Lautakunta

Yrittäjän ansionmenetys

Yrittäjän ansionmenetys riippuu mm. yritysmuodosta, yrityksen toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä vahinkoa kärsineen osuudesta yhtiön toimintaan. Yksinkertaisimmassa, yleensä lyhytaikaisessa tapauksessa liikennevakuutuksesta korvataan sijaisen palkka sosiaalikuluineen, jotta yritys tuottaisi työkyvyttömälle yrittäjälle saman tulon kuin hän olisi saanut ilman vahinkoa.

Yrittäjän ansiomenetyksen selvittäminen edellyttää tavallisesti kirjanpitotietojen vertailua usealta vuodelta. Yksityisotot eivät sellaisenaan osoita yhtiön palkanmaksu- tai voitonjakokykyä. Yksityisotto on omistajan velka yhtiölle.

Tapauksissa, joissa yritystoiminta on jatkunut lyhyen ajan, on vahingon määrä yleensä arvioitava.

Ammatinharjoittajalle, avoimen yhtiön osakkaalle ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle verolakien mukaan pääomatulona verotettava jaettu yritystulo on otettava huomioon ansionmenetyskorvauksen määrässä.

Jatkuakseen ja kehittyäkseen yrityksen on käytettävä rahaa eli sille kertyvää omaa pääomaa tai vierasta pääomaa yrityksen ja sen tuotteiden kehittämiseen. Näin ollen koko tulos ei aina ole jaettavissa osakkaille.

Kausivaihteluiden johdosta ansionmenetyksen korvaus voidaan määrätä eri ajanjaksoilta erisuuruiseksi. Näin menetellään, jos vahinkoa kärsineen menettämän ansiotulon määrä tai muut korvauksen määräämiseen vaikuttavat olosuhteet ovat eri aikoina erilaiset.

Jos ansionmenetyksen korvaus määritellään kirjanpitotietojen perusteella, määritellään korvattavan vahingon määrä vahinkohetkellä noudatettujen kirjapitoperiaatteiden mukaan.  Esimerkiksi mahdollisia myöhempiä poistosuunnitelman, palkanmaksu- tai voitonjakoperusteiden muutoksia ei voida ottaa huomioon.

Yritystoiminta jatkuu keskeytyksettä

Toiminnan jatkuminen ns. yhden miehen yrityksissä perustuu tavallisesti sijaisen palkkaamiseen. Tähän verrattavia ovat perheen sisäiset järjestelyt liikennevahingon vuoksi menetetyn työpanoksen korvaamiseksi.  Jos yritykseen palkataan sijainen vahinkoa kärsineen tilalle, korvataan liikennevakuutuksesta yritykselle sijaisen palkkakulut sivukuluineen. Jos sijaisen palkkaamisella ei saavuteta samaa tulosta kuin yrittäjän työpanoksella, korvataan lisäksi erotus vahinkoa kärsineelle. Sijaisen palkkaaminen voi olla perusteltua myös vahingon torjumistarkoituksessa esimerkiksi sen vuoksi, että yritys ei menettäisi toiminnan keskeytymisen vuoksi asiakkaitaan. Yleisestä käytännöstä poiketen sijaisen palkan muodossa maksettava korvaus suoritetaan vahinkoa kärsineen sijasta suoraan yritykselle.

Jos yrityksen toiminta voi jatkua yrittäjän työkyvyttömyydestä riippumatta, korvataan vahinkoa kärsineen yrittäjän ansionmenetys todellisen menetyksen suuruisena.

Pienyrittäjän eli ammatinharjoittajan tai yhden miehen pienyhtiön osakkaan, joka omalla työpanoksellaan tekee yrityksen tuloksen, ansionmenetystä arvioitaessa on huomiota kiinnitettävä yrityksen kykyyn maksaa palkkaa. Yksityisotot eivät ole osoitus ansioista. Kyseessä on yrittäjän velka yritykselle.

Edellä tarkoitettua suuremmissa pienyrityksissä ohimenevä ansionmenetys korvataan vahinkoa kärsineen menettämän palkan ja voitto-osuuden suuruisena. Kirjanpitoaineiston lisäksi on mahdollisen voitto-osuuden osalta tutkittava yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset voitonjaosta ja tarvittaessa myös kirjanpitäjän lausunto voi olla tarpeen.  Kirjanpitäjän lausunnolla on kuitenkin merkitystä vain tapauksissa, joissa kirjanpitoa hoitaa yrityksen ulkopuolinen tilitoimisto.

Henkilöyhtiön osakkaan ansionmenetyksen korvausta määrättäessä otetaan huomioon, että osakas on oikeutettu saamaan tietyn osan yrityksestä saamastaan tulosta verotuksellisesti pääomatulona (ns. jaettava yritystulo). Tässä tarkoitettu pääomatulo otetaan huomioon palkkatulon tavoin ansionmenetyksen korvauksessa.

Kuljetusyritysten, esimerkiksi taksiyrittäjien kohdalla on huomattava, että mahdollinen samassa liikennevahingossa vaurioituneen ajoneuvon käyttöhyödynmenetyksestä (seisonta-ajan korvaus) suoritettu korvaus sisältää ansionmenetyksen korvausta.

Yleisestä vahingonrajoittamisvelvollisuudesta johtuen yrittäjä on tarvittaessa velvollinen nopeastikin ryhtymään toimenpiteisiin yrityksen toiminnan jatkamiseksi samassa laajuudessa kuin ennen liikennevahinkoa esimerkiksi käyttämällä alihankkijoita tai teettämällä tilapäisesti ylitöitä yrityksen työtekijöillä.

Yritystoiminta keskeytyy

Yritystoiminnan jatkaminen yrittäjän työkyvyttömyyden aikana voi olla hänen työpanoksensa luonteen vuoksi mahdotonta.  Tällaisessa tapauksessa yrittäjän ansionmenetyksen lisäksi korvataan yrityksen mahdolliset kiinteät kulut. Yrittäjä joutuu työkyvyttömyytensä ajalta maksamaan esimerkiksi työtilansa vuokrat tai yhtiövastikkeet, vakuutusmaksuja jne. Kyseiset kulut yrittäjä kattaisi toimintansa tuottamilla tuloilla, mutta työkyvyttömyyden johdosta ko. kulut jäävät hänen katettavakseen muilla varoilla.

Ansionmenetyksen määrän toteaminen edellyttää yleensä eri tilikausien tilinpäätösaineiston vertailua. Yritystoiminta jatkuu keskeytyksettä - kohdassa kuljetusyrityksistä sanottu soveltuu myös muun yritystoiminnan keskeytymistilanteissa.

Yritystoiminta päättyy

Vahinkoa kärsinyt yrittäjä on oikeutettu saamaan ansionmenetyksen korvauksena sen määrän, jonka hän olisi saanut, ellei yritystoiminta olisi vahingon vuoksi päättynyt.

Henkilöyhtiön osakkaan ansion menetyksen korvausta määrättäessä otetaan huomioon se, että osakas on oikeutettu saamaan tietyn osan yrityksestä saamastaan tulosta verotuksellisesti pääomatulona (ns. jaettava yritystulo). Tässä tarkoitettu pääomatulo on otettaan huomioon palkkatulon tavoin ansionmenetyksen korvauksessa.

Niissä tapauksissa, joissa yhtiössä on työskennellyt useampi kuin yksi osakas muodostuu ansionmenetyksen korvaus saamatta jääneestä palkasta ja osuudesta voittoon.

Jatkuakseen ja kehittyäkseen yrityksen on käytettävä rahaa eli sille kertyvää omaa pääomaa tai vierasta pääomaa yrityksen ja sen tuotteiden kehittämiseen. Näin ollen yritys ei voi yleensä jatkuvasti jakaa kaikkea tulostaan omistajalle.

Jos kysymyksessä on ollut suuri yritys, määräytyy ansionmenetyskorvaus vahinkoa kärsineen työpanoksen mukaan.

Vuosikertomukset