Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 2/2004

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 26.3.2004

LAPSEN PERHE-ELÄKE VANHEMPIEN EROTILANTEISSA

Korvauskäytännön yhtenäistämiseksi Liikennevahinkolautakunta antaa yleisimmät tapaukset kattavien esimerkkien muodossa soveltamisohjeen lapsen perhe-eläkkeen määrittämiseksi niissä tapauksissa, joissa lapsen vanhemmat ovat eronneet.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 4 §

Jos elatukseen tai elatusapuun oikeutettu jää tarpeellista elatusta vaille sen vuoksi, että elatusvelvollinen on saanut surmansa, on hänelle korvausvelvollisen varallisuus ja olosuhteet huomioon ottaen tuomittava vahingonkorvaukseksi, mitä hän tarvitsee, kunnes voi elättää itsensä.

Lapselle voidaan suorittaa erotilanteissa perhe-eläkettä hänen vanhempansa jälkeen elatusavun suuruisena, normaalien perhe-eläkettä koskevien ohjeiden tai täysorvon kaavan mukaisesti. Perhe-eläkkeen suorittamistapa riippuu siitä, onko kyseessä avio- tai avoliitosta oleva lapsi sekä siitä, kumman vanhemman huostassa lapsi on ollut edunjättäjän kuolinhetkellä ja mitä lapsen voidaan katsoa vanhempansa kuoleman johdosta tosiasiallisesti menettäneen. Tosiasialliset olosuhteet tulee aina selvittää tapauskohtaisesti.

ESIMERKKEJÄ

1.Edunjättäjä on maksanut elatusapua lapselle. Edunjättäjä menehtyy liikennevahingossa. Tällöin vakuutuslaitos suorittaa perhe-eläkkeen lapselle elatusavun suuruisena. Eläkettä suoritetaan 18 ikävuoteen asti tai lapsen opiskelun vuoksi enintään 21 ikävuoteen asti.

2.Edunjättäjä on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen lapselle ja kunta suorittaa elatustukea lapselle elatusturvalain perusteella. Edunjättäjä menehtyy liikennevahingossa. Tällöin vakuutuslaitos suorittaa perhe-eläkkeen lapselle elatustuen suuruisena. Lapsen täytettyä 18 vuotta perhe-eläkettä ei enää suoriteta liikennevakuutuksesta. Perhe-eläke voidaan yleensä suorittaa elatustuen suuruisena silloin, kun kunta on suorittanut elatustukea yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ennen liikennevahinkoa, tai on muutoin ilmeistä, että kunta olisi suorittanut elatustukea ilman liikennevahinkoa jatkuvana.

3.Erossa yksi lapsi isälle ja yksi äidille. Elatusapua ei ole sovittu eikä tuomittu maksettavaksi. Kummatkin vanhemmat vastaavat itsenäisesti huostassa olevasta lapsestaan. Toinen vanhemmista menehtyy liikennevahingossa. Tällöin vakuutuslaitos suorittaa perhe-eläkkeen täysorvon kaavan* mukaisesti liikennevahingossa menehtyneen vanhemman huostassa olleelle lapselle. Jäljelle jääneen vanhemman huostassa olevalle lapselle ei suoriteta perhe-eläkettä liikennevakuutuksesta.

4.Lapsi asuu vanhempien eron jälkeen vuoroin molemmilla vanhemmillaan eikä elatusapua ole sovittu tai tuomittu maksettavaksi. Toinen vanhemmista menehtyy liikennevahingossa ja lapsi jää pysyvästi asumaan jäljelle jääneen vanhemman luokse. Tällöin vakuutuslaitos suorittaa perhe-eläkkeen täysorvon kaavan* mukaisesti siten, että liikennevahingossa menehtyneen vanhemman vuosityöansiosta otetaan perhe-eläkkeen perusteeksi 50 % eli puolet vuosityöansiosta.

Vuosityöansio 30 000 euroa, perhe-eläke lasketaan 15 000 euron perusteella. Perhe-eläke yhdelle lapselle 50 % X 15 000 euroa eli 7 500 euroa vuodessa. Vastaavasti perhe-eläke kahdelle lapselle 60 % X 15 000 euroa eli 4 500 euroa kummallekin vuodessa.

5.Erossa lapsi vanhemmalle A. Vanhempi B maksaa eron jälkeen elatusapua lapselle. Vanhempi A menehtyy liikennevahingossa. Lapsi muuttaa vanhemman B luokse asumaan. Tällöin vakuutuslaitos suorittaa perhe-eläkkeen täysorvon kaavan* mukaisesti.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

* Perhe-eläkekaavat ks. liikennevahinkolautakunnan normit ja ohjeet/

kuoleman perusteella suoritettava jatkuva korvaus/kohta 3. korvauksen suuruuden määrääminen tai www.liikennevahinkolautakunta.fi/

______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.

Vuosikertomukset