Soveltamisohjeet

Korvattavuus. Eräät korvaamatta jäävät esinevahingot.

LV 18/1386

13.5.2019

TAPAHTUMATIEDOT

A oli peruuttamassa B:n käytössä olevalla ja hallitsemalla työsuhdeautollaAsunto Oy:n omistamasta autotallista, kun kauko-ohjaimella toimiva autotallin ovi lähti avauduttuaan sulkeutumaan. Auton takaluukku ja autotallin ovi vaurioituivat. Kysymys on siitä, kuuluuko autotallin oven vaurio kyseessä olevan ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvattavaksi.

Kyseiselle ajoneuvolle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että asunto-osakeyhtiössä osakeomistukseen perustuva kiinteistön osan hallintaoikeus on sellaista liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta, jonka perusteella tälle kiinteistön osalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Autotalli on A:n omassa käytössä. Näin ollen se rinnastetaan kuljettajan muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen, vaikka omistaja onkin asunto-osakeyhtiö. Siten autotallin oven vauriota ei korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

A lausui lausuntopyynnössään, että hallituksen esityksen perusteella liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentin mukainen korvauksen epäys edellyttäisi, että kuljettaja omistaisi autotallin. Lainkohta soveltuisi siten lähinnä omakotitalotapauksiin. Nyt vahingonkärsijänä on Asunto Oy, joka on eri oikeushenkilö ja jonka omistuksessa vaurioitunut ovi on. Autotallin osakkeiden omistus tuo oikeuden käyttää tilaa, mutta ei tehdä mitään muutoksia yhtiön omistamiin rakenteisiin kuten oviin. Osakkeenomistajalla ei ole minkäänlaista todellista valtasuhdetta asunto-osakeyhtiön oviin. Lain esitöiden mukaan lainkohdalla on haluttu rajata ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan oikeutta korvaukseen tietyissä olosuhteissa. Lainkohdalla ei ole rajattu muun vahinkoa kärsineen oikeutta korvaukseen millään tavalla.

Lausuntopyynnön johdosta antamassaan vastineessa vakuutusyhtiö viittasi lautakunnan lausuntoon LV 17/1495, jossa on katsottu, että lainattu omaisuus oli lain tarkoittamaa muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta. Lisäksi vakuutusyhtiö viittasi teoksen Liikennevakuutus (Jumppanen, Nio, Vihermaa) tulkintaan, jonka mukaan asunto-osakeyhtiössä osakeomistukseen perustuva kiinteistön osan hallinta on liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua kuljettajan muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta, jonka perusteella kiinteistön osalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että autotallin ovi on ollut ajoneuvon kuljettajan A:n muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta, jonka vaurioitumisesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata hänen kuljettamansa ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiassa on kysymys siitä, tuottaako osakeomistus asunto-osakeyhtiössä sellaisen hallintaoikeuden asunto-osakeyhtiön omistamaan autotalliin, että sen voitaisiin katsoa olevan liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla ajoneuvon kuljettajan muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta. Mikäli näin katsotaan olevan, eivät oven vauriot kuulu liikennevakuutuksesta korvattavaksi.

Voimassa olevan liikennevakuutuslain (460/2016) 40 §:n mukaan ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tälle ajoneuvolle, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle tai näissä olleelle omaisuudelle. Edelleen 2 momentin mukaan ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muulle kuin ajoneuvoissa tai muutoin hallinnassa olevalle omaisuudelle.

Ennen lain voimaantuloa voimassa olleen liikennevakuutuslain 5 §:n (361/1993) 1 momentin 4 kohdassa eikä tätä edeltäneessä liikennevakuutuslain (279/1959) 5 §:n 1 momentissa oltu käsitettä ”muutoin hallinnassa oleva omaisuus” erikseen mainittu. Säännösten sanamuodon mukaan vahinkoa ei korvattu moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se oli kohdistunut tässä ”moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen”. Voimassa olevan lain esitöiden (HE 123/2015 vp, s. 83) mukaan tarkoitus ei ole ollut muuttaa vallitsevaa oikeustilaa.

Lain esitöissä on edelleen todettu liikennevakuutuksen tarkoituksena olevan korvata ajoneuvon käytöstä toisille aiheutuvat vahingot, eikä ajoneuvon omistajan tai haltijan omaa tai hallussa olevaa omaisuutta voida korvata kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta (s. 82, 83). Sama ajatus on luettavissa myös aiemman lain esitöistä (HE 68/1958 vp, s. 4), jossa on todettu, etteivät sosiaaliset näkökohdat vaadi esinevahinkojen kohdalta omistajan ja kuljettajan saattamista samaan asemaan, jossa muut vahingonkärsineet ovat. Ajoneuvon omistajan itsensä ratkaistavaksi jätettiin, ”haluaako hän vakuuttaa po. vahingonvaaran vaiko kantaa sen itse ja samalla säästyä suhteellisen raskailta vaunuvahinkovakuutusmaksuilta”.

Lain 40 §:n 2 momentin perusteluiden (s. 83) yhteydessä on mainittu kuljettajan omistama kiinteä tai irtain omaisuus kuten autotalli esimerkkinä tilanteista, jolloin korvausta ajoneuvon liikennevakuutuksesta ei suoritettaisi. Tällainen omaisuus rinnastettaisiin ajoneuvon omistajan omaisuuteen. Lautakunnan näkemyksen mukaan esimerkillä on ollut tarkoitus korostaa kuljettajan ja omistajan aseman rinnasteisuutta tilanteissa, joissa korvausta ei suoriteta. Tarkoituksena ei ole ollut rajata säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle tilanteita, joissa kuljettaja hallitsee mutta ei omista autotallia.

Säännös siis rajaa kuvatulla tavalla korvattavuuden ulkopuolelle ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan omistaman omaisuuden lisäksi myös näiden hallitseman tai muutoin hallinnassa olevan omaisuuden. Käsitteen ”hallinta” tarkempaa sisältöä, joka voi vaihdella muun muassa hallinnan kohteesta ja hallinnan perusteesta riippuen, ei ole laissa tai sen esitöissä tarkemmin avattu. Yleensä hallinnalla ymmärretään kuitenkin ulkopuolisten havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esineeseen tai oikeuteen. Usein hallinta ilmenee haltijan esineeseen kohdistamana käyttämisenä, hoitamisena, säilyttämisenä tai muunlaisena hallinnoimisena. Hallinta merkitsee tosiasiallista valtasuhdetta esineeseen.   

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa liikennevahingossa vaurioituneen autotallin omistaa asunto-osakeyhtiö Asunto Oy, jonka osakkeenomistaja puolestaan vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettaja A on.

Lautakunta toteaa, että asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat käyttävät tosiasiallista päätösvaltaa yhtiössä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Yksittäisellä osakkaalla on 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukainen oikeus tietyin rajoituksin kustannuksellaan ryhtyä muutostöihin niissä tiloissa, joihin osakeomistuksen tuottama hallintaoikeus ulottuu. Lautakunta katsoo, että asunto-osakeyhtiön osakeomistuksen tuottama hallintaoikeus merkitsee sellaista tosiasiallista määräämisvaltaa kiinteistön osaan, että se on liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta hallinnassa olevaa omaisuutta.

A omistaa B:n kanssa puoliksi huoneiston osakkeet, jotka antavat hallintaoikeuden puheena olevaan autotalliin. A:n itsensä esittämän selvityksen perusteella autotalli on vain A:n ja B:n käytössä.

Lautakunta katsoo, että liikennevakuutuslain 40 §:n 2 momentin rajoitusehto soveltuu tähän tapaukseen. Siten Asunto Oy:n omistaman autotallin oven vauriot eivät kuulu A:n kuljettaman ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvattavaksi.

Lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista.

Lautakunta oli yksimielinen.