Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA   SOVELTAMISOHJE    7/2009    

Liikennevahinkolautakunnan istunto 18.12.2009

TYÖNTEKIJÄIN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN, PALKANSAAJAN PÄIVÄRAHAMAKSUN JA PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUN HUOMIOON OTTAMINEN LIIKENNEVAKUUTUSLAIN PERUSTEELLA MAKSETTAVISSA ANSIONMENETYSKORVAUKSISSA VUONNA 2010

Työtekijämaksut koostuvat kolmesta henkilön työ- tai virkasuhteessa saaman työtulon perusteella perittävästä maksusta. Työntekijän eläkelain (395/2006)153 §:ssä tarkoitettu työntekijän työeläkemaksu on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (941/2009) 1 §:n mukaan 4,5 %. Valtioneuvoston asetuksen (939/2009) 2 §:n mukainen työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,93 % palkasta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (967/2009) 1 §:n mukainen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,40 % palkasta. Työntekijämaksujen yhteismäärä on 1.1.2010 alkaen 5,83 % palkasta.

Ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella maksettavasta ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä 1.1.2010 alkaen ennen veroja 5,83 %. Näin menetellen vahinkoa kärsinyt saa ansionmenetyksen korvauksena saman määrän kuin hän olisi saanut palkkaa, ellei vahinkoa olisi sattunut.

Ansionmenetyksenkorvauksiin yleisesti liittyvien arvionvaraisten tekijöiden vuoksi liikennevahinkolautakunta katsoo, että vähennyksen huomioon ottaminen kaikissa ikäluokissa yhtä suurena on perusteltua.

Soveltamisohjeen 7/2005 mukaisesti ohimenevän ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu näiden maksujen kulloisenkin määrän suuruisina niissä tapauksissa, joissa korvaus perustuu työnantajan ilmoitukseen tai muuhun selvitykseen vahinkoa kärsineen todellisesta palkkatulosta. Kyseistä vähennystä ei pääsääntöisesti tehdä sen kuukauden jälkeen, jona työkyvyttömyyden alkamisesta on tullut kuluneeksi 24 kuukautta.

Työttömyysetuuden perusteella suoritettavasta korvauksesta ei vähennetä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua.

                      LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Vuosikertomukset