Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 11/2004

Liikennevahinkolautakunnan istunto 16.12.2004

TYÖKYVYTTÖMYYS- JA PERHE-ELÄKKEEN MÄÄRITTELY ERÄISSÄ TILANTEISSA

Työeläkelain uudistus tulee voimaan 1.1.2005. Aikaisemman yleisen vanhuuseläkeiän sijasta eläkkeelle siirtyminen voi tapahtua 63-68 vuoden iässä. Samassa yhteydessä muutetaan myös indeksisäännöksiä. Mainittujen lainmuutosten johdosta on tarpeen antaa uudet ohjeet korvaustoimen yhtenäistämiseksi. Ohje koskee vanhuuseläkeikää työkyvyttömyys- ja perhe-eläketapauksissa, eläkkeen määrää ja vuosityöansiolaskelmassa käytettävää indeksiä.

Vanhuuseläkeikänä on liikennevahinkojen korvauskäytännössä vakiintuneesti pidetty 65 vuotta, ellei muuta eläkeikää ole osoitettu. Käytäntö perustuu liikennevahinkolautakunnan asiasta antamiin ohjeisiin.

Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisemien tietojen mukaan kaikkien palkansaajien eläkkeelle siirtymisiän odote vuonna 2002 oli 58,8 vuotta. Vuoden 2006 alussa voimaan tulevan vahingonkorvauslain 5 luvun 2 b §:n 4. kohdan mukaan alle 18 vuoden ikäisenä työkyvyttömäksi tulleelle vanhuuseläke alkaa 65 vuoden iässä.

Huomioon ottaen ETK:n julkaisema edellä sanottu tilastotieto, tulevaan vahingonkorvauslain 5 lukuun kirjattu, alle 18 vuoden ikää vammautunutta koskeva oikeusohje sekä aikaisempi vakiintunut korvauskäytäntö lautakunta pitää perusteltuna noudattaa 1.1.2005 jälkeen käsiteltävissä vahinkotapauksissa pääsääntöisesti 65 vuoden vanhuuseläkeikää niin työkyvyttömyys- kuin perhe-eläketapauksissakin, ellei tapauskohtaista perusteltua syytä muun vanhuuseläkeiän soveltamiselle ole osoitettu.

Eläkkeen määräksi katsotaan pääsäännön mukaisissa tapauksissa 60% kyseisen henkilön vuosityöansiosta.

Poikkeus 65 vuoden vanhuuseläkeiästä voidaan tehdä, jos vammautunut tai menehtynyt työskenteli 65 ikävuoden jälkeen tai tätä tarkoittaviin järjestelyihin oli ryhdytty. Vanhuuseläkeiäksi katsotaan tällöin 68 vuotta, ellei muusta vanhuuseläkeiästä ole selvitystä. Poikkeavaa eläkeikää voidaan soveltaa myös, jos vammautunut työskenteli sellaisessa ammatissa, johon liittyy pääsäännöstä poikkeava vanhuuseläkeikä.

Niissä tapauksissa, joissa eläkkeensaajalla tai etuudenjättäjällä on pääsäännöstä poikkeava eläkeikä, myös eläkkeen määrä on selvitettävä yksilöllisesti.

Edellä selostettuja periaatteita sovelletaan myös perhe-eläketapauksissa sekä edunjättäjään että leskeen.

Vuosityöansiota määriteltäessä on eri vuosien ansiot muutettava vahinkovuoden tasoon käyttämällä eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1351/2004 1 §:n tarkoittamalla niin kutsutulla puoliväli-indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason painokerroin on 0,5. STM:n antaman asetuksen 924/2004 mukainen vuoden 2005 indeksiluku on 2191.

Vammautuneen tai edunjättäjän vanhuuseläkeiän saavuttamisen tai oletetun saavuttamisen jälkeen työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen tasoa korjataan edellä mainitussa lainkohdassa sanotulla indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. STM:n antaman asetuksen 923/2004 mukainen vuoden 2005 indeksiluku on 2047.

Ohjetta sovelletaan 1.1.2005 ja sen jälkeen työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä määriteltäessä riippumatta siitä, milloin liikennevahinko on tapahtunut.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA