Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
Tietosuojalaki

Laatimispäivä: 1.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Liikennevahinkolautakunta

Käynti- ja postiosoite: Kaisaniemenkatu 2 b, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 010 2868200
Sähköposti: info@liikennevahinkolautakunta.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Suvi Miettunen

Puhelinnumero: 010 2868 232
Sähköposti: suvi.miettunen@liikennevahinkolautakunta.fi
 
3. Rekisterin nimi
Liikennevahinkolautakunnan lausuntoasioiden henkilötietorekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Laki liikennevahinkolautakunnasta (441/2002)
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (1698/2015)
Asetus liikennevahinkolautakunnasta (551/2002)
Liikennevakuutuslaki (460/2016)
 
Henkilötietoja käsitellään edellä mainituista laeista ilmenevän tehtävän hoitamiseksi (lausuntojen valmisteleminen ja antaminen).
 
Rekisteriä käyttävät lautakunnan työntekijät ja lautakunnan jäsenet.

5. Rekisterin tietosisältö
 
5 a diaari
vahinkoa kärsineen nimi ja muut tarpeelliset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
huoltajan/yhteyshenkilön yhteystiedot
henkilötunnus yksilöintiä varten 
kieli
vakuutusyhtiö, vahinkonumero
ajoneuvon rekisteritunnus
vahinkoa kärsineeseen liittyvien edunsaajien nimi- ja yhteystiedot tiedot
vahinkoa kärsineen puolesta lausuntoasiaa hoitavan henkilön nimi- ja yhteystiedot
 
5 b asiakirjat
kuolinpäivä
vahinkoilmoitus
vahinkotarkastuskertomus
ammatti
tulo- ja verotustiedot
liikennevahinkovammoihin liittyvät potilasasiakirjat hoito- ja tutkimustietoineen
vahinkotapahtuman tutkintaan liittyvät tiedot, poliisin esitutkinta, rekonstruktioraportti
koulutukseen ja työhistoriaan liittyvät tiedot
vahinkoa kärsineeseen liittyvien edunsaajien tulo- ja verotustiedot
 
6. Henkilötietojen säilytysaika
Lautakunnan kokouspöytäkirjat ja lausunnot arkistoidaan pysyvästi. 
Muilta osin säilytysajat määräytyvät erillisen säilytysaikasuunnitelman mukaisesti.
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Lautakunta rekisteröi tiedot, jotka rekisteröity itse antaa pyytäessään lausuntoa tai 

vakuutuslaitos toimittaa lausuntopyyntönsä tai vastineensa yhteydessä.
 
Tietoja voidaan saada viranomaisilta ja muilta tahoilta nimenomaisen lain säännöksen nojalla (laki liikennevahinkolautakunnasta 8 §).
 
Rekisteristä ilmenee, mistä rekisteröityä koskevat tiedot on saatu, yhteydenotot rekisteröityyn ja ajankohdat.
 
Tietolähteet:
 
Rekisteröity itse
Vakuutuslaitos
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 
8. Tietojen luovutukset
Säännönmukaisia luovutuksia ei ole.
 
Tietoja luovutetaan tapauskohtaisesti lausuntoasian käsittelemiseksi välttämättömien ulkopuolisen asiantuntijalausuntojen saamiseksi sekä asianmukaisen tutkimusluvan (STM) saaneille tahoille tutkimustarkoituksiin. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsittelevät työntekijät ja lautakunnan jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Nämä velvollisuudet jatkuvat palvelus- tai luottamustehtävän päätyttyä.
 
Lautakunnan käyttämät alihankkijat ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen.

A. Manuaalinen aineisto
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

Rekisteröidyn hoitoon ja tutkimukseen liittyvät kuvat säilytetään lukollisessa kaapissa. Kuvat palautetaan rekisteröidylle tai vakuutuslaitokselle lausuntoasian käsittelyn päätyttyä.
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Järjestelmän tiedot on tallennettu lautakunnan suojattuun järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttöoikeudet määräytyvät tehtävänkuvan perusteella. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt lautakunnan työntekijät ja lautakunnan jäsenet. Rekisterin sisältämät järjestelmät ja palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niitä koskevat tiedot kirjallisena. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti tai sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa epäämisen syy mainitaan.

 
Oikeus tiedon poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen voi olla rajoitettu käsittelyn perustuessa lakisääteiseen velvoitteeseen.
 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos lautakunta ei ole noudattanut henkilötietojen käsittelemisessä soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Lautakunta käsittelee henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötiedot suojataan siten, että tietoihin pääsy, hävittäminen tai muu käsittely on asianmukaista ja henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla siihen on työtehtävien mukainen oikeus. Tietoturvallisuutta kehitetään ja tarkastetaan järjestelmällisesti. Tietoturvavaatimukset huomioidaan järjestelmien kehitys- ja uusimisprojektien yhteydessä.
 
Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
 
Henkilötietojen säilytyksestä vastaavien toimijoiden sopimukset ja järjestelmät on auditoitu tai muuten tarkastettu.