Selitteet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 2/2006

PALKKAKERTOIMEN JA INDEKSIN KÄYTTÄMINEN ERÄISSÄ TILANTEISSA

Indeksijärjestelmä on muuttunut 1.1.2006 alkaen (Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta 1097/2005) sillä tavoin, että maksussa olevaan jatkuvan ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen korvauksen määrään sovelletaan jäljempänä eläkeindeksiksi kutsuttua indeksiä. Jatkuva korvaus, jonka maksaminen alkaa tulevaisuudessa on muunnettava maksamisen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella tai aikaisempien vuosien osalta kulloinkin voimassa olleella indeksillä ja vuodesta 2005 alkaen palkkakertoimella.

Tämä ohje koskee palkkakertoimen ja indeksin käyttämistä vahingonkorvauslain 5:2 b §:n tarkoittamissa ansionmenetyksen korvauksissa tai muissa ansionmenetyksen korvaamista koskevissa tapauksissa, joissa vahinkoa kärsineelle määritellään ns. urakehitykseen perustuen eri aikoina erisuuruinen ansionmenetyksen korvaus. Ohje koskee myös elatuksen menetyksen korvauksia.

Eri aikoina erisuuruiseksi määriteltyä kokemukseen perustuvan palkkakehityksen mukaista ansionmenetyksen korvausta (ns. urakehitys) on korotettava työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:n tarkoittamalla palkkakertoimella kunnes kyseisen määräinen korvaus tulee maksettavaksi. Jatkuvan korvauksen ollessa maksussa on sitä tarkistettava eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa

(875/1971) ja sen 1 §:n muuttamisesta annetussa laissa (1097/2005) tarkoitetulla työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaisella eläkeindeksillä, jossa palkkakehityksen painoarvo on 20 % ja hintakehityksen painoarvo on 80 %.

Henkilövahinkojen käsittelyä varten annetuissa liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeissa 7/2005 kohdassa 2.4 tarkemmin selostetulla tavalla alle 18 -vuotiaana työkyvyttömäksi tulleelle vahvistetaan ansionmenetyksen korvaus yksillöllisen selvityksen mukaisesti tai ellei muuta ole osoitettu VahL 5:2 b §:n mukaan.

VahL 5:2 b §:ssä tarkoitettuun vahinkoa kärsineelle 18 ikävuoden, 23 ikävuoden ja 35 ikävuoden alussa maksettavaksi tulevaan ansiomenetyksen korvaukseen on sovellettava palkkakerrointa (työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitettu) kunnes kyseinen korvaus tulee iän perusteella maksettavaksi. Näin tarkistetun korvauksen suorittamisen alettua on sitä tarkistettava indeksillä niin kuin eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun laissa (875/1971) ja sen 1 §:n muuttamisesta annetussa laissa (1097/2005) määrätään eli noudattaen mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä säädetään sellaisena kuin se on muutettuna voimassa (634/2003). Muuntaminen suoritetaan eläkeindeksin avulla.

Esimerkkejä:

1. Vuoden 2002 ansioiden muuntaminen vuoden 2006 tasolle

Laskennallisesti ansiot muunnetaan ensin aikaisemmin käytössä olleella ns. puoliväli-indeksillä vuoden 2005 tasolle, jonka jälkeen saatu summa jaetaan vuoden 2005 palkkakertoimella ja kerrotaan vuoden 2006 palkkakertoimella.

vuosiansiotasopuoliväli-indeksipalkkakerroin
200220 0002054 
200521 333,9821911,028
200622 060,331,063 

20 000 / 2054 X 2191 = 21 333,98

21 333,98 / 1,028 X 1,063 = 22 060,33

2. Vuonna 2003 tapahtuneen liikennevahingon seurauksena pysyvästi työkyvyttömäksi tulleen henkilön jatkuvan ansionmenetyskorvauksen (eläkkeen) määritteleminen eri aikoina

Henkilö olisi ilman liikennevahinkoa valmistunut ammattiin vahinkovuonna 2003 ja hänen vuosityöansionsa olisi ollut 20 000 euroa. Ensimmäisen palkankorotuksen, 1 000 euroa (vahinkovuoden tasossa), hän olisi saanut vuonna 2006.

Vahinkovuoden tasolla määritelty ansionmenetyksen korvaus maksetaan kunakin vuonna sovellettavalla indeksillä muunnettuna.

vuosipalkkapuoliväli-indeksieläkeindeksi
200320 0002103 
200420 456,492151 
200520 836,9021912047
200621 182,992081 

Ansiokehityksen huomioon ottaminen.

vuosipalkankorotuspuoliväli-indeksipalkkakerroin
20031 0002103 
20041 022,822151 
20051 041,8421911,028
20061 077,311,063 

Ansiokehitykseen perustuvan korotuksen määrä on muunnettu sen maksuunpanoa edeltävänä aikana vuoden 2006 tasolle, kuten esimerkissä 1. Näin ollen henkilölle vuonna 2006 maksettava ansionmenetyksen korvaus on vahinkovuoden tason korvaus muunnettuna indeksillä vuoden 2006 tasoon eli 21 182,99 euroa lisättynä palkkakertoimella 2006 vuoden tasoon muunnetulla korotuksella 1 077,31 eurolla, eli yhteensä 22 260,30 euroa.

3. Vahingonkorvauslain 5:2 b §:n tarkoittama tapaus

Vuonna 2006 liikennevahingossa vammautunut alle 18-vuotias henkilö todetaan vuonna 2006 pysyvästi työkyvyttömäksi ja täyttää 18 vuotta vuonna 2006.

Korvattavana ansionmenetyksen määränä käytetään Valtioneuvoston alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä antaman asetuksen (1209/2005)1 §:n mukaisia määriä.

Vuonna 2006 korvaus on 6 290 euroa vuodessa. Vuonna 2011 vuotuinen korvaus nousee 29 060 euroon (vuoden 2006 tasossa) ja vuonna 2023 vuotuinen korvaus nousee 34 060 euroon (vuoden 2006 tasossa).

 korvaus 2006 tasossakorvaus eläkeindeksillä muunnettunakorotus palkkakertoimella muunnettunakorvaus korotuksineen
2006 18 ikä- vuoden täytyttyä6 290 €Vuodesta 2007 alkaen vuoteen 2011 saakka maksuvuoden eläkeindeksillä muunnettuna-Vuoden 2006 korvaus on 6 290 €. Vuoteen 2011 ja 23 ikävuoden täyttymiseen saakka korvaus on em. määrä maksuvuoden eläkeindeksillä muunnettuna.
2011 23 ikä- vuoden täytyttyä29 060 €Vuoden 2011 pisteluku/vuoden 2006 pisteluku x 6 290 € (= korvaus 1)Vuoden 2011 palkkakerroin/ vuoden 2006 palkkakerroin x (29 060 - 6 290) €(=korotus 1) (vuoden 2006 palkkakerroin 1,063)Vuonna 2011, 23 ikävuoden täyttymisen jälkeen maksettava korvaus on korvaus 1 +korotus 1 Vuoteen 2023 ja 35 ikävuoden täyttymiseen saakka korvaus on edellä esitetyllä tavalla laskettu määrä maksuvuoden eläkeindeksillä muunnettuna.
2023 35 ikä- vuoden täytyttyä34 060 €Vuoden 2023 pisteluku/vuoden 2011 pisteluku x vuoden 2011 korvaus lisättynä korotuksella (korvaus 1 + korotus 1) (=korvaus 2)Vuoden 2023 palkkakerroin/ vuoden 2006 palkkakerroin x (34 060 - 29 060) €(=korotus 2) (vuoden 2006 palkkakerroin 1,063)Vuoden 2023 korvaus on 35 ikävuoden täyttymisen jälkeen korvaus 2 + korotus 2 Vuoteen 2053 ja 65 ikävuoden täyttymiseen saakka maksettava korvaus on edellä esitetyllä tavalla laskettu määrä maksuvuoden eläkeindeksillä muunnettuna.

Esimerkin tapauksessa vuonna 2053 vahinkoa kärsineen täytettyä 65 vuotta maksettava korvaus on määriteltävä vuodesta 2006 65 vuoden iän täyttymiseen saakka maksettujen korvausten perusteella sen vanhuuseläkkeen suuruiseksi, johon vahinkoa kärsineellä olisi oikeus työeläkelain (395/1961) nojalla. Tältä osin on aikanaan tehtävä erillinen esitys liikennevahinkolautakunnalle.

Tässä ohjeessa esitettyä periaatteita tulee soveltaa myös elatuksen menetyksen korvauksiin, jos korvaus vahvistetaan eri aikoina erisuuruiseksi.

Tätä ohjetta on sovellettava 1.1.2006 tai sen jälkeen maksettaviin jatkuviin ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen korvauksiin.

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.