Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 10/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille, 11.12.2003

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 11.12.2003

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI PALVELUTALOASUMISTAPAUKSISSA

Liikennevahinkolautakunta on ohjeistanut palvelutaloasumistilanteissa vahingonkärsineelle itselleen maksettavan hoitotuen luokan kokouksessaan 12.9.1996 (lausunto LV/94/1231).

Annetun lausunnon mukaan palvelutalossa asuvalle vahingonkärsineelle, jonka asuminen korvataan liikennevahingon johdosta, maksetaan hänelle itselleen III-luokan mukaista hoitotukea, jonka on tarkoitettu vammautuneen henkilön palvelutalon ulkopuolella tarvitseman avun korvaamiseen.

Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen 1/2003 mukaan liikennevakuutuksen hoitotuki maksetaan 1.2.2003 jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta kolmen luokan mukaan aiemman neljän sijasta.

Nykyinen kolmeen luokkaan perustuva hoitotuki ei vastaa luokittelun kriteerien eikä korvausmäärien osalta aiemmin käytössä ollutta neljään luokkaan perustuvaa hoitotukea.

Uuden, 1.2.2003 alkaen voimassa olevan hoitotukiluokituksen luokka II vastaa lähinnä aiemman hoitotukiluokituksen luokkaa III. Siten palvelutalossa liikennevahingon johdosta asuvalle vahingonkärsineelle itselleen tulee maksaa hoitotukiluokan II mukainen korvaus hänen palvelutalon ulkopuolella tarvitsemansa avun korvauksena.

Tätä soveltamisohjetta sovelletaan 1.2.2003 ja sen jälkeen sattuneisiin vahinkoihin.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.