Lautakunta

Liikenteeseen käyttäminen

LV 12/86

Lautakunnan istunto 22.3.2013

TAPAHTUMATIEDOT

Ajoneuvo oli katsastettavana katsastushallissa. Ajovalomittauksen jälkeen katsastusinsinööri ajoi ajoneuvon iskunvaimennus- ja jarrutesterirullat ylittäen ajoneuvonostimelle, jonka kautta hänellä oli tarkoitus ajaa ulos katsastushallista. Kuljettaja painoi erehdyksessä jarrupolkimen sijasta kaasupoljinta. Tämän seurauksena ajoneuvo suistui nostimelta kohti nostimen pylvästä ja pysähtyi siihen. Nostimen pylväs vaurioitui. Asiassa on kysymys siitä, onko kyseessä liikennevahinko.

Ajoneuvon liikennevakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että vahinko ei ollut korvattava liikennevakuutuslain perusteella, koska ajoneuvo ei ollut laissa tarkoitetulla tavalla liikenteessä. Auto oli ollut vahinkohetkellä sisätiloissa katsastushallissa. Katsastukseen liittyvät tarkastukset, toimenpiteet, testit ym. kuuluvat laissa tarkoitettuihin korjauksiin tai ovat olennaisesti muuta kuin henkilön tai tavaran kuljettamista. Tapahtuma rinnastuu autokorjaamolla tapahtuvaan korjaamonosturille ajoon. Vakuutusyhtiö viittasi liikennevakuutuslain 2 §:n 2) ja 3) -kohtiin.

Toissijaisesti vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ollut korvattava, koska vahingot oli aiheuttanut katsastusyritys A Oy itse omalle omaisuudelleen. Sen työntekijä oli työssään aiheuttanut hallinostimen vahingon työantajalleen. A Oy oli toiminut lain 5 § 4 kohdan tarkoittamana ajoneuvon kuljettajana.

Lausuntopyynnössään A Oy puolestaan katsoi, että vakuutusyhtiön päätökset perustuivat liikennevakuutuslain 2 §:n 2- ja 3-kohtien perusteettoman laajaan ja liikenne -käsitettä tarpeettomasti rajoittavaan tulkintaan. Ratkaisevan merkityksen antaminen oven avaamiselle ei ollut perusteltua. Olennaista asiassa on kuljettajan tarkoitus eli se, että hän oli poistumassa hallin ovesta ulos.

A Oy:n näkemyksen mukaan liikennevakuutuslain 5 §:n 1 momentin 4-kohtaa ei voida soveltaa tähän tapaukseen. Vahinko ei kohdistunut ajoneuvon omistajan tai kuljettajan omaisuuteen, vaan näistä tahoista ulkopuolisen, A Oy:n omaisuuteen. Katsastusinsinööriä ja A Oy:tä ei ole perusteltua samaistaa toisiinsa. Ajoneuvo ei osunut nosto-oveen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Lain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen ja 3 kohdan mukaan, kun se on säilytettävänä tai korjattavana autovajassa tai korjaamossa tahi muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa.

Lain 5 §:n 4 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan on katsottu, että esimerkiksi pesuhalliin sisään tai sieltä ulos ajettaessa tapahtuneita vahinkoja pidetään liikennevahinkona, koska autolla on ollut tuolloin tarkoitus lähteä liikenteeseen. Sama koskee myös korjaamoja, katsastushalleja ja muita tiloja, joiden kautta ajetaan moottoriajoneuvolla. Korvauskysymyksen kannalta ratkaisevaa on se, että ajoneuvolla on vahingon sattumishetkellä ollut tarkoitus lähteä liikenteeseen. Merkitystä ei sen sijaan ole sillä, onko hallin ovi jo ollut tarkoitusta varten auki. Lautakunta viittaa liikennevakuutuslain (279/1959) 17 a §:n tarkoittaman lautakunnan lausuntoon 72/80 13§. 

Lautakunta totesi, että liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdan rajoitusehto ei sovellu tähän tapaukseen, sillä vahinko ei kohdistunut ajoneuvon omistajan tai kuljettajan omaisuuteen. Työssään kyseisen vahingon aiheuttanutta katsastusinsinööriä ei voida samaistaa työsuhteen perusteella A Oy:öön.

Koska ajoneuvo oli ollut tarkoitus ajaa ulos katsastushallista ja tässä yhteydessä ajoneuvonosturi oli vaurioitunut, olisi vaurioiden korjauskustannukset korvattava ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella.

Lautakunta oli yksimielinen.

Vuosikertomukset