Selitteet

Orsakssambandet mellan dödsfall och trafikskada

LV 06/812 nämndens plenum

A råkade ut för en trafikskada där hon ådrog sig ett sår i hjässan, en fraktur på högra överarmsbenet och en fraktur på övre delen av högra vadbenet. Frakturen på överarmsbenet opererades följande dag, då en platta sattes in. A dog på sjukhusavdelningen tre dygn efter trafikskadan. Dödsorsaken konstaterades vid den rättsmedicinska obduktionen vara kransartärsjukdom och hjärtstillestånd.

Försäkringsbolaget bad trafikskadenämnden ge ett utlåtande om orsakssambandet mellan dödsfallet och trafikskadan.

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2-5 och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Med stöd av 1 § i trafikförsäkringslagen kan bara händelser som orsakats av trakikskada ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden konstaterade att A tre dagar efter trafikskadan hade dött vid en ålder av 76 år. Dödsorsaken var kransartärsjukdom och med den sammanhörande hjärtstillestånd. Till dödsfallet bidrog avsevärt operationen av frakturen på överarmsbenet, som enligt nämndens uppfattning medförde lågt blodtryck hos A. A ådrog sig frakturen vid trafikskadan.

Nämnden ansåg att det mellan A:s död och trafikskadan fanns ett orsakssamband som gav upphov till ersättningsansvar. Familjepension och begravningskostnaderna skall därmed bekostas av trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.