Lautakunta

LÄHEISEN OIKEUS KORVAUKSEEN HENKISESTÄ KÄRSIMYKSESTÄ (VahL 5:4 a §)

Korvauksen edellytykset

Korvausta henkisestä kärsimyksestä harkittaessa on selvitettävä seuraavat yleiset ja erityiset edellytykset. Molempien yleisten edellytysten täyttyminen on ehdoton edellytys korvaukselle:

Yleiset edellytykset

a) Korvauksen hakija on ollut lain tarkoittamassa läheisessä suhteessa surmansa saaneeseen. Laissa lueteltuja omaisia ovat surmansa saaneen vanhemmat, lapset sekä aviopuoliso. Näihin rinnastettaviksi erityisen läheisiksi henkilöiksi voidaan tapauskohtaisesti katsoa esim. avopuoliso, kasvattilapset ja kasvattivanhemmat. Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 950/2001 tarkoittaman parisuhteen osapuoli rinnastetaan puolisoon. Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002.

b) Kuolema on aiheutettu tahallisella tai törkeän tuottamuksellisella teolla. Rikosnimikkeellä sinänsä ei ole merkitystä korvausvastuuta ajatellen. Ratkaisevaa on se, onko itse kuoleman aiheuttanutta tekoa pidettävänä törkeän huolimattomana tai tahallisena.

Erityiset edellytykset

Mikäli molemmat yleiset edellytykset täyttyvät, on korvauksen suorittamista harkittaessa otettava huomioon seuraavat erityiset edellytykset:

a) Kuinka läheisessä suhteessa surmansa saanut ja korvausta hakenut ovat olleet: esimerkiksi ovatko he asuneet yhdessä tai onko heidän välillään ollut tosiasiallinen yhteenkuuluvuus- tai riippuvuussuhde.

b) Teon laatu: onko tekotapa ollut esimerkiksi poikkeuksellisen raaka ja uhrin ihmisarvoa alentava tai onko käytetty pitkäaikaista väkivaltaa.

c) Muut olosuhteet: esimerkiksi korvauksen hakijan läsnäolo surmahetkellä.

Korvausta maksetaan, mikäli se erityisissä edellytyksissä mainittujen seikkojen perusteella tehdyn kokonaisharkinnan jälkeen harkitaan kohtuulliseksi.

Korvauksen määrä harkitaan tapauskohtaisesti. Hallituksen esityksen (116/1998) mukaan korvausmäärän ei tulisi ylittää kivusta ja särystä vakiintuneesti maksettujen korvausten enimmäismääriä.

VahL 5:4 a §:n mukaan läheiselle kärsimyksestä maksettavalla korvauksella on tarkoitettu katettavaksi myös asiantuntija-avun, yleensä terveydenhuollon ammattihenkilön käyttämisestä aiheutuneita kuluja ja ansiotyöstä poissaolosta aiheutuvaa ansion menetystä. Koska mainitut vahingot nyttemmin tulevat korvattaviksi myös 5:4 b §:n nojalla, on tämä mahdollinen korvaus otettava huomioon määrättäessä korvausta kärsimyksestä.

Ohjeen soveltaminen

Ohjetta on sovellettava 1.2.1999 tai sen jälkeen sattuneisiin liikennevahinkoihin. Rekisteröityä parisuhdetta koskevalta osin ohje soveltuu 1.3.2002 tai sen jälkeen sattuneisiin liikennevahinkoihin.

Vuosikertomukset