Soveltamisohjeet

Ansionalenemakorvaus Täysistunto Dnro 02/1138

Vakuutuslaitos oli antanut vahingonkärsineelle 8.10.2002 päätöksen, jonka mukaan se korvaa ansionalenemakorvausta 30.9.2001 asti, mutta ei enää tämän jälkeen. Vakuutuslaitos on katsonut päätöksessään, että se on tukenut riittävästi vahingonkärsineen työllistymistä 30.9.2001 asti.

Vahingonkärsinyt on pyytänyt 15.10.2002 kirjeellään vakuutusyhtiön 8.10.2002 antaman päätöksen saattamista liikennevahinkolautakunnan käsiteltäväksi. Tällä päätöksellään vakuutuslaitos on hylännyt ansionalenemakorvauksen maksamisen 30.9.2001 jälkeiseltä ajalta. Vahingonkärsinyt on katsonut, että hänelle tulee maksaa edelleen tuon ajan jälkeenkin ansionalenemakorvausta vanhan ja uuden ammatin tulojen erotuksen perusteella.

Vakuutuslaitos on korvannut vahingonkärsineelle 3,5 vuoden mittaisen rakennusteknikon koulutuksen työnjohto-, valvonta- ja suunnittelutehtäviin, koska hän ei ole pystynyt palaamaan entiseen maalarin työhönsä liikennevahingossa saamiensa vammojen vuoksi. Opiskelu päättyi joulukuussa 1999, jonka jälkeen vahingonkärsinyt on ollut työttömänä työnhakijana. Vakuutuslaitos on maksanut hänelle ansionmenetyskorvausta valmistumisen jälkeen 100 %:n korvausasteen mukaan kuuden kuukauden ajalta työllisyyttä tukevana toimenpiteenä ja tämän jälkeen ansionalenemakorvausta 1.7.2000 - 30.9.2001 maalarin ja rakennusteknikon välisten palkkojen erotukseen perustuen. Rakennusteknikon ammattiin vahingonkärsinyt on liikennevahinkovammojensa puolesta työkykyinen.

Ansionalenemakorvauksen maksaminen ei ole riippuvainen siitä, onko vahingonkärsinyt todellisuudessa työllistynyt uuden ammattinsa mukaisiin työtehtäviin vai ei, vaan se tulee korvata liikennevakuutuksesta, mikäli sitä ansiotulojen vertailun perusteella voidaan katsoa syntyvän. Ansionalenemakorvauksen maksamisessa ei ole kyse työllistymisen tukemisesta, vaan se on vahingonkärsineelle liikennevahingon johdosta aiheutunutta korvattavaa vahinkoa.

Mikäli vakuutuslaitos on kouluttanut vahingonkärsineen ammattiin, johon vahingonkärsinyt ei ole sijoittunut liikennevahinkovammoista riippumattomista syistä, ja josta saatavat ansiotulot palkkakehitys huomioon ottaen ovat pienemmät kuin hänen aikaisemman ammattinsa mukaiset ansiotulot palkkakehitys huomioon ottaen, tulee vahingonkärsineelle maksaa liikennevakuutuksesta näiden ansiotulojen erosta aiheutuvaa ansionalenemakorvausta.

Tämän vuoksi lautakunta katsoi, että vakuutuslaitoksen tulee korvata vahingonkärsineelle maalarin ja rakennusteknikon välisistä ansiotulojen eroista aiheutuva ansionalenema myös 30.9.2001 jälkeen niin kauan, kuin hänelle sitä ammattien mukaiset palkkakehitykset huomioon ottaen aiheutuu.