Soveltamisohjeet

Lunastuskorvaus. Käypä arvo. LV 04/2062

Belgiassa rekisteröity henkilöauto oli vaurioitunut Suomessa liikennevahingossa siten, ettei sen korjaaminen ollut kannattavaa. Liikennevahinkolautakunnassa kysymys oli siitä, minkä maan hintatason perusteella ajoneuvon käypä arvo tulee määritellä.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että ajoneuvon käypänä arvona on vakiintuneessa korvauskäytännössä pidetty sitä arvoa, joka sillä on välittömästi ennen vahingon tapahtumista ollut vahingonkärsineen hallussa. Tällä tarkoitetaan sitä käteishintaa, jonka hän olisi voinut käteiskaupassa ajoneuvon myydessään saada vahinkohetkellä. Ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon muun muassa vastaavan ajoneuvon markkinahinnat, vaurioituneen ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa ja ajetut kilometrit. Eri autoliikkeissä olevat autojen hinnat tarkoittavat autojen pyyntihintoja, eikä niitä sellaisenaan voida asettaa auton käyvän hinnan määrittämisen perusteeksi.

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon ollessa kyseessä lautakuntaa katsoi, että ajoneuvon käyvän arvon arviointi on tarkoituksenmukaista tehdä ajoneuvon rekisteröintimaan hintatason perusteella, ellei asiassa esitetä erityisiä perusteita jonkin muun maan hintatason käyttämiselle. Koska nyt puheena oleva ajoneuvo oli rekisteröity Belgiassa eikä asiassa ollut esitetty perusteita poiketa edellä kuvatusta pääsäännöstä, lautakunta katsoi, että ajoneuvon käypä arvo on määritettävä Belgian hintatason perusteella.

Lautakunta totesi edelleen, että varusteilla, joiden tarkoituksena on ollut parantaa auton käytettävyyttä Suomen olosuhteissa, ei voida katsoa olevan samanlaista auton arvoa lisäävää vaikutusta myytäessä autoa Belgian markkinoilla kuin jos auto myytäisiin Suomessa. Tämä varustelu voidaan kuitenkin jossain määrin ottaa huomioon auton käypää arvoa määriteltäessä.