Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 3 /2011             

SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2012

Muiden liikennevakuutettavien ajoneuvojen seisonta-ajan korvaus

Liikennevakuutuksen korvauskäytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa liikennevakuutettavat ajoneuvot, joilla ei ole omaa normikorvausluokkaa, ovat jääneet ilman seisonta-ajan korvausta, tai korvausta on maksettu esimerkiksi alimman henkilöautoluokan mukaan. puolitettuna. Korvauskäytännön yhtenäistämiseksi lautakunta antaa soveltamisohjeen muiden liikennevakuutettavien ajoneuvojen seisonta-ajan korvaamisesta.

Luokkaan "muu ajoneuvo" kuuluvat esimerkiksi ajoneuvot, joista käytetään kauppanimeä mopo, mopoauto, mönkijä ja moottorikelkka. Samalla muutetaan henkilöautojen seisonta-ajan korvausnormeja. 

Henkilöautot

Henkilöautoihin, joiden uushankintahinta on alle 14.000 euroa, sovelletaan "muu ajoneuvo" - luokkien korvausnormeja.

Muu ajoneuvo

Kyseiseen luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joiden uushankintahinta on yli 14.000 euroa, sovelletaan henkilöautojen korvausnormeja.

KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ

KORVATTAVA VAHINKO

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon johdosta maksetaan korvausta liikennevakuutuksesta sen vuoksi, ettei moottoriajoneuvoa ole voitu käyttää (seisonta-aika).

Seisonta-ajan korvauksella pyritään korvaamaan moottoriajoneuvon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, jotka tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla on keskimääräisesti. Korvauksen maksamiseksi riittää, että vahingonkärsinyt osoittaa korvattavan seisonta-ajan pituuden. Mikäli vahingonkärsinyt näyttää kärsineensä todellista vahinkoa yli kulloinkin voimassaolevan ohjeen mukaisen seisonta-aikakorvauksen, korvataan täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen vahingon määrä.

Jos korvaus sen sijaan maksetaan näitä normeja korkeampana esimerkiksi korvaamalla todelliset matkakulut tai ansionmenetys, on korvaus maksettava ainoastaan seisonta-aikaan sisältyviltä todellisilta käyttöpäiviltä.

 Ajoneuvon korjaaminen

Normin mukainen seisonta-ajankorvaus on kaikissa moottoriajoneuvoluokissa maksettava jokaiselta seisontapäivältä. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että yhtiölle on toimitettu luotettava selvitys seisonta-ajasta, esimerkiksi korjaamon seisonta-ajan todistus. Ellei todistusta seisonta-ajasta ole saatavissa, korvataan arvioitu seisonta-aika. 

Jos ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoisessa kunnossa eikä se ole ollut väliaikaiskorjauksella siihen kuntoon saatettavissa on korvaus maksettava myös korjaamoajan ja varaosien välttämättömältä odotusajalta. 

Ajoneuvon lunastaminen

Moottoripyörät, paketti- ja henkilöautot

Liikennevakuutuslain 6 §:n 3 momentin mukaisissa moottoriajoneuvon lunastustapauksissa maksetaan seisonta-ajan korvaus enintään 14 päivältä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Lunastustapauksissa on seisonta-ajan korvaus maksettava edellä sanotun lisäksi vahinkopäivästä lukien siihen päivään saakka jolloin vahinkoa kärsinyt tuli tietoiseksi siitä, että vaurioitunut ajoneuvo ei ole kohtuullisin kustannuksin korjattavissa. Vahinkoa kärsinyt voi tulla tietoiseksi lunastamisesta joko vaurioiden laadun ja laajuuden perusteella tai vakuutusyhtiön ilmoituksen perusteella.

Muut kuin moottoripyörät, paketti- tai henkilöautot taikka "muu ajoneuvo" luokkaan kuuluvat ajoneuvot

Muiden kuin moottoripyörien, paketti- tai henkilöautojen (esim. raskas kalusto) osalta maksetaan korvaus kuitenkin ajalta, joka kuluu lunastetun ajoneuvon tilalle tulevan vaurioitunutta tai tuhoutunutta vastaavan ajoneuvon hankkimiseen ja varusteluun. Muun selvityksen puuttuessa korvaus maksetaan 30 päivältä.

KULJETTAJAN PALKAN KORVAAMINEN

Yrityskäytössä olevan ajoneuvon vaurioiduttua tai tuhouduttua korvataan liikennevakuutuksesta myös kyseisen ajoneuvon kuljettajan palkka seisonta-ajalta.  Kuljettajan palkkakorvausta ei tule kuitenkaan maksaa ellei yritys joudu maksamaan kuljettajalle palkkaa eikä jos kuljettaja voi jatkaa tai olisi voinut jatkaa työntekoa autonkuljettajana yrityksen käytössä olevalla muulla autolla. Kuljettajan palkan korvaus on joko yksin- tai kaksinkertainen riippuen siitä käytettiinkö vaurioitunutta ajoneuvoa ennen liikennevahinkoa säännölliseen yksivuoro- tai kaksi vuoroajoon. Yrityskäytössä olevilla ajoneuvoilla ei tässä tarkoiteta ns. työsuhdeautoja.

Kuljettajan palkkaa ei tule erikseen korvata siltä ajalta, jolta kuljettajalle suoritetaan henkilövahingon johdosta ansionmenetyksen korvausta. Jos yritys on maksanut sairausajan palkan kuljettajalle, korvataan maksettu määrä yritykselle. Palkkakulujen normikorvausta koskeva soveltamisohje vuodelle 2012 annetaan erikseen.

TAULUKON KÄYTTÄMINEN

Ajoneuvon iän vaikutus korvaukseen

Viisi vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen seisonta-ajan korvaus maksetaan vauriohetken käyvän arvon mukaan kyseisen ajoneuvoluokan hintaluokitusta soveltaen.

Viisi vuotta ja sitä vanhempien ajoneuvojen, joiden käypä arvo on alle 14.000 euroa, seisonta-ajan korvaukset maksetaan kuitenkin "muu ajoneuvo"- luokan normien mukaan.

Moottoripyörien osalta korvaus maksetaan kuitenkin aina sen ajoneuvoluokan hintaluokitusta soveltaen. Viisi vuotta ja sitä vanhemman moottoripyörän seisonta-ajan korvaus maksetaan sen vauriohetken käyvän arvon mukaan. Jos moottoripyörä on uushankintahinnan mukaan kuulunut ryhmänsä halvimpaan hintaluokkaan, maksetaan viisi vuotta ja sitä vanhemman moottoripyörän seisonta-ajan korvauksena ryhmän halvimman hintaluokan mukainen normikorvaus puolitettuna.

Taksiautot

Kahdessa vuorossa käytettävän taksiauton seisonta-aikaa koskevan normikorvauksen maksaminen seisonta-ajalta edellyttää taksin säännöllistä käyttöä kahdessa vuorossa ympäri vuoden. Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos ammatinharjoittaja voi osoittaa, että hänellä on palveluksessaan kuljettaja tai kuljettajia ja ko. auton ajotuntimäärä on yli 3600 tuntia vuodessa.

Poliisiautot

Luokkaan poliisiauto 1 luetaan pakettiautorunkoiset partioautot ja liikennevalvonnan videohenkilöautot. Luokkaan poliisiauto 2 luetaan muut poliisiautot, kuten henkilömalliset partioautot ja tunnuksettomat, siviilikäytössä olevat poliisiautot.

Matkailuautot ja -perävaunut

Henkilöautoja koskevia korvausnormeja voidaan soveltuvin osin käyttää myös matkailuautojen ja -perävaunujen seisonta-ajan korvausten määrittelyyn.

Taulukko

SEISONTA-AIKAKORVAUKSET 2012                                                                              Ajoneuvolaji

Ajoneuvojen 

hintaluokitus t €

Normikorvaus

euroa/päivä

Muu ajoneuvo 1

alle 1,0

0,52

Muu ajoneuvo 2

1,0 - 2,0

1,03

Muu ajoneuvo 3

2,0 - 5,0

2,58

Muu ajoneuvo 4

5,0 - 10,0

5,17

Muu ajoneuvo 5

10,0 - 14,0

7,24

Henkilöauto

14,0 - 19,0

9,82

Henkilöauto

19,0 - 23,0

11,84

Henkilöauto

23,0 - 28,0

14,56

Henkilöauto

28,0 - 34,0

17,70

Henkilöauto

34,0 - 45,0

22,86

Henkilöauto

45,0 -

29,06

Taksi yhdessä vuorossa

28,06

Taksi kahdessa vuorossa

47,41

Pakettiauto

16,34

Moottoripyörä

0,0 - 5,0

5,80

Moottoripyörä

5,0 - 15,0

12,48

Moottoripyörä

15,0 -

20,74

Traktori

0,00 - 35,0

15,50

Traktori

35,0 -

30,82

Kuorma-auto

0,0 - 25,0

17,78

Kuorma-auto

25,0 - 50,0

32,13

Kuorma-auto

50,0 - 75,0

52,99

Kuroma-auto

75,0 - 100,0

69,55

Kuorma-auto

100,0 - 150,0

94,08

Kuorma-auto

150,0 - 200,0

118,80

Kuorma-auto

200,0 - 250,0

132,71

Kuorma-auto

250 -

155,77

Perävaunu (kuorma-auton)

0,0 - 25,0

11,75

Perävaunu (kuorma-auton)

25,0 - 50,0

22,27

Perävaunu (kuorma-auton)

50,0 - 75,0

33,02

Perävaunu (kuorma-auton)

75,0 - 100,0

43,53

Perävaunu (kuorma-auton)

100,0 - 125,0

54,04

Perävaunu (kuorma-auton)

125,0

64,56

Linja-auto

0,0 - 50,0

28,98

Linja-auto

50,0 - 100,0

54,93

Linja-auto

100,0 - 150,0

81,96

Linja-auto

150,0 - 200,0

107,23

Linja-auto

200,0 - 250,0

131,01

Linja-auto

250,0 - 300,0

154,05

Linja-auto

300,0 - 350,0

175,62

Linja-auto

350,0 -

197,18

Poliisiauto 1

19,45

Poliisiauto 2

13,08

Sairasauto

42,09

Kouluauto, henkilöauto alue 1*)

0,0 - 30,0

20,49

Kouluauto, henkilöauto alue 3,5,7*)

19,95

Kouluauto, kuorma-auto alue 1*)

0,0 - 100,0

42,71

Kouluauto, kuorma-auto alue 3,5,7*)

41,29

Vuokra-auto, henkilöauto

0,0 - 20,0

21,62

Vuokra-auto, henkilöauto

20,0 -

33,40

Hautausauto

23,34

*) Alue 1 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Alue 3, 5, 7 muu maa

Tämän soveltamisohjeen mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2012 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle, maksetaan korvaus soveltaen niitä normeja, jotka kulloinkin ovat olleet voimassa. Muu ajoneuvo luokkaan kuuluvien kevyiden ajoneuvojen seisonta-ajan korvausnormeja sovelletaan kuitenkin 1.1.2012 ja sen jälkeen käsiteltäviin kyseiseen luokkaan kuuluvien ajoneuvojen seisota-aikaa koskeviin korvauksiin.