Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ansionmenetyksen rajoittaminen

Vahinkoa kärsineellä on velvollisuus rajoittaa korvattavan vahingon määrää. Jos vahinkoa kärsinyt on liikennevahingon seurauksena tullut kykenemättömäksi tekemään aikaisempaa työtään, on arvioitava onko vahinkoa kärsineellä jäljellä työkykyä ja voidaanko edellyttää hänen hankkivan ansioita jäljellä olevalla työkyvyllään. 

Vahinkoa kärsineen velvollisuus rajoittaa vahinkoa käy ilmi vahingonkorvauslain 5 luvun 2 a §:stä. Korvattavaa vahinkoa laskettaessa on otettava korvausta alentava tekijänä huomioon se ansio, jonka vahinkoa kärsinyt on ansainnut tai olisi voinut ansaita vahinkotapahtumasta huolimatta tai voidaan arvioida vastaisuudessa ansaitsevan. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota vahinkoa kärsineen jäljellä olevaan työkykyyn, koulutukseen, aikaisempaan toimintaan, mahdollisuuteen kouluttautua uuteen ammattiin, ikään, asumisolosuhteeseen ja näihin verrattaviin muihin seikkoihin.

Mahdollisen jäljellä olevan työkyvyn ja korvattavan vahingon määrän rajoittamisvelvollisuuden arviointi on tapauskohtaista kokonaisarviointia, jossa ratkaisukäytäntö vakiintuu viimekädessä tuomioistuinkäytännön kautta.

Ammatillisen kuntoutuksen osalta liikennevahinkolautakunta viittaa niihin käytäntöihin ja ohjeisiin, joita Vakuutuskuntoutus VKK ry on antanut (www.vkk.fi).

Jos arviossa päädytään ensinnäkin siihen, että vahinkoa kärsineellä on työkykyä jäljellä ja toiseksi siihen, että vahinkoa kärsineen voidaan edellyttää hakeutuvan uuteen työhön ansaitakseen tuloja, jää korvattavaksi vahingoksi aikaisemmassa työssä ja uudessa työssä ansaitun tulon mahdollinen erotus.

Vahingon rajoittamistoimeksi voidaan lukea myös yrittäjän työkyvyttömyysajaksi tehty sijaisen palkkaaminen. Tällä toimella tavoitellaan paitsi yrittäjän ansion kertymistä työkyvyttömyysajalta, myös yrityksen toiminnan jatkuvuutta työkyvyttömyysjakson jälkeen. Jos yritystoiminta on luvanvaraista, on keskeytyksen johdosta uhkana luvan menetys. Toiminnan keskeytys voi aiheuttaa asiakkaiden menettämisen ja näin johtaa suurempiin menetyksiin kuin pelkästään työkyvyttömyydestä johtuvasta toiminnan keskeytyksestä aiheutuva liikevaihdon menetys.