Soveltamisohjeet

Korvattavuus

LV 08/1816

Yritys A oli suorittanut kaupungin kanssa tekemänsä urakkasopimuksen perusteella kaupungin keskustan liikenneväylien kunnossapitoa talvella 2003-04. Talven jälkeen oli kunnossapidon yhteydessä todettu aiheutuneen reunakivien ja kevyen liikenteen reunakaistoissa olevien katukivien vaurioitumista.

Vakuutusyhtiö pyysi lautakunnan lausuntoa siitä, ovatko lumenpuhdistus- ja auraustyön yhteydessä tapahtuneet vahingot korvattavia liikennevakuutuslain perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Esitetyn selvityksen perusteella vahinko on aiheutunut liikenneväylien kunnossapitoa suorittaneen ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen.

Liikennevakuutuslaissa on kuitenkin eräitä määräyksiä siitä, milloin riskit ovat vahingon kohdistumisen perusteella tyypiltään sellaisia, että ne on tarkoitettu korvattaviksi muun lain perusteella.  Liikennevakuutuslain 5 §:ssä säädetään vahingon kohdentumisen perusteella lain ulkopuolelle jäävä alue.

Liikennevakuutuslain 5 §:n 2 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen kohteena olevaan omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahinko on kohdistunut työsuorituksena pidettävän kunnossapidon kestäessä sen kohteena olleisiin liikenneväyliin. Näin ollen vahinkoa ei liikennevakuutuslain 5 §:n 2 momentin nojalla tule korvata kunnossapitoa suorittaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.