Selitteet

SOVELTAMISOHJE 1/2005

Liikennevahinkolautakunnan istunto 3.6.2005

PERHE-ELÄKKEEN MÄÄRITTÄMINEN LESKELLE ERÄISSÄ TAPAUKSISSA

Liikennevahinkolautakunta ei ole hyväksynyt lausuntokäytännössään lesken vapaaehtoista osa-aika- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäämistä sellaiseksi olosuhteen muutokseksi, jonka perusteella leskelle maksettavaa perhe-eläkettä tulisi muuttaa.

Jos leski jää liikennevahingon jälkeen osa-aikaeläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen varsinaisen eläkeiän saavuttamista, liikennevakuutuksesta maksettava perhe-eläke tulee määrittää käyttämällä perhe-eläkelaskelman perusteena ne ansiotulot, jotka leski olisi saanut, mikäli eläkejärjestelyyn ei olisi ryhdytty. Jos edellä tarkoitettuun eläkejärjestelyyn on ryhdytty jo ennen liikennevahinkoa, on perhe-eläke kuitenkin vahvistettava lesken kyseisen järjestelyn mukainen todellinen eläketulo huomioon ottaen.

Jos henkilö on ryhtynyt edellä kuvattuun eläkejärjestelyyn, hänen saamansa työeläke muodostuu pienemmäksi kuin se olisi muutoin ollut. Kun tässä tarkoitetun eläkejärjestelyn toteuttanut leski saavuttaa varsinaisen eläkeiän, vakuutuslaitoksen tulee selvittää, minkä suuruinen lesken työeläke olisi ollut siinä tapauksessa, että leski olisi jatkanut kokoaikaista työskentelyä varsinaiseen eläkeikäänsä saakka, ja määrittää lesken eläkeiän saavuttamisesta alkaen maksettava perhe-eläke näiden tietojen perusteella.

Perhe-eläkettä koskevassa lausuntopyynnössä on tuotava esille, onko kysymyksessä tässä soveltamisohjeessa tarkoitetulla tavalla määritelty eläke vai lesken eläkejärjestelmän säännönmukainen vanhuuseläke.

Varsinaisen eläkeiän osalta lautakunta viittaa soveltamisohjeeseensa 11/2004, jossa todetaan, että vanhuuseläkeikänä on liikennevahinkojen korvauskäytännössä vakiintuneesti pidetty 65 vuotta, ellei muuta eläkeikää ole osoitettu.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.