Gäller saken:

Trafik- och patientskadenämnden

Trafik- och patientskadenämnden förenas
 
Enligt lagen om trafik- och patientskadenämnden (959/2019) förenas trafikskadenämnden och patientskadenämnden 1.1.2021 till trafik- och patientskadenämnden. Efter detta behandlas de ärenden som tidigare hördes till trafikskadenämnden i den nya nämndens avdelning för trafikskadeärenden och på motsvarande sätt behandlas patientskadeärenden på avdelningen för patientskadeärenden.
Trafik- och patientskadenämnden är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar trafik- och patientskadeärenden. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer till avgöranden och avge utlåtanden i enskilda ersättningsärenden enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) och patientförsäkringslagen (948/2019). Nämnden kan också ge allmänna rekommendationer om tillämpningen av dessa lagar. Nämnden ska i syfte att förenhetliga ersättningspraxis och främja den allmänna tillgången till information om trafik- och patientskador informera om sin verksamhet och beslutspraxis.
Nämndens nya hemsidor kommer att uppdateras på våren 2021. Före detta kan information om nämndens verksamhet och bl.a. anvisningar om hur man begär om rekommendation hittas på trafik- och patientskadenämndernas nuvarande hemsidor.
Den skadelidande, försäkringstagaren, övriga ersättningsberättigade, försäkringsbolaget eller en domstol som behandlar ett ersättningsärende har rätt att begära rekommendation eller utlåtande i ett ersättningsärende.
Förfarandet i nämnden är skriftligt.
Nämndens rekommendation är avgiftsfri. Den som begär om rekommendation kan använda sig av ombud eller biträde. Kostnader som förorsakas av detta ersätts inte ur trafik- eller patientförsäkringen.

Trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen är obligatorisk för motorfordon som är i trafik.

Från trafikförsäkringen ersätts personskador samt skador som förorsakats någon annans fordon eller egendom. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på eget fordon, på saker i fordonet eller på lasset som orsakats själv.

Ersättning söks av det försäkringsbolag som har försäkrat det fordon som är skyldigt till trafikskadan.