Lautakunta

Korvaamiseen liittyviä vahingonkorvausoikeudellisia yleisiä periaatteita

Liikennevakuutuslaki on ns. puitelaki, joka sääntelee sen alueen, minkä sisällä vahingot korvataan liikennevahinkoina. Liikennevakuutuslaissa ei sen sijaan ole säännelty korvauksen laskentaohjeita tai niiden määriä. Vahingon määrän laskemisessa liikennevakuutuslaki viittaa vahingonkorvauslain periaatteisiin.

Syy-yhteys

Vakuutuskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että menetys on syy-yhteydessä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että korvattavaksi voivat tulla ainoastaan sellaiset vahingot, jotka välittömästi johtuvat liikennevahingosta.

Täyden korvauksen periaate ja rikastumiskielto

Vahinkojen korvaamisen keskeisiä periaatteita ovat täyden korvauksen periaate ja rikastumiskielto. Täyden korvauksen periaatteen mukaan vahinkoa kärsinyt on saatettava siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän ilman vahinkoa olisi, eli koko vahinko on korvattava. Vahingon johdosta rikastumisen puolestaan estää rikastumiskielto, jonka mukaan vahinkoa kärsinyt ei saa hyötyä vahingosta eli vahingonkorvaus ei voi ylittää täyden korvauksen määrää.

Vahingon rajoittamisen periaate

Vahinkoa kärsineellä on velvollisuus rajoittaa korvattavan vahingon määrää. Vahinkoa kärsinyt ei voi esimerkiksi lykätä korjaus- tai muita vastaavia toimenpiteitä sen vuoksi, ettei korvausasiassa ole tehty ratkaisua. Vahinkoa kärsinyt on tämän periaatteen mukaisesti myös velvollinen pääsääntöisesti käyttämään hinnaltaan edullisimpia palveluita. Yrittäjän kohdalla vahingon rajoittamista voi olla esimerkiksi sijaisen palkkaaminen yrittäjän työkyvyttömyysajaksi suurempien menetysten välttämiseksi.

Myötävaikutus

Vahingonkorvausoikeudessa on yleisenä periaatteena, että korvausta alennetaan tai se voidaan kokonaan evätä riippuen siitä, kuinka paljon vahinkoa kärsinyt itse on myötävaikuttanut vahinkonsa syntymiseen.

Liikennevakuutuslaissa on määräykset siitä, miten korvausta voidaan alentaa tai evätä oman myötävaikutuksen perusteella. Omaisuusvahingoissa myötävaikutusalennus voidaan tehdä tavallisen tuottamuksen perusteella. Henkilövahingoissa edellytetään tahallisuutta, törkeätä tuottamusta, alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisuutta tai rikollista menettelyä vahingon yhteydessä, jotta myötävaikutusalennus voidaan tehdä.

Moottoriajoneuvon arvonalennus

Moottoriajoneuvon arvonalennusta ei korvata liikennevakuutuksesta. Arvonalennuksella tarkoitetaan sitä häviötä, minkä esine vapailla markkinoilla hinnassa menettää vahingon johdosta. Lain mukaan mahdollista moottoriajoneuvon arvonalennusta ei korvata liikennevakuutuksesta.

Vuosikertomukset