Lautakunta

Moottoriajoneuvon käyttö liikenteeseen LV 03/861

Vahingonkärsinyt oli kotipihallaan asentamassa paareja taksiautoonsa. Puhuessaan samanaikaisesti puhelimeen hän oli kaatunut ja loukannut vasemman olkapäänsä.

Vakuutusyhtiö totesi epäävässä korvauspäätöksessään, että liikennevakuutuslain 5 §:n 1 momentin mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslain 1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta. Ajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämiseksi katsotaan vakiintuneesti myös kuljettajan tai matkustajan ajoneuvoon nouseminen tai sieltä poistuminen samoin kuin ajoneuvon lastaaminen tai purkaminen. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana tai sillä lähdetään liikkeelle, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen.

Liikennevahinkona korvattavaksi voivat tulla ainoastaan sellaiset tapahtumat, jotka välittömästi johtuvat liikennevahingosta. Liikennevakuutusjärjestelmä on luotu kattamaan ns. liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita.

Liikennevakuutuslain 5 §:ssä säädetään siitä, milloin riskit ovat vahingon kohdistumisen perusteella tyypiltään sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu korvattavaksi liikennevakuutuslain perusteella. Mainitun pykälän yksi momentin mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Vahingonkärsinyt oli kertomansa mukaan tullut taksillaan tilausajosta asentaakseen siihen seuraavaa kyytiä varten paarit. Lautakunta katsoi, että ajoneuvon saattamista asianmukaiseen kuntoon sille ominaisen henkilökuljetuksen suorittamiseksi ei voida pitää edellä mainitun lainkohdan tarkoittamana kuormauksena tai työsuorituksena. Liikenteeseen käyttämiseen kuuluu kaikki se, mikä voi tyypillisenä ja luonteenomaisena riskinä toteutua moottoriajoneuvoa liikenteeseen käytettäessä. Vahingonkärsineen toiminta oli tähdännyt henkilökuljetukseen moottoriajoneuvolla paarien asentamisen jälkeen, joten lautakunta katsoi, että vahinko on syntynyt olosuhteissa, jotka ovat tyypillisiä kyseessä olevaa ajoneuvoa käytettäessä tarkoitukseensa.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittamalla tavalla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut liikennevahinko, johon ei voida soveltaa 5 §:n 1 momentin rajoitussäännöstä. Lautakunta suositti, vakuutusyhtiö korvaisi vahingonkärsineelle aiheutuneen liikennevahingon.

Vuosikertomukset