällöstä perustellusti muuta johdu seuraavasti:

Rahoitusleasingilla vuokratun auton sijalle hankitun vuokra-auton vuokrauskustannuksista suoritetaan 6 %:n vähennys. Tämä vähennys johtuu siitä, että vuokralleottajan kustannettavaksi on katsottava näin jäävän samat kuluerät kuin omistusajoneuvon vahingon yhteydessä, kun otetaan huomioon vuokraan sisältyvien kustannuserien osuus.

Huoltoleasingillä vuokratun auton sijalle hankitun vuokra-auton vuokrauskustannukset korvataan täysi-määräisenä. Tämä perustuu siihen, ettei seisonta-ajalla synny korjattavana olevan ajoneuvon osalta vuokralleottajalle vähennettävää säästöä.

Linja-autojen siirtokustannukset

Vahvistettuja siirtokustannuksia voidaan soveltaa 1.1.2021 alkaen niissä tapauksissa, joissa liikennevahingossa vaurioituneen linja-auton siirto koritehtaalle, korjaamoon tai muuhun vastaavaan paikkaan taikka sieltä pois tapahtuu linja-auton oman koneen voimalla ajaen.

Normikorvaus on 3,41 €/km, joka kattaa ns. muuttuvat kustannukset ajetulta matkalta.

Tämän ohella korjaamolle ja korjaamolta siirtopäiviltä tulee suorittaa linja-auton seisonta-ajan korvaus liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen 3/2020 mukaan ja kuljettajan palkka soveltamisohjeen 5/2018 mukaan.

Rautatie- ja raitiovaunukalusto

Raideliikennekaluston seisonta-aikakorvauksista on erikseen annettu soveltamisohjeet 7/2008, 6/2014, 4/2016, 1/2019 ja 3/2019.