Gäller saken:

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämndens lagstadgade uppgift är att ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada som avses i lagen om trafikförsäkring.

Nämndens utlåtande är en rekommendation och det binder inte parterna. Utlåtandet är inte verkställbart och en anhållan om utlåtande påverkar inte den skadelidandes rätt att hänskjuta ersättningsärendet till allmän underrätt för prövning.

Anhållan om utlåtande i ett ersättningsärende kan göras av den skadelidande, försäkringstagaren, övriga ersättningsberättigade, försäkringsanstalten eller en domstol som handlägger ersättningsärendet.

Nämndens behandling är skriftlig.

Nämndens utlåtande är avgiftsfritt. Den som anhåller om utlåtande kan använda sig av ombud eller biträde. Kostnader som förorsakas av detta ersätts inte ur trafikförsäkringen.

Den som anhåller om utlåtande kan återkalla sin anhållan om utlåtande.

Nämnden ger inte utlåtanden i ersättningsbeslut som givits med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (1991/626) och inte heller i ärenden som gäller frivillig bilförsäkring.

Trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen är obligatorisk för motorfordon som är i trafik.

Från trafikförsäkringen ersätts personskador samt skador som förorsakats någon annans fordon eller egendom. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på eget fordon, på saker i fordonet eller på lasset som orsakats själv.

Ersättning söks av det försäkringsbolag som har försäkrat det fordon som är skyldigt till trafikskadan.