Selitteet

Ersättningsbarhet. Användning i trafik.

LV 17/1827

Nämndens plenum26.10.2018

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

A tog upp potatis på åkern med traktor. Efter att det egentliga upptagnings-arbetet hade avslutats började hen rengöra traktorn på åkern. När skadan inträffade var traktorn i gång och A rengjorde traktorn stående bakom den. Ena byxbunten på A:s overall fastnade i traktorns kraftöverföringsaxel, varvid A skadades.

Försäkringsbolaget anhöll om ett utlåtande om huruvida det är fråga om en i 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen (460/2016) avsedd situation där ett motorfordon används på en plats utanför trafiklederna för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods. Försäkringsbolaget ansåg i sin anhållan om utlåtande att skadan inte bör ersättas från trafikförsäkringen eftersom de i ovannämnda lagrum ingående begränsningsvillkor som gäller användningsplatsen och användningsändamålet är uppfyllda.  

NÄMNDENS UTLÅTANDE

I 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) föreskrivs det om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik.

I trafikförsäkringslagen definieras begreppet användning i trafik inte separat. Med användning av motorfordon i trafik har det i trafikförsäkringslagens (279/1959) tillämpningspraxis hävdvunnet ansetts all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Ett fordon är i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen för det första när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg. Användningen i trafik förutsätter enligt vedertagen ersättningspraxis inte att fordonet varit i rörelse när skadan inträffade. Det kan bli aktuellt att ersätta en skada från trafikförsäkringen, även om fordonet stått stilla när skadan inträffade (HD 1990:159). Också skador som inträffar i samband med att ett fordon lastas eller lossas har i princip uppkommit i följd av fordonets användning i trafik. Skador har ansetts uppkomma i följd av användning i trafik också när de har inträffat i samband med instigning i eller urstigning ur fordonet.

I 1 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen nämns begränsningsvillkor som har till syfte att begränsa rätten till ersättning för sådana olyckstyper som inträffat under vissa omständigheter och är främmande för motorfordons användning i trafik. Enligt 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse som avses i lagen när det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods. För att begränsningsbestämmelsen ska kunna tillämpas bör båda villkoren vara uppfyllda, och därför gäller det att bedöma användningsplatsen och användningsändamålet skilt för sig. Avgörandet förutsätter att omständigheterna bedöms som en helhet i det enskilda fallet.

Enligt 2 § i trafikförsäkringslagen avses med trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

Nämnden konstaterade att arbete på gårdsbruk till skillnad från tidigare inte nämns i trafikförsäkringslagen (460/2016) som ett kriterium som beskriver ett separat användningsändamål och begränsar tillämpningsområdet. Enligt regeringens proposition (RP 123/2015) avsåg ändringen till denna del att säkerställa att trafikförsäkringslagen följer direktivet med beaktande av EU-domstolens avgörande från år 2014 i det så kallade Vnuk-fallet (C-162/13). Frågan om huruvida skador som inträffar i arbete på gårdsbruk ingår i trafikförsäkringslagens tillämpningsområde avgörs i enlighet med 1 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten i lagen.

Skadan skedde när A hade tagit upp potatis med traktorn på en åker och därefter hade börjat rengöra traktorn stående på åkern utanför traktorn. Ingen annan utredning om platsen för händelsen har lagts fram än att det var fråga om en åker där potatis odlats. Nämnden ansåg att en odlad åker inte är ett område som allmänt används för trafik eller är avsett för allmän trafik. Den ska därmed betraktas som en plats utanför trafiklederna. När skadan inträffade användes traktorn för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods.  Det är därmed fråga om en situation som avses i begränsningsbestämmelsen i 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen.

Skadan i fråga är således inte en trafikskada som orsakats av användning av motorfordon i trafik, och A:s personskador ska inte ersättas på grundval av trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.