Selitteet

Historieuppgifter

Löneindextal enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961)

(Förf. saml. 875/71 1 § och 876/71 1 §;)

År

Indextal

Förf. saml.

1971

216

693/70

1972

247

751/71

1973

274

748/72

1974

315

820/73

1975

383

831/74

1976

462

930/75

1977

524

895/76

1978

573

810/77

1979

608

847/78

1980

665

812/79

1981

745

737/80

1982

836

737/81

1983

915

782/82

1984

1006

809/83

1985

1088

757/84

1986

1165

839/85

1987

1225

788/86

1988

1291

813/87

1989

1387

927/88

1990

1481

942/89

1991

1595

940/90

1992

1682

1296/91

1993

1688

1343/92

1994

1688

1074/93

1995

1712

760/94

1996

1760/1737

1519/95

1997

1791/1754

741/96

1998

1825/1783

957/97

1999

1868/1812

778/98

2000

1903/1838

977/1999

2001

1981/1912

883/2000

2002

2054/1968

869/2001

2003

2103/2002

867/2002

2004

2151/2028

895/2003

Enligt lagen om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (1351/2004) görs en indexjustering i de ersättningar som betalas ur trafikförsäkringen på grund av personskador med tillämpning av indextalen enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961)(se tillämpningsanvisning 10,11,12 och 13/2004)

År

Indextal/Lönekofficient

Förf. saml.

2005

2191/2047   1,028

924/2004 och 923/2004

Indexsystemet har ändrats fr.o.m. 1.1.2006 (lagen om ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskade-ersättningar vid lönenivån 1097/2005) på så sätt, att pensionsindexet tillämpas på sådana fortlöpande ersättningar som betalas ut. En fortlöpande ersättning, vars utbetalning börjar i framtiden skall omräknas tillnivån för det år då utbetalningen inleds med en lönekoefficient eller för tidigare års del med det index som gällt vid respektive tidpunkt och fr.o.m. 2005 med lönekoefficienten (se tillämpningsanvisning 2/2006).

År

Indextal  /    Lönekoefficient

Förf. saml.

2006

2081      /     1,063

845/2005 och 844/2005

2007

2127

1,100

927/2006 och 926/2006

2008

2178

1,124

917/2007 och 916/2007

2009

2286

1,192

660/2008 och 659/2008

2010

2292

1,231

817/2009 och 816/2009

2011

2323

1,253

900/2010 och 899/2010

2012

2407

1,291

1091/2011och1090/2011

2013

2475

1,327

583/2012 och 582/2013

2014

2509

1,350

724/2013 och 723/2013

2015

2519

1,363

867/2014 och 839/2014

2016

2519

1,373

1290/2015 och 1289/2015

201725341,389

890/2016 och 891/2016

201825481,391

709/2017och708/2017

201925851,417837/2018 och 836/2018
202026171,4461031/2019 och 1030/2019