Nämnd

Statsrådet tillsatte trafik-och patientskadenämnden 5.11.2020. Nämndens mandatperiod är 1.1.2021-31.12.2025.

Vicehäradshövding Juha Mikkola är trafik- och patientskadenämndens ordförande som huvudtjänst, och vicehäradshövding Jari Eskuri är vice ordförande som huvudtjänst.

I nämndens avdelning för trafikskadeärenden ordförande är vicehäradshövding Juha Mikkola. Vice ordförandena är tingsdomare Mika Falck, överdirektör Antti T. Leinonen och verkställande direktör Pasi Nieminen.  

De övriga ordinarie medlemmarna är vicehäradshövding Riitta Haapasaari, specialläkäre i kirurgi, ortopedi och traumatologi, docent Kalevi Hietaniemi, specialläkäre i kirurgi, ortopedi och traumatologi Matti Karjalainen, specialläkare i neurologi, docent Heikki Numminen, hovrättsråd Virva Nyman, diplomingenjör Juhani Puurunen och ingengör Jouko Sohlberg. Ersättare för dem är vicehäradshövding Harri Isokoski, juris kandidat Tuomas Korkeamäki, MD, specielläkare i neurologi Ivan Marinkovic, JL, hovrättsråd Heli Melander, ingengör Tuomas Peltokangas, diplomingenjör Sami Peuranen, MD, neurokirurg (specialiserande) Rahul Raj, specialläkäre i kirurgi, ortopedi och traumatologi Ilkka Sinisaari och biträdande professor Mika Viljanen.

Vid nämndens avdelning för trafikskadeärenden finns tolv anställda i olika berednings- och kanslitjänster.

Avdelning för trafikskadeärenden har till uppgift att ge utlåtanden och rekommendationer i ärenden som gäller försäkringsersättningar för person- och egendomsskador, som inträffat i trafiken, samt i skuld- och ansvarsfördelningsfrågor angående trafikolyckor. Nämnden är behörig att behandla alla skadeståndsärenden som hör till trafikförsäkringslagens tillämpningsområde.

Verksamheten för trafikskadeavdelningen finansieras med avgifter som tas ut hos Trafikförsäkringscentralen. Finansinspektionen, som är knuten till Finlands Bank, övervakar nämndens verksamhet.

Årsberättelser