Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 13/2004

Liikennevahinkolautakunnan istunto 16.12.2004

ERÄIDEN ENNAKKOJEN KÄSITTELY LOPULLISTA KORVAUSTA MAKSETTAESSA

Työeläkelain uudistamisen yhteydessä muutetaan myös liikennevakuutuslain tarkoittamia korvauksia koskevat indeksisäännökset. Tämän vuoksi liikennevahinkolautakunta katsoo tarpeelliseksi antaa korvaustoimen yhtenäistämiseksi uuden ohjeen, joka koskee pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan ennakkokorvausten korottamista lopullisen korvauksen määrää laskettaessa.

Sanottujen korvausaiheiden lopullisen korvauksen määrää laskettaessa on aikaisempina vuosina mahdollisesti maksetut ennakot vähennettävä lopullisesta korvauksesta korotettuna lopullisen korvauksen maksuvuoden tasoon eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1351/2004 1 §:n tarkoittamalla niin kutsutulla puoliväli-indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason painokerroin on 0,5. STM:n antaman asetuksen 924/2004 mukainen indeksiluku vuodelle 2005 on 2191.

Ohjetta sovelletaan 1.1.2005 ja sen jälkeen pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan lopullista korvausta määriteltäessä.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA