Lautakunta

TAPAHTUMATIEDOT

Pyöräkuormaaja törmäsi pysähdyksissä olleeseen työkoneeseen ollessaan matkalla soranottoalueelle.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli tapahtunut sorakuopalla pyöräkuormaajan tehdessä maan tasoittamistyötä. Alueesta saatujen selvitysten ja valokuvien perusteella alue ei vaikuta olevan yleiselle liikenteelle tarkoitettu tai sellaiseen käytetty paikka. Vakuutusyhtiön mukaan alue oli liikenneväylistä erillään oleva paikka. Pyöräkuormaaja oli tehnyt maan tasoitustyötä vahingon sattuessa. Näin ollen sitä oli käytetty olennaisesti muuhun kuin henkilön tai tavaran kuljettamiseen. Molemmat lain tarkoittamat rajoitukset täyttyivät, joten korvausta työkoneen vaurioista ei voitu maksaa pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta.

Oy X on pyytänyt lausuntoa siitä, oliko työkonetta liikennevakuutuslain edellyttämällä tavalla käytetty liikenteeseen, kun se ajoi sorakuopalle ottamaan uutta lastia ja törmäsi toiseen työkoneeseen matkalla sinne ja että tulisiko vakuutusyhtiön korvata pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta toiselle työkoneelle aiheutunut vahinko liikennevahinkona.

Lausuntopyynnössä todettiin, että soranottoalue muodostaa liikennevakuutuslain tarkoittaman liikenteeseen käyttämisalueen. Soranottoalue liittyy välittömästi yleisen tien yhteyteen ja muodostaa itsessään laajan ajoteitä sisältävän tieverkoston. Pyöräkuormaaja ja työkone eivät olleet liikenneväylistä erillään olevassa paikassa törmätessään toisiinsa. Pyöräkuormaaja oli tavaran kuljettamistehtävässä, joten liikennevakuutuksen voimassaolon edellytykset täyttyivät molemmilta osin. Soranottoalue ei ole eristetty alue eikä liikenneväylistä erillään oleva paikka ja sinne on säännöllinen ja jatkuva liikenne.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta liikennevakuutuksesta.

Lainkohdan 2 momentin mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:

1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;

2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;

3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 19 kohdan mukaan liikenneväylällä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentin tarkoituksena on rajoittaa tietyissä olosuhteissa tapahtuneiden, ajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vieraiden onnettomuustyyppien korvattavuutta. Rajoitusehtona tätä lainkohtaa on tulkittava suppeasti. Jotta tätä rajoitussäännöstä voitaisiin soveltaa, tulee molempien ehtojen täyttyä. Käyttöpaikka ja käyttötarkoitus on arvioitava erikseen. Ajoneuvoa tulee käyttää liikenneväylistä erillään olevassa paikassa ja käyttötarkoituksen tulee olla olennaisesti muuta kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamista.

Liikennevahinkojen vakiintuneessa korvauskäytännössä liikenneväylistä erillään olevina alueina on pidetty esimerkiksi suljettuja silta- ja tietyömaa-alueita, joita ei ole tarkoitettu yleiselle liikenteelle. Sen sijaan soranottoalueita, joille yleistä kulkua ei ole joko rajoitettu ollenkaan tai joille on nimenomaisesti tarkoitettukin maa-ainesta hakevien pääsevän ajamaan, kuten tässä tapauksessa, ei ole pidetty liikenneväylistä erillään olevina alueina.

Tässä tapauksessa valokuvien ja GoogleMaps-kuvien perusteella kysymyksessä oli soranottoalue, joka on laaja ja sisältää tieverkoston, jossa työkoneet ja maansiirtoautot kulkevat eri suuntiin kuljettaessaan sora-ainesta. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella alueelle on esteetön kulku lukitsemattomalla puomilla varustetun tieosuuden kautta. Lautakunta katsoi, että asiassa ei ollut tullut riittävällä tavalla näytetyksi, että vahinko olisi tapahtunut alueella, joka olisi liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla liikenneväylistä erillään oleva paikka. Lautakunta katsoi, että työkoneen vauriot tulisi korvata pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.

Vuosikertomukset