Selitteet

Familjepension. Uppsåtligen framkallat försäkringsfall. Dnr 03/371

X hade förorsakat sin makes Y död genom uppsåtlig trafikskada efter att ha avsiktligt och uppsåtligen kört mot ett klipputsprång.

Vid trafikskadenämnden gällde frågan om änkans X rätt till familjepension från trafikförsäkringen efter sin make Y.

Enligt 5 kap. 4 § skadeståndslagen, blir den som har rätt till underhåll eller underhållsbidrag utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige dödats, skall honom med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och omständigheter i skadestånd tilldömas vad för honom erfordras till dess han själv kan försörja sig.

Lagen om försäkringsavtal är allmän lag, som tillämpas också i trafikförsäkringsärenden till den del det inte bestäms annorlunda i

trafikförsäkringslagen. Enligt 30 § 1 mom. lagen om försäkringsavtal är försäkringsgivaren fri från ansvar gentemot en försäkrad som har framkallat försäkringsfalletuppsåtligen. Hovrätten har genom lagakraftvunnen dom ansett, att X har vållat Y:s död avsiktligt genom ifrv. trafikskada. På denna grund anser nämnden, att enligt 30 § 1 mom. lagen om försäkringsavtal har X interätt till familjepension efter Y från trafikförsäkringen.