Käyttöapurin avulla löydät tapaukseesi liittyvän aineistoehdotuksen.
Liittyykö asia:

Liikennevahinkolautakunta

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa lausuntoja ja soveltamissuosituksia liikennevakuutuslaissa tarkoitettujen liikennevahinkojen korvausasioissa.

Lautakunnan lausunto on suositus eikä se sido osapuolia. Lausunto ei ole täytäntöönpanokelpoinen, eikä lausunnon pyytäminen vaikuta vahinkoa kärsineen oikeuteen saattaa korvausasiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Korvausasiaa koskevan lausuntopyynnön voi tehdä vahinkoa kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksen ottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin.

Menettely lautakunnassa on kirjallista.

Lautakunnan lausunto on maksuton. Lausunnonpyytäjä voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei korvata liikennevakuutuksesta.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen liikenteessä oleville moottoriajoneuvoille.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingot sekä toisen ajoneuvolle tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siinä oleville tavaroille tai kuormalle itse aiheutettuja vahinkoja.

Korvausta haetaan vakuutusyhtiöltä, joka on vakuuttanut liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon.