Lautakunta

Kohonneet kodinhoitokulut

LV 11/1232

Lautakunnan istunto 16.12.2011

Tapahtumatiedot

A sai liikennevahingossa vuonna 2002 useiden kasvoluiden murtumat, oikean olkapunoksen hermorakenteiden vaikean vamman, oikean olkaluun alaosan nivelnasta-alueen murtuman, oikean värttinäluun yläosan murtuman, vasemman kyynärluun yläosan murtuman, vasemman käden V välikämmenluun murtuman sekä molempien reisiluiden alaosien pirstaleiset murtumat.

Vakuutuslaitos eväsi vuonna 2011 A:n vaatimuksen hänen omistamansa kiinteistön kattoremontin työkulujen korvaamisesta liikennevakuutuksesta.  

A vaati lausuntopyynnössään vakuutuslaitosta korvaamaan hänelle kattoremontista aiheutuneet työkustannukset, koska hän ei liikennevahinkovammojensa vuoksi pystynyt tekemään remonttia itse.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 6 §:n 1 momentin mukaan liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 2-5 §:n ja 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai muu henkilövahinko, on oikeus saada korvaus sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys A:lle hänen omakotitalonsa vesikatteen korjaamisesta aiheutuneista työkustannuksista. A vaatii kulujen korvausta liikennevakuutuksesta, koska hän ei vammansa vuoksi kykene tekemään katteen korjausta itse.

Lautakunnan näkemyksen mukaan nyt puheena olevat ja niihin rinnastettavat muut omakotitalon ylläpitoon liittyvät kunnossapitokustannukset eivät olleet vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n tarkoittamia vahingon johdosta korvattavia kuluja. Näin ollen A:n vaatimia kuluja ei kuulu korvata liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.

Vuosikertomukset