Lautakunta

Esinevahinko. Valaisinpylväät. Korvattavat erät.

LV 10/1943

Lautakunnan istunto 28.10.2011

Tapahtumatiedot

Valaisinpylväät vaurioituivat liikennevahingossa 15.3.2010. Vakuutuslaitokselle esitettiinkorvausvaatimus valaisinpylväiden korjaamiseen liittyvien liikennejärjestelyiden kustannuksista, kaluston hankinta- ja käyttökustannuksista ja asentajien palkoista.

Vakuutuslaitos totesi korvauspäätöksessään, että liikennevakuutuksesta korvataan todelliset välittömät kustannukset. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan on katsottu, että vahinkoa kärsineen käyttäessä vahingon korjaamiseen omaa työvoimaansa, joka suorittaa työn normaalien työvuorojen puitteissa ja jonka palkkakustannukset tältä ajalta sisältyvät vahinkoa kärsineen kiinteisiin kustannuksiin ja aiheutuisivat liikennevahingosta huolimatta, ei palkkakustannuksia vahingon korjaamiseen käytetyltä ajalta korvata liikennevakuutuksesta. Sen sijaan välittömästi vahingon jälkeen ensiapuna työajan ulkopuolella tehty työ on korvattavaa. Merkitystä ei ole sillä, että tehtävien hoitaminen on siirretty muulle organisaatiolle tai ulkopuoliselle ostopalveluna tms. järjestelynä. Liikennevakuutuksesta korvattaviksi ylimääräisiksi kuluiksi ei myöskään katsota kaluston hankinta- ja käyttökustannuksia. Liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauksesta aiheutuneet kustannukset ovat vahingosta johtuvaa välillistä kulua, joka ei ole liikennevakuutuksesta korvattavaa.

Liikennevirasto pyysi korvauspäätöksen johdosta liikennevahinkolautakunnan lausuntoa. Lausuntopyynnössä todettiin muun ohella seuraavaa:Päätöstä tulee muuttaa siten, että vakuutuslaitos velvoitetaan korvaamaan liikennevahingon johdosta ELY- keskukselle aiheutuneet ylimääräiset, liikennejärjestely, kaluston hankinta- ja käyttö- sekä asentajien palkkakustannukset

Lausuntopyynnössä todettiin edelleen, että ELY- keskuksen sekä X Oy:n välillä oli tehty Tievalaistuksen ja pumppaamoiden pal­velusopimus. Vahingon johdosta X Oy oli korjannut palvelusopimuksen perusteella vaurioituneet valaisinpylväät. ELY- keskus on tilaajaorganisaatio, joka hoitaa lakisääteistä tienpitovelvoitettaan käytännössä siten, että kaikki tienpitotyöt hankitaan kilpailuttamalla ulkopuolisil­ta urakoitsijoilta palvelusopimukseen perustuen. Käsiltä olevassa tapauksessa urakoitsijana toimi X Oy.

Vastineessaan vakuutuslaitos totesi seuraavaa:Olemmekorvanneet laskussa mainitun tapahtumapaikalla suoritetun ensiavun osalta asiassa aiheutuneet ylimääräiset kustannukset eli sähköasentajien työvuorojen ulkopuoliset kustannukset sekä ensiapuun käytetyt sähkötarvikkeet. Sen sijaan liikenteen ohjaamiseen käytettyjen ajoneuvojen ja nostokoriautoon liittyvät kustannukset kaluston hankinnasta ja käytöstä olisivat syntyneet julkisyhteisölle ilman vahinkotapahtumaakin. Vahingon varsinaiset korjaustyöt suoritettiin normaalien työvuorojen tai ainakin ne olisi tullut suorittaa normaalien työvuorojen puitteissa. Vakuutuslaitos katsoi, että X Oy:n esittämään korjauslaskuun liittyvät henkilötyötunnit varsinaisen korjauspäivän osalta ovat olleet X Oy:n kiinteitä, normaaliin työvuoroon kuuluneita kustannuksia. Koska tältä osin aiheutuneet palkkakustannukset olisivat aiheutuneet liikennevahingosta huolimatta, henkilötyötunneista korvattaviksi esitettyjä kuluja ei voida pitää liikennevakuutuksesta korvattavina, ylimääräisinä kustannuksina.

Myös X Oy:n omistamien tai hallitsemien liikenteen ohjaamisen käytettyjen ajoneuvojen ja nostokoriautoon liittyvät kustannukset kaluston hankinnasta ja käytöstä olisivat syntyneet ilman vahinkotapahtumaakin ja eivät näin ollen ole korvattavia liikennevakuutuksesta. Sen sijaan ulkopuolisen kaivinkoneurakoitsijan kaluston käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat olleet ylimääräisiä, ja ne olemme vaatimuksen mukaisesti korvanneet. Lisäksi vakuutuslaitos ilmoitti korvanneensa vahingosta aiheutuneet tarvikekustannukset täysimääräisesti vaatimuksen perusteella, liikennevakuutuksesta korvattavina ylimääräisinä kuluina.

Lopuksi vakuutuslaitos totesi vielä, ettei sillä seikalla, miten ELY- keskus on järjestänyt sille kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamisen, ole vaikutusta liikennevakuutuksesta maksettavan korvauksen kannalta.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 6 § 1 momentin nojalla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä sivulliselle aiheutunut esinevahinko korvataan soveltaen vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n säännöstä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus, taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa auto oli vaurioittanut valtatiellä 3 olevia valaisinpylväitä. ELY - keskus on tehnyt muun ohella tievalaistusta koskevan palvelusopimuksen X Oy:n kanssa. Tämän palvelussopimuksen perusteella X Oy on korjannut vaurioituneet valaisinpylväät ja laskuttanut tästä ELY- keskusta. Liikennevahingosta vastuussa oleva vakuutuslaitos on kieltäytynyt suorittamasta korvausta X Oy:n ELY- keskukselle osoittamasta laskuerittelystä tarkemmin ilmeneviä palkkakustannuksia sekä kaluston hankinta- ja käyttökustannuksia.

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan viranomaisen suorittamien lakisääteisten tehtävien hoitamista ei ole erikseen korvattu. Jos kustannukset ovat olleet kiinteitä, ne olisivat syntyneet joka tapauksessa riippumatta sitä, olisiko vahinkotapahtumaa aiheutunut vai ei (KKO 1992:131 ja KKO 1999:121). Tällaisessa tilanteessa vahingonaiheuttaja on velvoitettu suorittamaan korvausta niistä ylimääräisistä kustannuksista, joita vahinkotapahtuman seurauksena on aiheutunut.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ELY-keskus on tehnyt palvelusopimuksen X Oy:n kanssa. Palvelusopimuksen tarkemmasta sisällöstä ei ole selvitystä esitetty. X Oy:n mittausluettelon erittelyn perusteella suoritetut toimenpiteet liittyvät kaikki vaurioituneiden valaisinpylväiden korjaamiseen. ELY-keskus ei ole suorittanut sille aiheutuneiden vahinkojen korjaamista oman henkilökunnan toimesta, jolloin mahdolliset kiinteät kustannukset olisivat aiheutuneet ELY-keskukselle vahingosta riippumatta. Nyt korjauksen on suorittanut ELY-­keskuksen sopimuskumppani, jonka kiinteitä kustannuksia ei voida pitää vahinkoa kärsineen ELY-keskuksen kiinteinä kustannuksina. Lautakunta arvioi esitettyä selvitystä siten, ettei ELY-­keskukselle olisi aiheutunut nyt kysymyksessä olevaa menoerää, jollei vahinkoa olisi aiheutunut. Mittausluettelon perusteella asiassa ei ole myöskään aihetta epäillä, että suoritetut toimenpiteet eivät olisi kohdistuneet liikennevahingossa aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseen.

Lautakunta suositti, että vakuutuslaitos korvaisi aiheutuneet vahingot esitetyn laskun mukaisesti.

Vuosikertomukset