Lautakunta

Liikenteeseen käyttäminen. Korvattavuus.

LV 08/392

A työskenteli kaapelikaivannossa tehtävänään liittää maahan kaivettavia kaapeleita toisiinsa. A:n työkohteen vieressä työskenteli B kaivinkoneella. B:n tehtävänä oli kaivaa kaivinkoneella kaivantoa ja luoda se umpeen kaapeleiden asentamisen jälkeen. Ennen vahingon tapahtumista B oli irrottanut kaivinkoneen kauhan ja jättänyt sen odottamaan kaivannon reunalle. Vahingon tapahtuessa B oli ryhtynyt kiinnittämään kauhaa takaisin kaivinkoneeseen, jolloin kauha luiskahti kaivannon reunalta osuen kaivannossa työtään tehneeseen A:han, joka vammautui.    

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut liikennevakuutuksesta korvattava vahinko, koska vahinko on kohdistunut liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdan mukaisesti työsuorituksen kestäessä moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana työsuoritusta tekevään ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön.

Lauttakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. Ajoneuvon on katsottu olevan liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämiseksi on myös vakiintuneesti katsottu kuljettajan ja matkustajan ajoneuvoon nouseminen tai sieltä poistuminen samoin kuin ajoneuvon lastaaminen tai purkaminen. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana tai sillä lähdetään liikkeelle, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen.

Liikennevakuutuslain 5 §:ssä puolestaan säädetään siitä, milloin riskit ovat vahingon kohdistumisen perusteella tyypiltään sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu korvattavaksi liikennevakuutuslain perusteella. Lain tarkoituksena on rajoittaa liikennevakuutuksesta tapahtuvan korvauksen suorittamista niille henkilöille, jotka suorittavat kuormauksen, purkauksen tai muun työsuorituksen kestäessä tässä tarkoitettua työtä, vaikka ajoneuvo onkin lain tarkoittamassa liikenteessä.

Mainitun pykälän yksi kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä. Puheena oleva vahinko on tapahtunut A:n ollessa kaapelikaivannossa suorittamassa työtehtäväänsä eli kaapelien suojaputkien liittämistä yhteen. Kaivannon reunalla olevan kaivinkoneen tehtävänä oli kaivaa kaivantoa ja luoda sitä umpeen. Tapahtumahetkellä kaivinkoneen kuljettaja oli kiinnittämässä irrallaan ollutta kauhaa kaivinkoneeseen. Kaivurin varren kolhaistua kaivannon reunalla ollutta kauhaa se kuitenkin luiskahti alas kaivantoon A:n päälle.

Rajoitussäännöksenä liikennevakuutuslain 5 § 1 momentin 1 kohdan säännöstä on tulkittava suppeasti. Rajoitus koskee siis ainoastaan ajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa tai muuta työhön osallistuvaa henkilöä. Ulkopuolisille aiheutuneet vahingot korvataan pääsäännön mukaisesti liikennevakuutuksesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan muulla työhön osallistuvalla henkilöllä on tarkoitettu rinnastaa esimerkiksi kuormaus-, purku- tai vastaavaan työhön osallistuva apumies muihin lainkohdan mainitsemiin henkilöihin, joiden henkilövahingot on säännöksessä mainituissa tilanteissa tarkoitettu korvattaviksi työtapaturmina. Lain sanamuodon mukaisesti rajoitussäännöstä voidaan soveltaa vain edellä selostettuihin henkilöihin heidän suorittaessaan lainkohdassa tarkoitettua työtä. Lainkohdan "tässä tarkoitetulla" työllä lautakunta ymmärtää kuormaukseen ja kuorman purkamiseen rinnastuvia, läheisesti ajoneuvon käyttämiseen työsuorituksessa liittyviä toimenpiteitä. Sen sijaan, jos lainkohdassa mainittu henkilö suorittaa ajoneuvosta täysin riippumatonta työtä, ei kyse ole tämän lainkohdan rajoituksesta, vaikka ajallisesti työ tapahtuisi samanaikaisesti tai samalla työmaalla.

Nyt puheena olevasta vahingosta saatujen tietojen perusteella lautakunta toteaa, että A oli vahingon sattuessa suorittanut omaa, kaivinkoneesta täysin erillistä työtehtäväänsä. Näin ollen kyseessä oli liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittamalla tavalla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut liikennevahinko, johon ei voida edellä selostetuin perustein soveltaa 5 §: 1 momentin 1 kohdan rajoitussäännöstä.

Lautakunta oli yksimielinen

Vuosikertomukset