Lautakunta

Pysyvä kosmeettinen haitta.

Korvauksen yhteensovittaminen tapaturmavakuutuslain haittarahan kanssa.

LV 16/469

Lautakunnan istunto 30.9.2016

TAPAHTUMATIEDOT

A oli ollut liikennevahingossa, jossa saaduista vammoista hänelle aiheutui pysyvää kosmeettista haittaa.  

Kysymys lautakunnassa oli muun ohella liikennevakuutusyhtiön oikeudesta vähentää liikennevakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta tapaturmayhtiön A:lle liikennevahingosta aiheutuneista arvista aiemmin maksamaa haittarahaa vastaava määrä.   

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a-2d, 3, 4, 4a, 4b, 5, 7 ja 8 §:n sekä 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen 1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, 2) ansionmenetyksestä, 3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta sekä 4) pysyvästä haitasta.

Tapaturmayhtiö on antamansa haittarahapäätöksen mukaan korvannut A:lle tapaturman aiheuttamana vammana kasvojen alueen haavat ja suun ympäristöön jääneet arvet haittaluokan 3 mukaisesti.

Vahinkohetken perusteella sovellettavaksi tulevan tapaturmavakuutuslain 18 a §:n 1 momentin (1639/2009) mukaan haittarahaa suoritetaan työntekijälle työtapaturman aiheuttamasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta. Pykälän 2 momentin mukaan yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista (toiminnanvajaus).

Lainkohtaa koskevien esitöiden mukaan yleisen haitan käsite kattaa myös vammasta tai sairaudesta jääneistä arvista tai muusta epämuotoisuudesta aiheutuvan pysyvän haitan. Haitta voi ilmetä tällöin fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavina rajoituksina. Lisäksi kasvojen ja muun kehon alueen arvet tai muut epämuotoisuudet voivat olla pelkästään ulkonäöllisesti niin merkittäviä, että ne alentavat toimintakykyä vaikeuttamalla esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä. (HE 224/2009 vp s. 11)

Liikennevahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa ei ole otettu kantaa tapaturmavakuutuslainsäädännön perusteella maksettavan haittarahan ja liikennevakuutuksen perusteella maksettavan pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen väliseen suhteeseen muutoin kuin tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeudesta seuraavasti: Tapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole regressioikeutta tapaturmavakuutuslain mukaisen haittarahan osalta liikennevakuutuksesta maksettavaan pysyvään kosmeettiseen haitan korvaukseen.

Lautakunta toteaa, että tapaturmavakuutuslainsäädännön nojalla maksettavassa haittarahassa otetaan edellä selostetun hallituksen esityksen mukaisesti huomioon myös esimerkiksi arvet. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa haittarahan suuruus on määräytynyt A:lle aiheutuneiden kasvojen haavojen ja arpien mukaan. Liikennevakuutuksesta maksettava pysyvän kosmeettisen haitan korvaus perustuu niin ikään A:n kasvoihin aiheutuneisiin muutoksiin.

Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti vahinkoa kärsineelle on korvattava koko vahinko, mutta häntä ei ole myöskään saatettava vahingon johdosta parempaan asemaan kuin missä hän oli ennen vahinkoa. Näin ollen lautakunta katsoi, että liikennevakuutusyhtiö voi esityksensä mukaisesti vähentää haittarahan liikennevakuutuksesta maksettavasta pysyvän kosmeettisen haitan korvauksesta huolimatta lautakunnan normeissa ja ohjeissa sanotusta.

Lautakunta oli yksimielinen.

Vuosikertomukset