Lautakunta

PYSYVÄ HAITTA (VahL 5:2 § ja 2 c § 2 momentti)

Pysyvä haitta

Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan yleensä kertakaikkisena (VahL5:7 §).

Pysyvän haitan korvaus voidaan kuitenkin maksaa jatkuvana 20 haittaluokassa, kun kysymyksessä on pysyvästi tajuton vammautunut tai pysyvästi laitoshoidossa oleva vaikean aivovamman saanut vanhus (liikennevahinkolautakunnan kiertokirje nro 14/1999) Tämän lisäksi korvaus voidaan maksaa jatkuvana henkilölle, joka on vaikean aivovamman seurauksena pysyvästi laitoshoidossa ja jonka sekä kommunikoinnissa että liikuntakyvyssä on pysyviä, vaikea-asteisia rajoitteita.

Peruskorvauksen suuruus

Vammat ryhmitellään vaikeusasteen mukaan 20 haittaluokkaan, jotka ovat samat kuin lakisääteisessä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa. Haittaluokitus perustuu ennen 1.1.2010 sattuneiden vahinkojen osalta sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen (1012/86), 1.1.2010 ja sen jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1649/2009) ja 1.1.2016 jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta valtioneuvoston asetukseen (768/2015) . Liikennevahinkolautakunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevan pysyvän haitan peruskorvaukset haittaluokittain.

Pysyvä haitta voidaan korvata, vaikka toiminnanvajaus jää alle haittaluokituksen mukaisen 2 haittaluokan (liikennevahinkolautakunnan soveltamisohje 5/2003).

Edellä mainittua haittaluokitusta ei sovelleta niissä tapauksissa, joissa vahingon seurauksena jää pysyvän kosmeettisen haitan aiheuttavia arpia mutta ei toiminnallista haittaa. Tällöin suoritetaan pysyvän kosmeettisen haitan korvaus.

Ontuminen ja jatkuvat huomiota herättävät raajojen pakkoliikkeet tulee ottaa huomioon pysyvän haitan korvausta määrättäessä.

Peruskorvaustaulukko haittaluokittain

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

62 250 €124 500 €

19

55 195 €110 390 €

18

48 555 €97 110 €

17

42 330 €84 660 €

16

36 520 €73 040 €

15

31 125 €62 250 €

14

29 050 €58 100 €

13

26 975 €53 950 €

12

24 900 €49 800 €

11

22 825 €45 650 €

10

20 750 €41 500 €

9

18 675 €37 350 €

8

16 600 €33 200 €

7

14 525 €29 050 €

6

12 450 €24 900 €

5

10 375 €20 750 €

4

8 300 €16 600 €

3

6 225 €

12 450 €

2

4 150 €

8 300 €

1

2 075 €

4 150 €

Jos vammat, joista on suoritettu pysyvän haitan korvaus, ovat olennaisesti pahentuneet, voidaan korvausmäärää korottaa vastaamaan uutta haittaluokkaa. Jos vammojen pahennuttua uusi haittaluokka on entiseen verrattuna yhtä tai useampaa haittaluokkaa korkeampi, on pysyvästä haitasta suoritettava haittaluokan nousua vastaava korvaus.

Jos korvaus on määritetty ja maksettu aikaisempien perusteiden mukaan ja vamman todetaan olennaisesti pahentuneen haittaluokkajärjestelmään siirtymisen jälkeen, määritellään haitta-aste haittaluokkina. Haittaluokan mukaisesta korvauksesta vähennetään aikaisemmin suoritetun ennakon määrä nimellisarvoisena.

Ennen 1.1.1982 vahvistetun haitta-asteen 5 % vastaa yhtä haittaluokkaa. Aikaisemmin prosenttimääräisenä suoritettu haitta-asteen korvaus muunnetaan lisäkorvausta laskettaessa haittaluokkien mukaiseksi korvaukseksi ja vähennetään lopullisesta korvauksesta maksuhetken normien mukaisena korvauksena.

Korvauksia käsiteltäessä on huomattava, että haittaluokkien 15 - 20 välillä perättäisten haittaluokkien erotukset eivät ole tasasuuria.

Vammautuneen iän vaikutus korvaukseen

Liikennevahinko on sattunut ennen 1.1.2006

Pysyvän haitan korvausta määriteltäessä tapauksissa, joissa vammautuminen on tapahtunut ennen 1.1.2006 sattuneessa liikennevahingossa, otetaan ikätekijänä huomioon vahinkoa kärsineen ikä liikennevahingon sattumishetkellä.

Esimerkki 1:

Vuonna 2003 on suoritettu 42-vuotiaalle vammautuneelle 3 haittaluokan mukainen korvaus. Vamma pahenee vuonna 2021 vastaten 4 haittaluokkaa.

Korvaus:

Korvauksena suoritetaan yhden haittaluokan nousua vastaten

4 150 € - [(42 – 18) / 100] x 4 150 = 3 154 €

Esimerkki 2:

Vuonna 2003 on suoritettu 42-vuotiaalle vammautuneelle 15 haittaluokan mukainen korvaus. Vamma pahenee vuonna 2021 vastaten 16 haittaluokkaa.

Korvaus HL 16 – HL 15:

HL 16: 73 040 € - [(42 – 18)  / 100] x 73 040 = 55 510,40 €

HL 15: 62 250 € - [(42 – 18)  / 100] x 62 50 = 47 310€

55 510,40 € - 47 310 € = 8 200,40 €

Liikennevahinko on tapahtunut 1.1.2006 tai sen jälkeen

1.1.2006 ja sen jälkeen sattuvissa vahingoissa pysyvän haitan korvauksessa ei oteta huomioon haittaa, joka vahinkoa kärsineelle on aiheutunut ennen terveydentilan vakiintumista.  Terveydentila vakiintuu tyypillisesti yhden vuoden kuluessa vammautumisesta. Tämän vuoksi pysyvän haitan korvausta määrättäessä otetaan huomioon vahinkoa kärsineen ikä vahinkohetkellä lisättynä yhdellä vuodella.

Esimerkki:

Vahinkoa kärsinyt on 55-vuotias, haittaluokka 5

Laskennallinen ikä 56 vuotta (55+1).

Korvaus:

20 750 € - [(55+1 - 18) / 100] x 20 750 € = 12 865 €

Tarkistettaessa pysyvän haitan korvausta 1.1.2006 ja sen jälkeen sattuneissa vahingoissa olennaisen pahentuman vuoksi otetaan huomioon vahinkoa kärsineen ikä pahentuman toteamishetkellä.

Nuoren henkilön korvaus

Liikennevahinko sattunut ennen 1.1.2006

Vammautuneen iän ollessa vahinkotapahtuman sattuessa alle 18 vuotta määrätään pysyvän vian ja haitan korvaus aluksi nuoren henkilön korvauksena siten, että se koskee aikaa 18 vuoden ikään saakka. Korvauksena maksetaan vammautuneen vahinkopäivän mukaisen iän mukaan määrä, joka saadaan kertomalla peruskorvaus 18 vuoden ja hänen vahinkohetken täysien ikävuosiensa erotuksella ja jakamalla tulo 18:lla.

Kun nuoren henkilön korvaus on maksettu ja vammautunut saavuttaa 18 vuoden iän, määrätään varsinainen korvaus pysyvästä viasta ja haitasta 18-vuotiaan henkilön perusmäärän mukaan.

Esimerkki:

Nuoren henkilön korvaus, ikä 8 vuotta 7 kuukautta, haittaluokka 6

Korvaus:

(18 – 8) x 12 450 € / 18 = 6 916,67 €

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen

Vammautuneen iän ollessa vahinkotapahtuman sattuessa alle 17 vuotta määrätään pysyvän haitan korvaus aluksi nuoren henkilön korvauksena siten, että se koskee aikaa 18 vuoden ikään saakka. Korvauksena maksetaan vammautuneen vahinkopäivän mukaisen iän mukaan määrä, joka saadaan kertomalla peruskorvaus 18 vuoden ja hänen vahinkohetken täysien ikävuosiensa määrä lisättynä yhdellä vuodella erotuksella ja jakamalla tulo 18:lla.

Kun nuoren henkilön korvaus on maksettu ja vammautunut saavuttaa 18 vuoden iän, määrätään varsinainen korvaus pysyvästä haitasta 18-vuotiaan henkilön perusmäärän mukaan.

Esimerkki:

Nuoren henkilön korvaus, vahinkoa kärsineen ikä 8 vuotta 7 kuukautta, haittaluokka 6.

Korvaus:

[18-(8+1)] x 12 450 € / 18 = 6 225 €

Varsinainen korvaus

Liikennevahinko on sattunut ennen 1.1.2006

Varsinainen korvaus pysyvästä viasta ja haitasta lasketaan 18-vuotiaan henkilön perusmäärää lähtökohtana pitäen. Korvauksen suuruus lasketaan siten, että

- 18-65-vuotiaalla vähennetään peruskorvauksesta 1 % kutakin vammautuneen vahinkopäivän mukaisen iän 18 v. ylittävää täyttä ikävuotta kohti ja

- yli 65-vuotiaalla vähennetään perusasteikossa mainitusta korvauksesta 47 %:n lisäksi 2 % kutakin vammautuneen vahinkopäivän mukaisen iän 65 v. ylittävää täyttä ikävuotta kohti 75 vuoden ikään asti, jonka jälkeen ikä ei vaikuta korvaukseen vähentävänä tekijänä.

Esimerkki 1:

Henkilö 55-vuotias, haittaluokka 5.

Korvaus:

20 750 € - [(55 - 18) / 100] x 20 750 € = 13 072,50 €

Esimerkki 2:

Henkilö on 70-vuotias, haittaluokka 8.

Korvaus:

33 200 € - [47+(2 x 5)] / 100 x 33 200 € = 14 276 €

Esimerkki 3:

Henkilö on 82-vuotias, haittaluokka 3.

Korvaus:

12 450 € - [47 + (2 x 10)]  / 100 x 12 450 € =4 108,50 €

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen

Varsinainen korvaus pysyvästä haitasta lasketaan laskennallisesti 18-vuotiaan (17+1) henkilön perusmäärää lähtökohtana pitäen. 1.1.2006 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa vammautuneiden pysyvän haitan korvauksen suuruus lasketaan siten, että vahinkoa kärsineen ikänä pidetään hänen vahingon sattumishetken ikäänsä lisättynä yhdellä vuodella.

Laskennallisesti18 (17+1) - 65 (64+1)-vuotiaan vahinkoa kärsineen peruskorvauksesta vähennetään 1 % kutakin vuotta kohti, joka ylittää laskennallisen 18 vuoden iän (17+1) Jos haitan pahentuman vuoksi suoritetaan lisäkorvaus, korvaus suoritettaessa pidetään vahinkoa kärsineen ikänä hänen pahentuman toteamishetken ikäänsä.

Laskennallisesti yli 65-vuotiaan (64+1) vahinkoa kärsineen peruskorvauksesta vähennetään 47 %:n lisäksi 2 % kutakin 65 vuotta ylittävää täyttä ikävuotta kohti 74 vuoden ikään saakka, jolloin vahinkoa kärsineen laskennallinen ikä 75 vuotta (74+1). Tämän jälkeen ikä ei vaikuta korvausta vähentävästi. 

Esimerkki 1:

Vahinkoa kärsinyt on 55-vuotias, haittaluokka 5.

Laskennallinen ikä 56 vuotta (55+1).

Korvaus:

20 750 € - [(55+1 - 18) / 100] x 20 750 € = 12 865 €

Esimerkki 2:

Henkilö on 70-vuotias liikennevahingon sattuessa, haittaluokka 8.

Laskennallinen ikä 71 vuotta (70+1).

Korvaus:

33 200 € - [47+(2 x 6)] / 100 x 33 200 € = 13 612 €

Esimerkki 3:

Vahinkoa kärsinyt on 74-vuotias, haittaluokka 8.

Laskennallinen ikä 75 vuotta (74+1)

Korvaus:

33 200 € - [47+(2 x 10)] / 100 x 33 200 € = 10 956 €

Pysyvästä haitasta maksettavaa kertakaikkista korvausta ei pyöristetä.

Vahinkoa kärsineen elämänlaadun erityinen heikkeneminen (VahL 5:2 c §:n 2 mom)

Vahinkoa kärsineen elämänlaadun erityinen heikkeneminen on korvauksen korotusperuste, jota on sovellettava suppeasti. Tavanomaisten vapaa-ajan käyttöön liittyvien toimintojen menetys tai vaikeutuminen tulee yleensä otetuksi huomioon asianmukaisella tavalla määrättäessä korvaus pysyvästä haitasta henkilövahingon laadun ja vaikeusasteen perusteella.

Elämänlaadulla tarkoitetaan sitä, millaiset mahdollisuudet vahinkoa kärsineellä on elää täysipainoista elämää omien persoonallisten tottumustensa, taipumustensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tässä kohdassa ei siis ole kysymys taloudellisista arvoista.

Korvausta tulee puheena olevalla perusteella korottaa vain siinä tapauksessa, että henkilövahinko käsillä olevassa tapauksessa heikentää vahinkoa kärsineen elämänlaatua olennaisesti enemmän kuin vastaavanlaisen henkilövahingon kärsineiden elämänlaatua yleensä. Esimerkiksi vahingon johdosta laitoshoitoon joutumista ei sellaisenaan voida pitää perusteena puheena olevalle korotukselle.

Yksittäistapauksessa vahinkoa kärsineen elämänmuodon tai -piirin poikkeuksellinen muutos voi olla peruste korottaa pysyvän haitan korvausta. Elämänlaadun erityisestä heikkenemisestä voidaan korvaus maksaa silloin, kun esimerkiksi liikunnallista kilpaurheilua aktiivisesti harrastanut henkilö menettää pysyvästi liikuntakykynsä tai kun hyvin aktiivinen, tavoitteelliseen itsensä kehittämiseen tähtäävä muu harrastaja liikennevahingon seurauksena on menettänyt edellytyksensä jatkaa harrastustansa. Tavanomaisten kuntoliikunta- tai muiden vastaavien harrastusmahdollisuuksien menettäminen ei ole peruste korottaa pysyvän haitan korvausta.

Erityisenä elämänlaadun heikentymisenä voidaan pitää myös sitä, että vahinkoa kärsinyt hänellä entuudestaan olleen muun vamman tai sairauden vuoksi joutuu liikennevahingossa saamansa pysyvän vamman vuoksi tavanomaista vaikeampaan asemaan. Esimerkkinä elämän laadun erityisestä heikkenemisestä voidaan pitää tilannetta, jossa jo entuudestaan aistivammainen menettää kokonaan tai osittain toisenkin aistin.

Elämänlaadun erityinen heikkenemisen johdosta pysyvän haitan korvausta voidaan korottaa. Korotuksen määrää harkittaessa voidaan suuntaa antavasti käyttää seuraavia kertoimia:

- Kerroin on 1,1 jos vahinkoa kärsinyt harrasti ennen vahinkoa aktiivisesti ja tavoitteellisesti yhdistyksessä tai muussa yhteisössä kansallisen tason kilpailu-, näyttely-, julkaisu- tai esiintymistoimintaan tähtäävää harrastustoimintaa, jossa hän oli jo saavuttanut tulosta tai jos vahinkoa kärsineen elämänmuodossa tai - piirissä tapahtuu vahingosta johtuva poikkeuksellinen muutos.

- Kerroin on 1,3, jos vahinkoa kärsineen edellisessä kohdassa tarkoitettu toiminta on ollut kansainvälistä tai jos vahinkoa kärsineeltä on jo ennen liikennevahinkoa puuttunut yksi raaja ja hän on menettänyt liikennevahingon seurauksena toisenkin raajan.

- Kerroin on 1,5 jos jo ennen vahinkoa aistivammainen vahinkoa kärsinyt on vahingon seurauksena menettänyt osaksi tai kokonaan toisenkin aistin.

Kerrointa määriteltäessä on otettava huomioon harrastuksen osalta sen kesto, aktiivisuudenaste ja saavutetut tulokset, aikaisemman vamman tai sairauden ja liikennevahingon seurauksena saadun vamman yhteisvaikutuksen vakavuus ja elämän muodon ja -piirin muuttumisen kohdalla muutoksen suuruus ja mahdolliset edulliset vaikutukset.

Tässä tarkoitettua kertoimia ei voida soveltaa, jos toiminta on ollut ammattimaista.

Ohjetta sovelletaan 1.1.2006 ja sen jälkeen sattuneisiin liikennevahinkoihin.  

Ammatti- ja harrastuskertoimet eräissä vahingoissa

Ammattikerroin (ennen 1.1.2001 sattuneet vahingot)

Pysyvän vian ja haitan korvauksen ammattikertoimen normittamisesta on luovuttu 1.1.2001 alkaen niihin vahinkoihin, jotka ovat sattuneet 31.12.2000 jälkeen (liikennevahinkolautakunnan kiertokirje 21/2000).

Vamman ammatille aiheuttaman haitan mukaan voidaan edellä selostetulla tavalla määrätty korvausmäärä kertoa kertoimella 1,0-2,0 seuraavien periaatteiden mukaan.

Mikäli vammautunut palaa takaisin työelämään, voidaan korvausmäärää korottaa. Jos vammautuneen ammatti, toimi tai tehtävä, josta hän sai pääasiallisen toimeentulonsa, muuttuu, määräytyy korotuksen suuruus pääasiallisesti sen mukaan, mihin ryhmään uusi ammatti, toimi tai tehtävä kuuluu. Tätä varten on ammatit, toimet tai tehtävät jaettu neljään (4) ryhmään tilastokeskuksen asunto- ja elinkeinotutkimuksessa 1.1.1976 käyttämän ammattiluokituksen pohjalta.

Ryhmät ovat seuraavat:

I Ylemmät toimihenkilöt ja heihin verrattavat

II Alemmat toimihenkilöt ja heihin verrattavat

III Ammattitaitoiset tai erikoistuneet työntekijät

IV Ammattitaidottomat tai erikoistumattomat työntekijät.

Vamman ammatille aiheuttaman haitan mukaan valitaan kerroin taulukosta 0,1 tarkkuudella. Jos haitta on vähäinen, on kerroin 1,0. Kertoimen käytön edellytyksenä on, että vammautunut voi olla uuden ammatin edellyttämässä säännöllisessä työssä vähintään viiden (5) vuoden ajan ennen iän perusteella tapahtuvaa eläkkeelle jäämistään.

Kerrointaulukko

Uusi ammattiryhmä

Kertoimen raja-arvot

I

II

III

IV

1,1 - 1,2

-

-

-

1,2 - 1,3

1,1 - 1,2

-

-

1,4 - 1,7

1,2 - 1,4

1,1 - 1,2

-

1,8 - 2,0

1,4 - 1,7

1,2 - 1,3

1,1 - 1,2

I

II

III

IV

Entinen ammattityhmä

Kerrointa taulukosta valittaessa voidaan ryhmäjaon lisäksi varsinkin silloin, kun ryhmä ei muutu, ottaa huomioon se eroavuus, joka entisen ja uuden ammatin välillä on koulutuspohjan, toimen tai tehtävän vastuullisuuden jne. suhteen. Milloin uusi ammatti

kuuluu ylempään ryhmään kuin entinen ammatti, ei kerrointa käytetä. Myöskään uuteen ammattiin liittyvä asuinpaikkakunnan vaihdos tai vamman aiheuttama ennenaikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ei sellaisenaan edellytä kertoimen käyttämistä.

Harrastuskerroin(ennen 1.1.2006 sattuneet vahingot)

Vahinkoa kärsineen harrastustoiminnalle vamman aiheuttaman haitan mukaan ennen 1.1.2006 sattuneissa vahingoissa voidaan pysyvän vian ja haitan korvausmäärää korottaa kertoimella 1,1 - 1,5 seuraavien periaatteiden mukaan.

Korvattavaksi harrastukseksi ei katsota tavanomaiseen vapaa-ajan käyttöön liittyvää toimintaa.

Harrastuskerrointa käytetään vamman aiheuttaessa haittaa harrastukselle, joka säännöllisyytensä ja laatunsa puolesta osoittaa omistautumista harrastukselle. Tällaisena voidaan pitää seuratasoista tai muutoin tavoitteellista urheilutoimintaa ja muuta ohjausta tai valmentautumista vaativaa sekä itsensä kehittämiseen tähtäävää säännöllistä toimintaa.

Harrastuskerrointa käytetään, jos vamma kokonaan estää vammautuneen osallistumisen harrastukseen.

Kerrointa määriteltäessä otetaan huomioon harrastuksen laatu ja todennäköinen kestoaika, vaihtomahdollisuus sekä mahdolliset saavutukset kilpatasolla.

Vamman harrastukselle aiheuttaman haitan mukaan valitaan kerroin 0,1 tarkkuudella. Milloin vamma kokonaan estää osallistumisen useampaan edellä selostettuun harrastukseen, otetaan tämä huomioon korottavana tekijänä, kuitenkin siten, että kerroin voi olla yhteensä enintään 1,5.

Korvauksen pyöristys

Pysyvästä haitasta vahinkoa kärsineelle maksettavaa kertakaikkista korvausta ei pyöristetä. Tämä ohje koskee 1.1.2006 ja sen jälkeen sattuneita liikennevahinkoja.

Ennakkokorvaukset ja niiden huomioon ottaminen lopullista korvausta maksettaessa

Niissä tapauksissa, joissa on perusteltua suorittaa ennakkokorvaus pysyvästä haitasta, tulee yksilöidä mihin haittaluokkaan korvaus perustuu. Lopullisena korvauksena suoritetaan ennakkokorvauksena suoritetun haittaluokan ja lopullisen haittaluokan erotus lopullisen korvauksen suoritusvuoden tasossa. Jos ennakkokorvaus on suoritettu muutoin kuin haittaluokan mukaisena on ko. ennakkokorvaus vähennettävä nimellismääräisenä 1.1.2006 tai sen jälkeen lopullista korvausta suoritettaessa.

Esimerkki 1:

Vuonna 2003 on suoritettu 42-vuotiaalle vammautuneelle 3 haittaluokan mukainen korvaus. Vamma pahenee vuonna 2021 vastaten 4 haittaluokkaa.

Korvaus:

Korvauksena suoritetaan yhden haittaluokan nousua vastaten

4 150 € - [(42 – 18) / 100] x 4 150 = 3 154 €

Esimerkki 2:

Vuonna 2003 on suoritettu 42-vuotiaalle vammautuneelle 15 haittaluokan mukainen korvaus. Vamma pahenee vuonna 2021 vastaten 16 haittaluokkaa.

Korvaus HL 16 – HL 15:

HL 16: 73 040 € - [(42 – 18)  / 100] x 73 040 = 55 510,40 €

HL 15: 62 250 € - [(42 – 18)  / 100] x 62 250 = 47 310 €

55 510,40 € - 47 310 € = 8 200,40 €

Tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeus pysyvän haitan korvaukseen

Tapaturmavakuutusyhtiöllä on regressioikeus maksamansa haittarahan osalta liikennevakuutuksesta maksettavaan pysyvän vian ja haitan korvaukseen, koska sanotut korvauslajit vastaavat toisiaan ja niiden tarkoituksena on korvata vahingosta aiheutunut yleinen haitta.

Vuosikertomukset